دانلود رایگان


رساله ساختمان نظام مهندسی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله ساختمان نظام مهندسیاین فایل به بررسی رساله ساختمان نظام مهندسی می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 246 صفحه می باشد

بخشی از محتوای فایل ::
دفتر امور مقررات ملي ساختمان يكي از دفاتر وزارت راه و شهرسازي است كه در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرايي آن داراي وظایف اصلي به شرح زير مي‌باشد
تدوين مقررات ملّي ساختمان
ترويج مقررات ملّي ساختمان
نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان
تدوين مقررات ملي ساختمان
به استناد ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تهيه و تدوين مقررات ملي ساختمان شامل اصول و قواعد فني كه رعايت آن در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها ضروري است بر عهده اين دفتر مي‌باشد
نقش و جايگاه اين مقررات از حيث قانوني در ماده4 آئين‌نامه ماده 33 قانون مذكور كه اشعار مي‌دارد «مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسكوني، اداري، تجاري و عمومي ونظاير آن است.مشخص شده است و حوزه شمول آنرا در سراسر كشور الزامي نموده است. اين دفتر به منظور استفاده از نظرات متخصصان، صاحبنظران و اساتيد كشور در تدوين مقررات ياد شده كميته‌هاي تخصصي در زمينه‌هاي مورد لزوم و شورايي را تحت عنوان شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان به منظور هماهنگي بين مباحث از حيث سازگار بودن آن با شرايط ايران، شكل، ادبيات، واژه‌پردازي، حدود و دامنه كاربرد تشكيل داده است.
تاكنون 20 مبحث از مباحث مقررات ملي ساختمان توسط اين دفتر تدوين و در دسترس عموم قرار گرفته و تجديدنظر و تهيه مباحث جديد نيز توسط اين دفتر انجام مي‌گيرد=
انجام امور مرتبط با اين بخش در حوزه معاونت تدوين مقررات ملي ساختمان اين دفتر انجام مي‌پذيرد=
فهرست مطالب
تقديم به : 3
سپاسگزاري : 3
هيئت داوران 4
فهرست مطالب 6
مقدمه 8
الزامات مهم در طراحي ساختمان نظام مهندسي 10
اقتصاد 10
عملکرد / نگهداري 11
انعطاف پذيري 11
طراحي شهري ساختمان نظام مهندسي 12
آسايش و رفاه ساکنين 12
شرايط قرارگيري فضاهاي اداري ساختمان نظام مهندسي 13
مبلمان فضاهاي اداري ساختمان نظام مهندسي 14
ساختمان بلومبرگ (Bloomberg HQ) 15
پروژه ي اداره نظام مهندسي مرکزي سليمکس 17
ايده هاي کلي و راهکارهاي طراحي ساختمان نظام مهندسي 18
تعاريف پايه 19
فضاهاي ساختمان اداري ساختمان نظام مهندسي 19
گروه 1 (فضاهاي اصلي) 20
گروه 2 (فضاهاي وابسته اصلي) 20
گروه 3 (فضاهاي رفاهي) 20
گروه 4 (فضاهاي پشتيباني) 21
گروه 5 (فضاهاي گردش) 21
الف) گردش افقي در طبقات 22
ب) گردش عمودي بين طبقات 22
مساحت زيربنا 22
زيربناي خالص 23
زيربناي ناخالص 23
مساحت سرانه 23
سرانه مبنا در ساختمان نظام مهندسي 23
جدول سرانه هاي مبنا در گروه هاي مختلف 24
معماري فضاهاي اداري ساختمان نظام مهندسي 36
ساختمان هاي اداري: 36
- كارآيي ساختمان (بهره برداري مفيد ساختمان) 41
بهره برداري مفيد اداري نظام مهندسي 42
3-2-3 توزيع مناسب فضاها 43
2-2-7- بررسي کلي در مورد وضعيت زمين شناسي 46
انتخاب سيستم‌هاي تهويه مطبوع 46
برآورد تقريبي بارهاي برودتي و حرارتي 47
بررسي مصالح 48
1- سيستم کانال‌کشي 48
2- سيستم لوله‌کشي تهويه مطبوع 49
4- سيستم‌هاي آبرساني 49
ميزان آب مورد نياز سرويس‌هاي بهداشتي 50
ميزان مصرف آب بهداشتي 50
ميزان مصرف آب سيستم تهويه مطبوع 52
مصارف آبياري و شستشو 52
ميزان مصرف آب سيستم آتش نشاني 52
فشار مورد نياز شبکه آب بهداشتي 53
فشار مورد نياز شبکه آب جبراني سيستم تهويه مطبوع 53
فشار مورد نياز شبکه آتش‌نشاني 54
نحوه تأمين و توزيع آب در شبکه‌هاي آبرساني ساختماني 54
بررسي مصالح 55
5- سيستم‌هاي فاضلاب و آب باران 56
مقدار فاضلاب و آب باران 56
1- مقدار فاضلاب 56
2- مقدار آب باران 57
شبکه جمع‌آوري فاضلاب و آب باران 57
بررسي مصالح 58
6- تأسيسات آتش نشاني 59
سيستم‌هاي جلوگيري از اشاعه حريق 60
منطقه‌هاي آتش نشاني 61
پيش‌بيني‌هاي لازم براي خاموش کردن حريق هر منطقه 62
مشخصات سيستم آتش‌نشاني با استفاده از شيلنگ و جعبه آتش‌نشاني 63
مشخصات سيستم آتش‌نشاني با استفاده از کپسولهاي دستي 64
مشخصات سيستم آتش‌نشاني با استفاده از اسپرينکلر 64
طبقه بندي نوع آتش‌سوزي 66
مشخصات کپسولهاي آتش‌نشاني براي خاموش کردن انواع حريق 67
مقدار و فشار آب مورد نياز شبکه آتش‌نشاني 68
انتخاب سيستم‌هاي اطفاء حريق در ساختمان 69
7- سيستم‌هاي سوخت رساني 70
انواع سوخت مورد نياز 70
8- نيازهاي معماري و سازه 72
9- ميزان مصرف برق تأسيسات مکانيکي 73
10- برآورد مقدماتي هزينه اجراي تأسيسات مکانيکي 75
- ورودي 89
- سالن مطالعه 90
سيستم برق رساني و پريزهاي برق 96
سيستم برق رساني به تجهيزات تاسيسات مكانيكي 98
نمونه هاي موردي برون مرزي 134
نمونه هاي موردي درون مرزي 162
ساختار سازماني 166
سازمانهاي وابسته 167
ويژگي‌هاي اصلي ساختمان 168
شناخت ويژگي‌هاي جغرافيايي 170
ويژگي‌هاي معماري ساختمان اداري توسعه نظام مهندسي مشهد 171
ويژگيهاي تاسيسات ساختمان 175
ساختمان اداري سازمان حج و زيارت 177
ويژگي هاي طرح 180
چگونگي اجراي طرح 195
موقعيت و شکل بنا 198
د) چهار بخش اصلي و مرکزيت اطراف مسجد 205
ه ) ساير قسمت هاي طبقه همکف 206
و) ساير طبقات 207
ز) طبقه پنجم 208
ح) ديگر بخش ها 209
استانداردهاي طراحي داخلي فضاهاي اداري 211
نکاتي در طراحي فضاهاي اداري: 211
افراد مرتبط با محصول 215
افراد مرتبط با محصول 215
کارمند (کاربر) 216
خصائص روحي – رواني 216
ارباب رجوع 218
ميزان استفاده از محصول 218
ليست خواسته هاي مراجعين: 219
نظافتچي : 220
خصائص فرهنگي 220
ليست خواسته هاي نظافتچي : 220
مسئول خريد : 221
ليست خواسته ها مسئول خريد : 222
عوامل توليد تا توزيع 223
کارکرد محصول: 225
ارتفاع کار در وضعيت نشسته: 226
ارتفاع نشيمنگاه: 226
ارتفاع پشت زانو : 227
عمق نشيمنگاه: 228
تکيه گاه: 229
ميزان فرورفتگي نشيمنگاه: 231
آناليز رابطه محيطي : 234
اشيا موجود در فضاي يک اتاق اداري 234
عوامل که محصول را تحت تاثير مي گذارند عبارتند از : 236
تاثيرات مبلمان بر محيط: 237
آناليز ساختار: 238
آناليز استيتيکي : 240
اصول استيتيک : 240
*تقارن و تعادل : 240
*پيوستگي : 241
*تنوع : 242
تباين ( کنتراست) : 242
استايل : 243
رنگ 244
سياه: 248
قرمز: 249
صورتي: 249
آبي: 250
سبز: 250
رنگ مدرن (کاربرد رنگ در معماري داخلي ) 256
رنگ در معماري داخلي () | [/URL] 262
ترتيب چيدمان مبلمان در فضا ي اداري: 267
تفکيک به جهت کاربري 267
کاربري خاص 269
تأثيرات روحي رواني 270
درجه بندي و ارزيابي چوب و فرآورده هاي چوبي 276
اما استاندارد چيست ؟ 277
کنترل کيفيت محصول چيست ؟ 284
مفهوم درجه بندي در صنعت چوب چيست ؟ 285
طراحي انواع اتصالات چوبي 289
اتصال قليفي(فرنگي) 289
جمع بندي 293رساله ساختمان نظام مهندسی


مطالعات ساختمان نظام مهندسی


طراحی معماری ساختمان نظام مهندسی


تحقیق ساختمان نظام مهندسی


مقاله ساختمان نظام مهندسی


نمونه موردی ساختمان نظام مهندسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سامانه آموزش دوره های (ارتقا، ورود، تمدید) نظام مهندسی

سامانه ثبت نام / ورود به حرفه ارتقاپایه و تمدید پروانه اشتغال مهندسین نظام مهندسی ساختمان استان البرز جهت آگاهی از نمرات و دانلود جزوات عضو کانال تلگرام شوید.

کاملترین رساله ساختمان نظام مهندسی | معماری 98

21.08.2017 · رساله کاملی در رابطه با ساختمان نظام مهندسی در این مقاله ارائه شد که مطالب کاملی را در این زمینه داراست , این محصول که بصورت word در ۲۲۰ صفحه تنظیم شده است را میتوانید از فروشگاه معماری و عمران وب سایت تخصصی معماری ۹۸ تهیه ...

دانلود رساله نظام مهندسی | برنامه فیزیکی فضای اداری | ریز ...

18.11.2015 · دانلود رساله ساختمان نظام مهندسی با لینک مستقیم • 160 صفحه فایل Word (کامل ) • قیمت 25 تومان • تماس:0939.831.4609. دانلود رساله ساختمان نظام مهندسی – 3 مگابایت

پروژه معماری ساختمان نظام مهندسی (اتوکد، تری‌دی‌مکس، پوستر ...

ساختمان نظام مهندسی به سبب ماهیت خاص خود نیازمند طراحی ویژه‌‌ای است. بنابرین در این مطلب، پلان اتوکدی، رندر، پوستر و تری‌دی‌مکس و psd آنرا ارائه می‌کنیم.

دانلود رساله و مطالعات کامل ساختمان نظام مهندسی ...

قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان درحقیقت بیان کننده انتظارات گسترده نظام قانون گذاری کشور به نمایندگی آحادجامعه ، ازتک تک افراد و نهادهایی است که به نحوی دراین امر خطیر دخالت دارند. این قانون علاوه بر تبیین یک تشکیلات ...

دانلود رساله و پایان نامه معماری مطالعات ساختمان نظام مهندسی

رساله معماری مطالعات ساختمان نظام مهندسی ساختمان نظام مهندسی، زیربنای خالص و ناخالص، جدول سرانه های مبنا در گروه های مختلف، معماری فضاهای اداری، ساختمان نظام مهندسی، کارایی ساختمان، بهره برداری مفید اداری نظام ...

دانلود رساله و مطالعات کامل ساختمان نظام مهندسی ...

قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان درحقیقت بیان کننده انتظارات گسترده نظام قانون گذاری کشور به نمایندگی آحادجامعه ، ازتک تک افراد و نهادهایی است که به نحوی دراین امر خطیر دخالت دارند. این قانون علاوه بر تبیین یک تشکیلات ...

سازمان نظام مهندسی ساختمان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیردولتی است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تأسیس گردید.. سازمان نظام مهندسی برای مرتفع کردن موارد خواسته شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ...

کاملترین رساله ساختمان نظام مهندسی | معماری 98

21.08.2017 · رساله کاملی در رابطه با ساختمان نظام مهندسی در این مقاله ارائه شد که مطالب کاملی را در این زمینه داراست , این محصول که بصورت word در ۲۲۰ صفحه تنظیم شده است را میتوانید از فروشگاه معماری و عمران وب سایت تخصصی معماری ۹۸ تهیه ...

دانلود رساله و پایان نامه معماری مطالعات ساختمان نظام مهندسی

رساله معماری مطالعات ساختمان نظام مهندسی ساختمان نظام مهندسی، زیربنای خالص و ناخالص، جدول سرانه های مبنا در گروه های مختلف، معماری فضاهای اداری، ساختمان نظام مهندسی، کارایی ساختمان، بهره برداری مفید اداری نظام ...

دانلود مطالعات و رساله طراحی ساختمان نظام مهندسی | پارس ...

دانلود رساله معماری، دانلود رساله پردیس تاریخ و فرهنگ ایران، دانلود مطالعات تالار پذیرایی و رستوران، دانلود رساله طراحی مسجد، دانلود مطالعات مرکز آموزش صنایع دستی، دانلود مطالعات طراحی ساختمان نظام مهندسی، مطالعات ...

مطالعات و رساله طراحی ساختمان نظام مهندسی

مطالعات کامل طراحی ساختمان بانک,رساله طراحی ساختمان نظام مهندسی,مطالعات کامل طراحی ساختمان اداری,,مطالعات و رساله طراحی ساختمان نظام مهندسی,تبلیغات - مقالات معماری - دانشجویی

دانلود رساله و پایان نامه معماری مطالعات ساختمان نظام مهندسی

رساله معماری مطالعات ساختمان نظام مهندسی ساختمان نظام مهندسی، زیربنای خالص و ناخالص، جدول سرانه های مبنا در گروه های مختلف، معماری فضاهای اداری، ساختمان نظام مهندسی، کارایی ساختمان، بهره برداری مفید اداری نظام ...

دانلود مطالعات و رساله طراحی ساختمان نظام مهندسی | پارس ...

دانلود رساله معماری، دانلود رساله پردیس تاریخ و فرهنگ ایران، دانلود مطالعات تالار پذیرایی و رستوران، دانلود رساله طراحی مسجد، دانلود مطالعات مرکز آموزش صنایع دستی، دانلود مطالعات طراحی ساختمان نظام مهندسی، مطالعات ...

دانلود رساله و پایان نامه معماری مطالعات ساختمان نظام مهندسی

رساله معماری مطالعات ساختمان نظام مهندسی ساختمان نظام مهندسی، زیربنای خالص و ناخالص، جدول سرانه های مبنا در گروه های مختلف، معماری فضاهای اداری، ساختمان نظام مهندسی، کارایی ساختمان، بهره برداری مفید اداری نظام ...

رسانه تصویری | سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌شرقی

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور . مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار. اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی. دبیرخانه توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی ساختمان. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفه�

دانلود پایان نامه و رساله ساختمان نظام مهندسی - فرصت های ...

محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود پایان نامه و رساله ساختمان نظام مهندسی “ وارد این صفحه شده اید . امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل رساله ساختمان نظام مهندسی که معتبرترین فایل و فایل اصلی این موضوع است به اعتلای ...

دانلود رایگان فایل سوالات آزمون نظام مهندسی در دوره های گذشته

سوالات آزمون نظام مهندسی آزمون ورود به حرفه مهندسان معمولا دوبار در سال توسط وزارت راه و شهرسازی به منظور اجرای مواد “آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان” با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می گردد.

دانلود رساله و مطالعات کامل ساختمان نظام مهندسی ...

قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان درحقیقت بیان کننده انتظارات گسترده نظام قانون گذاری کشور به نمایندگی آحادجامعه ، ازتک تک افراد و نهادهایی است که به نحوی دراین امر خطیر دخالت دارند. این قانون علاوه بر تبیین یک تشکیلات ...

رساله ساختمان نظام مهندسی 221 صفحه - مطالعات ساختمان نظام ...

مطالعات ساختمان نظام مهندسی,رساله معماری ساختمان نظام مهندسی,پایان نامه ساختمان نظام مهندسی,طرح نهائی ساختمان نظام مهندسی,برنامه فیزیکی ساختمان نظام مهندسی,ظوابط و استانداردهای طراحی ساختمان نظام مهندسی,ریزفضاهای ...

دانلود پایان نامه و رساله ساختمان نظام مهندسی - فرصت های ...

محقق گرامی شما با جستجو کردن عبارت ” دانلود پایان نامه و رساله ساختمان نظام مهندسی “ وارد این صفحه شده اید . امیدوارم پکیج کامل و شامل فایل رساله ساختمان نظام مهندسی که معتبرترین فایل و فایل اصلی این موضوع است به اعتلای ...

رسانه تصویری | سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌شرقی

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور . مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار. اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی. دبیرخانه توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی ساختمان. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفه�

دانلود رساله و پایان نامه معماری مطالعات ساختمان نظام مهندسی

رساله معماری مطالعات ساختمان نظام مهندسی ساختمان نظام مهندسی، زیربنای خالص و ناخالص، جدول سرانه های مبنا در گروه های مختلف، معماری فضاهای اداری، ساختمان نظام مهندسی، کارایی ساختمان، بهره برداری مفید اداری نظام ...

رساله ساختمان نظام مهندسی 221 صفحه - مطالعات ساختمان نظام ...

مطالعات ساختمان نظام مهندسی,رساله معماری ساختمان نظام مهندسی,پایان نامه ساختمان نظام مهندسی,طرح نهائی ساختمان نظام مهندسی,برنامه فیزیکی ساختمان نظام مهندسی,ظوابط و استانداردهای طراحی ساختمان نظام مهندسی,ریزفضاهای ...

شماره تلفن مهندسین تهران (همه اعضای نظاممهندسی تهران ...

شماره تلفن مهندسین تهران که شامل تمام شماره تلفن‌های اعضای نظاممهندسی تهران است به همراه آخرین به‌روزرسانی و اطلاعات کامل آن‌ها توسط تیم قوی و معتبر بانک جو آماده تهیه و دانلود شده است. ویژگی‌های اصلی پکیج شماره ...

مطالعات و رساله طراحی ساختمان نظام مهندسی

مطالعات و رساله طراحی ساختمان نظام مهندسی. تعدادبرگ: 293 قیمت: 35000 فهرست مطالب Contents تقديم به : 3 سپاسگزاري : 3 هيئت داوران 4 فهرست مطالب 6 مقدمه 8 الزامات مهم در طراحي ساختمان نظام

مطالعات و رساله طراحی ساختمان نظام مهندسی

مطالعات کامل طراحی ساختمان بانک,رساله طراحی ساختمان نظام مهندسی,مطالعات کامل طراحی ساختمان اداری,,مطالعات و رساله طراحی ساختمان نظام مهندسی,تبلیغات - مقالات معماری - دانشجویی

سیستم مالی دفتر مدارس خارج از کشور

نقاشی کودک واکنشی به هستی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های حل مسئله

رساله مجتمع مسکونی آذربایجان شرقی

سیستم مالی دفتر مدارس خارج از کشور

پاورپوینت خشکسالی

پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیک و عملکرد شرکت فناوری اطلاعات

پیشینه ومبانی نظری پژوهش خودنظم بخشی رفتار (خود ارزشی)

پاورپوینت آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیست

بررسی رهنمون های لازم پیشگیری از بروسلوز برای کارگران کارخانه بسته بندی گوشت