دانلود رایگان


رساله مجتمع صنعتی بازیافت زباله خشک - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله مجتمع صنعتی بازیافت زباله خشکاین فایل معماری به بررسی رساله مجتمع صنعتی بازیافت زباله خشک می پردزاد
در فرمت word قابل ویرایش و در 140 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل ::
مطالعه و برآورد آلايندگي هاي حاصل از فعاليت صنايع تبديلي موجود بيشترين آلايندگي هاي كارگاه هاي بازيافت در شاخه كاغذ و پلاستيك و شيشه مربوط به آلودگي هاي مواد جامد مي باشد كه بصورت ضميمه به اين قبيل مواد اضافه مي شود. همچنين دپو مواد ياد شده در فضاي باز امكان زيست موجودات ميكروبيولوژيكي را در كنار اين مواد افزايش داده و موجب ايجاد آلودگي هاي محيطي خاص مي گردد
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
گام اول: پروپزال
بیان مساله
اهداف
منابع و پیشینه
مبانی نظری عام
چکیده تحقیق
نحوه اجرا
گام دوم : شناخت
فصل اول : مطالعات پایه
بخش یک: صنعت و معماری
1ـ1ـ تاریخچه صنعت
1ـ1ـ1ـ تولد صنعت
1ـ1ـ2ـ مهمترین عامل انقلاب صنعتی
1ـ1ـ3ـ صنعت در قرن 19
1ـ2ـ معماری صنعتی
1ـ2ـ1ـ تاریخ معماری صنعتی
1ـ2ـ2ـ گونه شناسی معماری صنعتی
1ـ2ـ3ـ معماری صنعتی امروز
1ـ2ـ4ـ معماری صنعتی ایران
1ـ2ـ5ـ صنعت بومی و سنتی ایران
1ـ2ـ6ـ گونه شناسی معماری صنعتی ایران
1ـ2ـ7ـ بررسی صنعت در استان خراسان
1ـ3ـ کارخانه
1ـ3ـ1ـ انواع ساختمان برای کارخانه
1ـ3ـ2ـ طراحی کارخانه
1ـ3ـ3ـ اهمیت طراحی کارخانه
1ـ3ـ4ـ اهداف طراحی کارخانه
1ـ3ـ5ـ روند طراحی کارخانه

بخش دو: صنعت بازیافت
2ـ1ـ بازیافت
2ـ1ـ1ـ تعریف بازیافت
2ـ1ـ2ـ تاریخچه بازیافت
2ـ1ـ3ـ بازیافت و استفاده مجدد
2ـ1ـ4ـ پردازش و بازیافت مواد زائد جامد
2ـ1ـ5ـ پتانسیل بازیافت
2ـ1ـ6ـ توان بازیافت
2ـ2ـ بازیافت مواد از زباله در ایران
2ـ2ـ1ـ تعیین توان بازیافت در شهرهای بزرگ کشور
2ـ2ـ2ـ روشها و صنایع بازیافتی در کشور
2ـ2ـ3ـ تاریخچه سازمان بازیافت
2ـ2ـ4ـ بازیافت مواد از زباله در شهر مشهد
2ـ2ـ5ـ طرح تفکیک از مبدا
2ـ3ـ مطالعه و بررسی مواد قابل بازیافت
2ـ3ـ1ـ منابع مواد زائد جامد
2ـ3ـ2ـ انواع مواد زائد جامد
2ـ3ـ3ـ ترکیبات مواد زائد جامد
2ـ4ـ ساختار فیزیکی و شیمیایی کاغذ، پلاستیک ، شیشه و فلز
2ـ4ـ1ـ ساختار شیمیایی و فیزیکی کاغذ
2ـ4ـ2ـ ساختار شیمیایی و فیزیکی پلاستیک
2ـ4ـ3ـ ساختار شیمیایی و فیزیکی شیشه
2ـ4ـ4ـ ساختار شیمیایی و فیزیکی فلز
2ـ5ـ روشها و صنایع بازیافتی
2ـ5ـ1ـ بازیافت و دفع در کشورهای رو به توسعه
2ـ5ـ2ـ مدیریت مواد زائد جامد
2ـ5ـ3ـ دسته بندی و ترکیب مواد زاید جامد
2ـ5ـ4ـ رابطه بین زایدات و فن آوری مناسب
2ـ5ـ5ـ رابطه بین استقرار شهری و فن آوری مناسب
2ـ5ـ6ـ توجیهات زیست محیطی
2ـ6ـ شناخت وضع موجود کارگاه ها و صنایع تبدیلی
مطالعات پراکندگی
2ـ6ـ1ـ غیر مجاز بودن فعالیت ها
2ـ6ـ2ـ آلودگی زیست محیطی
2ـ6ـ3ـ فضای مورد نیاز جهت استقرار
2ـ6ـ4ـ دسترسی ها و شبکه ارتباطی
2ـ7ـ مزایای تجمیع کارگاه ها و ایجاد شهرک صنعتی
2ـ7ـ1ـ توجیهات فنی مجتمع صنعتی
2ـ7ـ2ـ توجیهات اقتصادی مجتمع صنعتی
2ـ7ـ3ـ توجیهات اجتماعی مجتمع صنعتی

فصل دوم: مطالعات تکمیلی
بخش اول: مطالعات زیست محیطی
1ـ1ـ مطالعه و برآورد آلایندگی های حاصل از فعالیتهای کارگاههای بازیافت
1ـ1ـ1ـ کارگاه بازیافت کاغذ
1ـ1ـ2ـ صنایع تبدیلی کاغذ
1ـ1ـ3ـ کارگاه بازیافت پلاستیک
1ـ1ـ4ـ صنایع تبدیلی پلاستیک
1ـ1ـ5ـ کارگاه بازیافت شیشه
1ـ1ـ6ـ صنایع تبدیلی شیشه
1ـ1ـ7ـ کارگاه بازیافت فلز
1ـ1ـ8ـ صنایع تبدیلی فلز
بخش دوم: اصول، ضوابط و معیارهای طراحی مجتمع صنعتی
2ـ1ـ معیارهای شهری و برنامه ریزی مجتمع صنعتی
2ـ1ـ1ـ همسایگی
2ـ1ـ2ـ تاسیسات زیر بنایی
2ـ1ـ2ـ1ـ شبکه دسترسی مستقل
2ـ1ـ2ـ2ـ شبکه اگو
2ـ1ـ2ـ3ـ چاه آب و شبکه آبرسانی
2-1ـ2ـ4ـ شبکه مخابرات
2ـ1ـ2ـ5ـ سیستم مصرف گاز
2ـ2ـ مجتمع صنعتی از دیدگاه معماری و شهرسازی
2ـ2ـ1ـ جاده های ارتباط
2ـ2ـ2ـ ضوابط تعیین کاربری زمین
2ـ2ـ3ـ ضوابط تفکیک زمین
2ـ2ـ4ـ ضوابط استقرار و همجواری صنایع
2ـ3ـ شناسایی اجزاء خصوصیات و ویژگی های کلی یک فضای صنعتی
2ـ3ـ1ـ بخش تحویل
2ـ3ـ2ـ انبار مواد و محصول
2ـ3ـ3ـ بارگیری و ارسال
2ـ3ـ4ـ بخشهای غیر تولید
2ـ4ـ مشخصات معماری
2ـ4ـ1ـ نحوه آرایش توده و فضا
2ـ4ـ1ـ1ـ مقیاس
2ـ4ـ1ـ2ـ اقلیم
2ـ4ـ1ـ3ـ زیبایی شناختی
2ـ4ـ1ـ4ـ نوع سازه
2ـ4ـ1ـ5ـ سوله
2ـ4ـ1ـ6ـ نمای توده
2ـ4ـ1ـ7ـ آرایش فضای باز
2ـ5ـ ابعاد، اندازه ، استانداردها و ضوابط فضاهای اصلی مجموعه
2ـ5ـ1ـ عوامل محیطی
2ـ5ـ2ـ نسبت قطعه زمین ساختمانی به پوشش سایت
2ـ5ـ3ـ استراتژی انتخاب
2ـ5ـ4ـ فواصل بین ستونها
2ـ5ـ5ـ راهروها
2ـ5ـ6ـ پلکان
2ـ5ـ7ـ فضای اداری
2ـ5ـ8ـ آزمایشگاه
2ـ5ـ9ـ نمایشگاه
2ـ5ـ10ـ سالن سخنرانی
2ـ5ـ11ـ فضای رفاهی
2ـ5ـ12ـ سرویسهای بهداشتی
2ـ5ـ13ـ انبارها
2ـ5ـ14- پارکینگ
2ـ5ـ15ـ فضای سبز

فصل سوم: مطالعات تطبیقی
3ـ1ـ نمونه های داخلی
3ـ1ـ1ـ کارخانه کمپوست مشهد
3ـ1ـ2ـ کارخانه پلاستیک مشهد
3ـ1ـ3ـ کارخانه سامان باطری
3ـ2ـ نمونه های خارجی
3ـ2ـ1ـ‌ کارخانه بازیافت افن باخ ـ‌ لانداو
3ـ2ـ2ـ کارخانه ویترا
3-2ـ3ـ چاپخانه ای . سی . ان
3ـ2ـ4ـ فاضلاب مونیخ

فصل چهارم : مطالعات زمینه
بخش یک: شناخت شهر مشهد
1ـ1ـ سابقه تاریخی شهر مشهد
1ـ2ـ محورهای شاخص شهر
1ـ3ـ توسعه شهر در آینده
1ـ4ـ بررسی های جمعیتی شهر مشهد
1ـ5ـ بررسی شرایط اقلیمی شهر مشهد
1ـ5ـ1ـ موقعیت جغرافیایی
1ـ5ـ2ـ زلزله
1ـ5ـ3ـ توپوگرافی و شیب
1ـ5ـ4ـ وزش باد
1ـ5ـ5ـ تابش آفتاب
1ـ5ـ6ـ بارندگی

بخش دو: بررسی وضع موجود زباله خشک مشهد
2ـ1ـ آنالیز زباله خشک مشهد
2ـ1ـ1ـ آنالیز فیزیکی زباله
2ـ1ـ2ـ چگالی زباله
2ـ1ـ3ـ میزان کل زباله خشک در ماههای مختلف سال
2ـ2ـ برآورد میزان تولید
بخش سه: مراحل انتخاب سایت طراحی
3ـ1ـ بررسی معیارهای علمی لازم برای استقرار مجتمع صنعتی بازیافت در حاشیه شهر
3ـ1ـ1ـ معیارهای اقتصادی
3ـ1ـ2ـ معیارهای اجتماعی
3ـ1ـ3ـ معیارهای کالبدی
3ـ1ـ4ـ معیارهای صنعتی
3ـ1ـ5ـ معیارهای زیست محیطی
3ـ1ـ6ـ معیارهای اقلیمی
3ـ1ـ7ـ معیارهای ترافیکی
3ـ1ـ8ـ معیارهای قانونی
3ـ2ـ بررسی میزان انطباق ویژگی ها با معیارهای مکان یابی
3ـ2ـ1ـ ایجاد انبارهای دپو در سطح شهر
3ـ3ـ معرفی گزینه نهایی
گام سوم: تحلیل
1ـ1ـ گردآوری نهایی اطلاعات و طبقه بندی مجدد
1ـ2ـ تدقیق نهایی اهداف
1ـ3ـ ارائه راهکارها
بخش دو: مبانی طراحی معماری پروژه
بخش سه: برنامه فیزیکی
3ـ1ـ جمعیت مخاطب
3ـ2ـ ضوابط بالا دست
3ـ3ـ ریز فضاها
قابلیت سنجی اراضی
ایده ها
گام چهارم: طراحی
مدارک طراحی
تاسیسات و سازه
کتابنامهرساله مجتمع صنعتی بازیافت زباله خشک


مطالعات مجتمع صنعتی بازیافت زباله خشک


طراحی معماری مجتمع صنعتی بازیافت زباله خشک


مقاله مجتمع صنعتی بازیافت زباله خشک


تحقیق مجتمع صنعتی بازیافت زباله خشک


نمونه موردی مجتمع صنعتی بازیافت زباله خشک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خانه - اپلیکیشن بازیافت

سامانه چرخه سبز به وجود آمده تا فرهنگ سازی تفکیک زباله و بازیافت را به مردم آموزش دهد.با نصب اپلیکیشن بازیافت پاکبان به این چرخه بپیوندید.

دانلود رساله مجتمع صنعتي بازيافت زباله | رساله طراحی مجتمع ...

دانلود رساله مجتمع صنعتی بازیافت زباله. معماری ترکیبی است که می توان به وضوح آمیخته شدن هنر وفن را در آن لمس کرد. این آمیختگی،‌ قدرتی را به معماری داده است تا بتواند خود را در هر زمینه مطرح کند ...

سازمان مدیریت پسماند شهردای مشهد:: مسئولین

تفـکیـک زبـــاله از مبــدا; ساماندهی خاک و ضایعات ساختمانی; مجتمع های صنعتی بازیافت. مـجتمـع صنـعتی شمـاره یک بـازیـافـت . کارخانه بازیافت کاغذ; کارخانه بازیافت pet; کارخانه بازیافت آسفالت; کارخانه بازیافت لاستیک; کارخا

انشا درمورد بازیافت زباله - enshasara.ir

بازیافت زباله ها سه فایده مهم برای محیط زیست دارد. ما به کمک بازیافت زباله در مصرف منابع طبیعی صرفه جویی کرده ایم زیرا به جای استفاده از مواد خام برای تولید محصولات نو، از مواد بازیافتی استفاده می کنیم. یکی دیگر از فواید

انشا درمورد بازیافت زباله - enshasara.ir

بازیافت زباله ها سه فایده مهم برای محیط زیست دارد. ما به کمک بازیافت زباله در مصرف منابع طبیعی صرفه جویی کرده ایم زیرا به جای استفاده از مواد خام برای تولید محصولات نو، از مواد بازیافتی استفاده می کنیم. یکی دیگر از فواید

مقاله در مورد سیستمهای بازیافت مواد و انرژی

سیستمهای بازیافت مواد و انرژیمقدمه برخی از مواد موجود در مواد زاید جامد شهری و صنعتی برای بازیافت و استفاده مجدد مناسبند. با توجه به این نکته می‌توان پی برد که کاغذ ، مقوا ، پلاستیک ، شیشه ، فلزات غیر آهنی و فلزات آهن ...

پروپوزال سیستم بازیافت و مدیریت پسماند | انجام رساله دکتری

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع: بررسی سیستم بازیافت و مدیریت پسماندهای خشک منطقه ی یک تهران بخشی از این پروپوزال عبارت است از: با توجه به رشد روز افزون

قیمت جدید دستگاه های بازیافت زباله | بلاگ

قیمت جدید دستگاه های بازیافت زباله, , قیمت جدید دستگاه های بازیافت زباله , دانلود فیلم آموزشی کارخانه بازیافت را در سایت تفکیک و پردازش زباله بخوانید

پروپوزال سیستم بازیافت و مدیریت پسماند | انجام رساله دکتری

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع: بررسی سیستم بازیافت و مدیریت پسماندهای خشک منطقه ی یک تهران بخشی از این پروپوزال عبارت است از: با توجه به رشد روز افزون

جاروب - زباله خشک شما را خریداریم!

زباله خشک شما را خریداریم!. جاروب سامانه هوشمند خرید زباله از شماست! اپلیکیشنی ساده و رایگان که با نصب آن در گوشی همراه یا رایانه شخصی به راحتی می‌توانید در هر کجا و هر زمان که بخواهید، زباله‌های خشک خودتان را بفروشید!

مقاله در مورد سیستمهای بازیافت مواد و انرژی

سیستمهای بازیافت مواد و انرژیمقدمه برخی از مواد موجود در مواد زاید جامد شهری و صنعتی برای بازیافت و استفاده مجدد مناسبند. با توجه به این نکته می‌توان پی برد که کاغذ ، مقوا ، پلاستیک ، شیشه ، فلزات غیر آهنی و فلزات آهن ...

خانه - اپلیکیشن بازیافت

سامانه چرخه سبز به وجود آمده تا فرهنگ سازی تفکیک زباله و بازیافت را به مردم آموزش دهد.با نصب اپلیکیشن بازیافت پاکبان به این چرخه بپیوندید.

پروپوزال سیستم بازیافت و مدیریت پسماند | انجام رساله دکتری

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع: بررسی سیستم بازیافت و مدیریت پسماندهای خشک منطقه ی یک تهران بخشی از این پروپوزال عبارت است از: با توجه به رشد روز افزون

مقاله در مورد سیستمهای بازیافت مواد و انرژی

سیستمهای بازیافت مواد و انرژیمقدمه برخی از مواد موجود در مواد زاید جامد شهری و صنعتی برای بازیافت و استفاده مجدد مناسبند. با توجه به این نکته می‌توان پی برد که کاغذ ، مقوا ، پلاستیک ، شیشه ، فلزات غیر آهنی و فلزات آهن ...

زباله‌هاي تر و خشک را جدا کنيد

زباله تر و خشک یعنی چه؟ پس از تلاش برای تولید کمتر زباله، بازیافت مورد توجه قرار می‏گیرد. اگر تصمیم گرفته‏اید شما هم در چرخه سبز بازیافت نقشی داشته باشید، باید زباله‏های تر و خشک را از هم جدا کنید. غرفه‏های بازیافت ...

دانلود پاورپوینت بازیافت زباله های پلاستیکی

بازیافت چیست ؟ بازیافت به معنی استفاده از مواد مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد همان کالا یا کالاهای قابل استفاده که سه فایده مهم دارد . 1 – به کمک بازیافت زباله در مصرف منابع طبیعی صرفه جویی می شود . 2 – صرفه جویی در مصرف ...

خانه - اپلیکیشن بازیافت

سامانه چرخه سبز به وجود آمده تا فرهنگ سازی تفکیک زباله و بازیافت را به مردم آموزش دهد.با نصب اپلیکیشن بازیافت پاکبان به این چرخه بپیوندید.

معماری مجتمع صنعتي بازيافت زباله | فروشگاه معماری آرچ استور

معماری مجتمع صنعتي بازيافت زباله | فروشگاه معماری آرچ استور. سبد خرید 0. آرچ استور; رساله های معماری

زباله خشک؛ زباله پولساز - همشهری آنلاین

زباله‌های تر و خشک هر یک جایگاهی در جمع‌آوری زباله و بازیافت آن دارند. زباله‌های فاسد‌شدنی و تر در تهیه کمپوست و کودهای باغبانی نقش دارند و زباله‌های خشک با وارد شدن در چرخه تولید و صنعت دوباره به مواد قابل استفاده ...

جاروب - زباله خشک شما را خریداریم!

زباله خشک شما را خریداریم!. جاروب سامانه هوشمند خرید زباله از شماست! اپلیکیشنی ساده و رایگان که با نصب آن در گوشی همراه یا رایانه شخصی به راحتی می‌توانید در هر کجا و هر زمان که بخواهید، زباله‌های خشک خودتان را بفروشید!

خانه - اپلیکیشن بازیافت

سامانه چرخه سبز به وجود آمده تا فرهنگ سازی تفکیک زباله و بازیافت را به مردم آموزش دهد.با نصب اپلیکیشن بازیافت پاکبان به این چرخه بپیوندید.

پروپوزال سیستم بازیافت و مدیریت پسماند | انجام رساله دکتری

دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع: بررسی سیستم بازیافت و مدیریت پسماندهای خشک منطقه ی یک تهران بخشی از این پروپوزال عبارت است از: با توجه به رشد روز افزون

معماری مجتمع صنعتي بازيافت زباله | فروشگاه معماری آرچ استور

معماری مجتمع صنعتي بازيافت زباله | فروشگاه معماری آرچ استور. سبد خرید 0. آرچ استور; رساله های معماری

پروپوزال بررسی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) بر تاب آوری، راهبردهای مقابله با استرس مادران

پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا، مارتین یوسین و داهل (2001)

مبانی نظری سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی

مبانی نظری سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی

پاورپوينت مدیریت استراتژیک

پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تئوری رفتار برنامه ریزی شده، نظریه شغلی شناختی اجتماعی، ویژگی های فردی و

پاورپوینت زمینه‌های عینی و شيوه‌هاي عملي براي پشتیبانی از برنامه های راهبردی دانشگاهها

امنيت انرژي

پاورپوینت مباحثی در سينتيک تولید آهن

نبوغ نظامی امام علی(ع)