دانلود رایگان


رساله مرکز خدمات شهری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله مرکز خدمات شهریاین فایل معماری به بررسی رساله مرکز خدمات شهری می پردازد
در فرمت word قابل ویرایش و در 115 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل :
:
در این مطالعه با توجه به طراحی مرکز خدمات شهری سعی می‌گردد برنامه فیزیکی جهت طراحی معماری فضاهای پیش بینی شده ارائه و در فصول این نوشته به بیان ضوابط و ویژگیهای معماری این فضاها پرداخته و نمونه‌های مشابه و نکات مورد نظر در طراحی آنها اشاره گردد و در خصوص مسائل مربوط به سازه ، تأسیسات نیز نکاتی ارائه گردید.
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه

فصل اول: طرح موضوع و اهميت آن
1-1- مقدمه 2
1-2 اهداف تحقيق3
1-2-1-اهداف كلي 3
1-2-2-اهداف خاص 3
1-3- جمع بندي كليات تحقيق3

فصل دوم : شهرتهران و اقليم
2-1-شناسايي شهر تهران و منطقه 55
2-2-مطالعات منطقه55
2-3-موقعيت اراضی کشت اجباری کن10
2-4- ويژگي‌هاي جغرافيايي و اقليمي11
2-5-موقعيت جغرافيايي استان تهران12
2-6-شرايط اقليمي استان تهران13
2-6-1- دما14
2-6-2 نم نسبي14
2-6-3- بارندگي15
2-6-4-برف و يخبندان15
2-6-5-تابش آفتاب16
2-6-6-باد و طوفان17
2-6-7- نتيجه‌گيري18
2-7-تقسيمات اقليمي و تيپولوژي معماري(اقليم گرم و خشك) 19
2-7-1-تعيين فرم ساختمان20
2-7-2-تعيين فرم ساختمان‌هاي بزرگ20
2-7-3-انتخاب جهت قرارگيري ساختمان20
2-7-4-تهوية مورد نياز ساختمان21

فصل سوم: شهرتهران
3-1-بررسي آثار و جوانب اقتصاديپ24
3-2-ديد و منظر شهريپ25
3-3-سيماي شهرپ26
3-4- فضاي شهريپ27
3-5- تلفيق ايستايي و زيبايي در فرم سازه هاپ28
3-6- مراحل طراحي و ساخت «مركز اداريپ29
3-6-1-پردازش يك برنامه ماليپ29
3-6-1-1- بايدهاپ29
3-6-1-2 نبايدهاپ30
3-6-2- تعيين نيازمنديهاپ30
3-6-3- انتخاب موقعيت مركز اداريپ30
3-7- نكاتي كه بايد در نظر داشت پ31
3-8- خصوصيات طراحي و ساختپ32
3-9- طراحي اداره‌هاپ32
3-9-1- دفاتر خصوصيپ33
3-9-2-دفتر مدير عاملپ33
3-9-3-فعاليت‌هاي ماليپ36
3-9-4-ادارة پليسپ36
3-10-طراحي مركز خدمات شهر39
3-11-بررسي نمونه‌ها39
3-12-دپارتمان‌هاي لحاظ شده در طراحي مجموعه44
3-12-1-ساختمان‌هاي اداري45
3-12-2-تغييرات در محيط كار فردي46
3-12-3گونه شناسي انواع فضاهاي دفتري46
3-12-4- سيستم ها47
3-12-5-ايدة طرح دفتر كار50
3-12-5-1-دفاتر با پلان بسته يا سنتي50
3-12-5-1-1- مزاياي پلان سنتي51
3-12-5-1-2-مشكلات پلان سنتي51
3-12-5-2-دفاتربا پلان باز يا آزاد52
3-12-5-2-1-اساس شيوه OOL53
3-12-5-2-2-مزاياي پلان باز یا آزاد55
3-12-5-2-3-مشكلات پلان باز55
3-12-5-3-دفاتر با پلان قابل تبديل56
3-12-6-محاسبات فضاهاي مورد نياز58
3-12-6-1- فضاهاي كار61
3-13-حداقل فضاي كار غير اتوماتيك 63
3-14-حداقل فضای کار اتوماتیک65
3-15-چيدمان فضاي كار69
3-16-قضاي مذاكره يا كنفرانس 77
3-18-محوطه‌هايپذيرش79
3-19- چينش مبلمان محل كار81
3-20- اصول كلي طراحي81
3-20-1-روش خط مستقيم81
3-20-2-روش هسته مركزي81
3-21-عملكردهاي اصلي در دفاتر كار82
3-21-1-گروه مديريت82
3-21-2- گروه مالي82
3-21-3- بخش خريد83
3-21-4- بخش فروش83
3-21-5- بخش عمومي83
3-22-مطالعه نمودار سازمان83
3-22-1-تسهيلات همگاني83
3-22-2-جريان كار84
3-22-3- تجهيزات مورد استفاده84
3-22-4-مركزيت دادن عملكرد ها84
3-22-5-بخش‌هاي محرمانه84
3-22-6-اتاق كنفرانس84
3-22-7-آسانسور باربر84
3-22-8-حمل و نقل84
3-22-9-سرويس دهي84
3-22-10-آسانسور مسافربر85
3-23-پنج نكته مهم براي تقسيم 85
3-24- بررسي نمونه هاي مجموعه‌هاي اداري87
3-24-1- مجموعه اداري ـ فرهنگي، كي . ان . پي87
3-24-2-مجموعه اداري ـ فرهنگي، فوكوشيما88
3-24-3-مجموعه اداري موسسه VPRO89
3-24-4- مجموعه اداري ـ دولتي. توكيو91
3-25-رابطة شي با فضا92
3-25-1-تعيين ابعاد و محدودة دستيابي92
3-25-2- محدودة دسترسي راحت92
3-26 معماري داخلي93
3-27-نور94
3-27-1 نور طبيعي94
3-28 ساختمانهاي كتابخانه‌ها95
3-28-1-انواع كتابخانه‌ها96
3-28-2 بخش‌هاي مطالعه96
3-28-4 فضاهاي كار97
3-29- سيستم اعلام حريق98
3-40-گزارش تأسيسات مكانيكي99
3-40-1 سيستم اطفاي حريق99
3-40-2-نکاتی در مورد آتش سوزی و خطرات آن 99
3-40-2-1-جلوگيري از گسترش آتش سوزي در طراحي100
3-40-2-2- مقررات حفاظت از ساختمان‌ها در مقابل آتش سوزي100
3-40-3-كنترلكننده‌هاي الكتريكي در ساختمان هاي عمومي101
3-40-4-اعلام خطر در ساختمان‌هاي عمومي101
3-40-5-تلفن در ساختمان‌هاي عمومي101
3-40-6-تالارهاي گردهمايي101

فصل چهارم: مطالعات تحليلي
4-1- گزارش طراحي 103
4-1-1- مباني و معيارهاي طراحي103
4-1-2- بازدهي مطلوب104
4-1-3- پويايي و گسترش104
4-1-4- قابليت انعطاف104
4-1-5- شبكه ارتباطي104
4-1-6- انسجام بافت105
4-1-7- اكولوژي محيط105
4-1-8- مراودات اجتماعي105
4-1-9- هماهنگي مجموعه با خاك و آب105
4-2- روش‌هاي اجرايي و سياست‌هاي اقتصادي105
4-3- هماهنگي كالبدي طرح با ويژگي‌هاي زمين106
4-4- بررسي موقعيت زمين106
4-5- دسترسي هاي مجموعه106
4-6- ارتباطات داخلي مجموعه106
4-7- منطقه بندي داخلي محوطه107
4-8- الگوي طراحي ساختمان‌ها107
4-9- دلايل انتخاب سايت107
4-10- تحليل سايت108
4-11- ایده های طرح (Concept) 108
4-11-1- گزينة اول108
4-11-2- گزینه دوم 109
4-12- تصاویرسايت مجموعه110
4-13- جمع بندي111
4-14- اجزا متشكله و روابط حاكم بر طرح مجموعه111
4-15- برنامه فيزيكي فضاهاي طراحي شده112
4-16- نقشه های پروژه مرکز خدمات شهر112

فهرست منابع و مآخذها

فهرست شكل ها
شکل 2-1 نقشه 22 منطقه شهر تهران5
شکل 2-2 منطقه 5 و اراضی کشت اجباری کن6
شكل 2-3- تقسيمات اقليمي ايران12
شكل 2-4- عرضهاي جغرافيايي ايران15
شكل 2-5- تقسيمات چهارگانه اقليمي ايران 15
شكل 2-6- نمودار بارندگي و رطوبت16
شكل 2-7- موقعيت و زواياي تابش خورشيد17
شكل 2-8- نمودار بادهاي غالب و حداكثر سرعت وزش باد 17
شكل 2-9- نمودار جهت قرارگيري ساختمان در اقليم گرم و خشك21
شكل 3-1- نمودار جهت قرارگيري ساختمان در اقليم گرم و خشك28
شکل 3-2- مرکز خدمات شهری الحمرا، كاليفرنيا34
شکل 3-3- مرکز خدمات شهری الحمرا، كاليفرنيا35
شکل3-4- سیتی هال رالیه کارولینای شمالی37
شکل3-5 - سیتی هال رالیه کارولینای شمالی38
شکل 3-6- نمونه 139
شکل 3-7- نمونه 240
شکل 3-8- نمونه 341
شکل 3-9- نمونه 441
شکل3-10- نمونه 542
شکل 3- 11- نمونه 643
شكل 3-11- طرح كلي يك رديفي دفاتر بسيار عميق47
شكل 3-12- طرح كلي دوتايي47
شكل 3-13- طرح كلي سه رديفي48
شكل 3-14- طرح كلي بدون راهرو48
شكل 3-15- استكهلم تدابير داخلي متنوع( دفاتر باز ، گروهي ، جداگانه و مركب) 49
شكل 3-16- دفاتر مجزا و مركب49
شكل 3-17- نمونه اي از يك پلان سنتي و يا بسته51
شكل 3-18- ساختمان اداري با پلان آزاد54
شكل 3-19- نمونه اي از تلفيق پلان آزاد و بسته 55
شكل 3-20- ساختمان اداري با پلان آزاد تعديل شده56
شكل 3-21- ساختمان اداري با پلان آزاد تعديل شده57
شكل 3-22- نمونه اي از تلفيق پلان باز و بسته57
شكل 3-23- محاسبات جداكنندهاي فضا59
شكل 3-24- محاسبات جداكنندهاي فضا60
شكل 3-25- محل كارL شكل61
شكل 3-26- محل كارU شكل62
شكل 3-27- حداقل فضاي استاندارد براي محيط كار باز و بسته با كار غير اتوماتيك(دستي63
شكل 3-28- حداقل فضاي استاندارد براي محيط كار باز و بسته با كار غير اتوماتيك(دستي64
شكل 3-29- حداقل فضاي استاندارد براي محيط كار باز و بسته با كار اتوماتيك65
شكل 3-30- حداقل فضاي استاندارد براي محيط كار باز و بسته با كار اتوماتيك66
شكل 3-31- حداقل فضاي استاندارد براي محيط كار باز و بسته با كار اتوماتيك67
شكل 3-32- چيدمان دفاتر اداري68
شكل 3-33- چيدمان دفاتر اداري69
شكل 3-34- دفاتر چندمنظوره70
شكل 3-35- دفاتر اداري71
شكل 3-36- ميز مدير و محل نشستن ملاقات كننده 72
شكل 3-37- ميز مدير و محل نشستن ملاقات كنندگان73
شكل 3-38- ميز مدير و محل نشستن ملاقات كنندگان74
شكل 3-39- ميز مدير و محل نشستن ملاقات كنندگان75
شكل 3-40- ميز مدير و محل نشستن ملاقات كنندگان75
شكل 3-41- ميز تجهيزات الكترونيك76
شكل 3-42- فضاي مذاكره يا كنفرانس77
شكل 3-43- فضاي مذاكره يا كنفرانس78
شكل 3-44- فضاي مذاكره يا كنفرانس78
شكل 3-45- متصديان پذيرش- ارتفاع پيشخوان79
شكل 3-46- متصديان پذيرش- ارتفاع پيشخوان80
شكل 3-47- وضعيت اتاق انتظار مراجعان80
شكل 3-48- مجموعه اداري، فرهنگي كي.ان.پي87
شكل 3-49- مجموعه اداري، فرهنگي فوكوشيما88
شكل 3-50- مجموعه اداري موسسه) (vpro90
شكل 3-51- مجموعه اداري، دولتي توكيو91
شکل 4-1 تصاویر سایت مجموعه وبافت پیرامون110

فهرست جداول
جدول2-1- جدول sowt مطالعات کالبدی و کیفیت فضا و سیمای شهری7
جدول2-2- جدول sowt مطالعات( جمعیت و اقتصاد) و( محیط زیست و طبیعیت8
جدول2-3- جدول sowt مطالعات مسکن و مدیریت شهری9
جدول 2-4 مطالعات توسعه طرح جامع و منطقه 5 11
جدول3-1- جدول sowt مطالعات مسکن و مدیریت شهری24رساله مرکز خدمات شهری


مطالعات مرکز خدمات شهری


طراحی معماری مرکز خدمات شهری


نمونه موردی مرکز خدمات شهری


مقاله مرکز خدمات شهری


تحقیق مرکز خدمات شهری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رساله مرکز توانبخشی معلولین (۱۷۵ صفحه ورد) - فروشگاه ...

رساله طراحی مرکز توانبخشی معلولین یکی دیگر از انواع رساله کارشناسی معماری است. بنابرین به ارائه رساله مرکز توانبخشی معلولین در قالب 175 صفحه ورد می‌پردازیم.

رساله طراحی مرکز توانبخشی - بزرگترین سایت تخصصی معماری

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری ، به تشریح رساله طراحی مرکز توانبخشی در قالب پی دی اف و در ۱۳۸ صفحه می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های این رساله به توضیح مختصری از این رساله می پردازیم .

لیست پایان نامه های معماری | مرجع دانلود معماری

۱۵-مطالعات و رساله معماری مرکز خدمات شهری ۱۶-مطالعات و رساله معماری مرکز انتقال خون ۱۷-مطالعات و رساله طراحی آرامستان ۱۸-مطالعات و رساله معماری خوابگاه دانشجویی ۱۹-مطالعات و رساله معماری مرکز امداد و نجات ۲۰-مطالعات و ...

رساله طراحی مرکز خدمات شهری | معماری 98

13.08.2017 · رساله معماری مرکز خدمات شهری ارائه شده در این مقاله نمونه مطالعات کاملی در این زمینه می باشد , این مطالعات که بصورت word در ۱۱۵ صفحه تنظیم شده است را از فروشگاه معماری وب سایت تخصصی معماری ۹۸ تهیه نمایید .

دانلود رساله مرکز موسیقی ایرانی - نوین آرچ

رساله مرکز موسیقی ایرانی در 146 صفحه با فرمت word تنظیم شده است.دانشجویان می توانند با خرید این رساله به کامل تر ین و جامعترین رساله معماری مرکز موسیقی ایرانی دست پیدا کنند و به عنوان منبعی موسخ از این رساله استفاده کنند.وب ...

رساله طراحی مرکز خدمات شهری | معماری 98

13.08.2017 · رساله معماری مرکز خدمات شهری ارائه شده در این مقاله نمونه مطالعات کاملی در این زمینه می باشد , این مطالعات که بصورت word در ۱۱۵ صفحه تنظیم شده است را از فروشگاه معماری وب سایت تخصصی معماری ۹۸ تهیه نمایید .

رساله معماری - 195 عنوان رساله معماری - پایان نامه معماری ...

رساله مرکز خدمات شهری; رساله مرکز درمان کودکان سرطانی ; رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست; رساله مرکز نگهداری کودکان معلول; رساله معماری مسجد; رساله معماری مصلا; رساله مهدکودک-پارک کودک; رساله موزه آب; رساله موزه آثار ...

رساله معماری - 195 عنوان رساله معماری - پایان نامه معماری ...

رساله مرکز خدمات شهری; رساله مرکز درمان کودکان سرطانی ; رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست; رساله مرکز نگهداری کودکان معلول; رساله معماری مسجد; رساله معماری مصلا; رساله مهدکودک-پارک کودک; رساله موزه آب; رساله موزه آثار ...

رساله مرکز توانبخشی معلولین (۱۷۵ صفحه ورد) - فروشگاه ...

رساله طراحی مرکز توانبخشی معلولین یکی دیگر از انواع رساله کارشناسی معماری است. بنابرین به ارائه رساله مرکز توانبخشی معلولین در قالب 175 صفحه ورد می‌پردازیم.

لیست پایان نامه های معماری | مرجع دانلود معماری

۱۵-مطالعات و رساله معماری مرکز خدمات شهری ۱۶-مطالعات و رساله معماری مرکز انتقال خون ۱۷-مطالعات و رساله طراحی آرامستان ۱۸-مطالعات و رساله معماری خوابگاه دانشجویی ۱۹-مطالعات و رساله معماری مرکز امداد و نجات ۲۰-مطالعات و ...

رساله طراحی مرکز خرید | دانلود پروژه معماری و شهرسازی تیرازیس

23.06.2018 · رساله طراحی مرکز خرید. پروژه رساله طراحی مرکز خرید,پروژه معماری,طرح و معماری,پروژه کارشناسی معماری,خدمات شهری ,پروژه رساله طراحی مرکز خرید,خدمات شهری معماری–بازسازی معماری,پروژهرساله طراحی مرکز خرید

مطالعات مرکز درمانی بهداشتی شهری دانلود رساله معماری مرکز ...

دانلود مطالعات مرکز درمانی بهداشتی شهری دانلود رساله معماری مرکز درمانی بهداشتی شهری ریز فضا و برنامه فیزیکی مرکز درمانی بهداشتی شهری ، ضوابط و استاندارد مرکز درمانی بهداشتی شهری نقشه و پلان اتوکد مرکز درمانی بهداشتی ...

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران > خدمات > فراخوان های ...

حمایت از رساله ها و پایان نامه ها ; همکاری با انجمن ها ی حوزه مدیریت شهری; همکاری با مراکز تحقیقاتی حوزه مدیریت شهری; فراخوان های پژوهشی; اخبار; ارتباط با ما. اطلاعات تماس; انتقادات و پیشنهادها; پرسش های متداول; جزییات فرا�

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران > خدمات > همکاری با ...

شناسایی رانندگان پرخطر شهری و تاثیر افزایش هزینه مالکیت و استفاده از خودرو بر میزان خطرپذیری آنها; اقتصاد و حمل و نقل تدوین نظام اخذ عوارض در قبال خدمات ارائه شده ناشی از سفرسازی کاربری ها

مراکز خدمات جامع سلامت شهری

مرکز نصرت آباد(شهری و روستایی) 33581034 . نصرت آباد . 31. پایگاه شهید باقری(شهری و روستایی) 09908134634. شهرک جهاد. 32. مرکز همت آباد. 09105040439. شهرک دامداران. مراکز خدمات جامع سلامت . محتوای مرتبط. اخبار جدید. به مناسبت میلاد باسعادت حضرت ...

رساله معماری مرکز خدمات شهری ۱۱۵ صفحه – مطالعات معماری ...

رساله معماری مرکز خدمات شهری,مطالعات معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی,مطالعات طراحی ایستگاه آتش نشانی,ایستگاه آتش نشانی و امداد و نجات دریایی,رساله طراحي ايستگاه مدیریت بحران,رساله ایستگاه آتش نشانی,,رساله معماری مرکز ...

رساله معماری مرکز اطلاع رسانی 120 صفحه - طرح نهائی معماری ...

۱-۳- ۱ –۴- ساختمان خدمات عمومی و شهری ۳۲ ۱-۳- ۱ –۵- مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های مشترک ۳۲ ۱-۳- ۲ – مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو ۳۲ ۱-۳-۳ – سندای مدیاتک تویواتیو- ژاپن ۳۳

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران > خدمات > فراخوان های ...

حمایت از رساله ها و پایان نامه ها ; همکاری با انجمن ها ی حوزه مدیریت شهری; همکاری با مراکز تحقیقاتی حوزه مدیریت شهری; فراخوان های پژوهشی; اخبار; ارتباط با ما. اطلاعات تماس; انتقادات و پیشنهادها; پرسش های متداول; جزییات فرا�

لیست پایان نامه های معماری | مرجع دانلود معماری

۱۵-مطالعات و رساله معماری مرکز خدمات شهری ۱۶-مطالعات و رساله معماری مرکز انتقال خون ۱۷-مطالعات و رساله طراحی آرامستان ۱۸-مطالعات و رساله معماری خوابگاه دانشجویی ۱۹-مطالعات و رساله معماری مرکز امداد و نجات ۲۰-مطالعات و ...

کاملترین رساله طراحی مرکز اطلاع رسانی با منابع | آرچکت

رساله معماری مرکز اطلاع رسانی. رساله طراحی مرکز اطلاع رسانی که در این بخش از مطالب اختصاصی وب سایت آرچکت به معرفی و تحلیل بیشتر و بهتر تمامی ریزفضا ها و امکانات مختلف معماری ان پرداخته ایم را میتوان همواره یکی از جامع ...

رساله معماری مرکز خدمات شهری | مرسی فایل تخصصی ترین ...

رساله معماری مرکز خدمات شهری ۱۱۵ صفحه – مطالعات معماری مرکز خدمات شهری بخشی از پروپزال:-۱مقدمه :از آن جا که در حال حاضر در اغلب شهرهای بزرگ ایران، بخش‌های..

رساله معماری - 195 عنوان رساله معماری - پایان نامه معماری ...

رساله مرکز خدمات شهری; رساله مرکز درمان کودکان سرطانی ; رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست; رساله مرکز نگهداری کودکان معلول; رساله معماری مسجد; رساله معماری مصلا; رساله مهدکودک-پارک کودک; رساله موزه آب; رساله موزه آثار ...

رساله معماری مرکز خدمات شهری ۱۱۵ صفحه – مطالعات معماری ...

رساله معماری مرکز خدمات شهری,مطالعات معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی,مطالعات طراحی ایستگاه آتش نشانی,ایستگاه آتش نشانی و امداد و نجات دریایی,رساله طراحي ايستگاه مدیریت بحران,رساله ایستگاه آتش نشانی,,رساله معماری مرکز ...

رساله معماری - 195 عنوان رساله معماری - پایان نامه معماری ...

رساله مرکز خدمات شهری; رساله مرکز درمان کودکان سرطانی ; رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست; رساله مرکز نگهداری کودکان معلول; رساله معماری مسجد; رساله معماری مصلا; رساله مهدکودک-پارک کودک; رساله موزه آب; رساله موزه آثار ...

پایان نامه ها و رساله ها و طرح های پژوهشی – مرکز مطالعات و ...

مقرر شد جلسه‌ای در این خصوص با اعضای شورای شهر، معاونین محترم خدمات شهری و فنی عمرانی شهرداری و اعضای محترم کمیته شورای پژوهشی مرکز برگزار شود تا تصمیم‌گیری‌ها صورت پذیرد؛ همچنین مقرر شد از مجری طرح جهت پاسخ به ...

پایان نامه ها و رساله ها و طرح های پژوهشی – مرکز مطالعات و ...

مقرر شد جلسه‌ای در این خصوص با اعضای شورای شهر، معاونین محترم خدمات شهری و فنی عمرانی شهرداری و اعضای محترم کمیته شورای پژوهشی مرکز برگزار شود تا تصمیم‌گیری‌ها صورت پذیرد؛ همچنین مقرر شد از مجری طرح جهت پاسخ به ...

رساله طراحی مرکز خرید | دانلود پروژه معماری و شهرسازی تیرازیس

23.06.2018 · رساله طراحی مرکز خرید. پروژه رساله طراحی مرکز خرید,پروژه معماری,طرح و معماری,پروژه کارشناسی معماری,خدمات شهری ,پروژه رساله طراحی مرکز خرید,خدمات شهری معماری–بازسازی معماری,پروژهرساله طراحی مرکز خرید

استراتژي سه جانبه

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت 1950

بلوغ و نوجواني

پروپوزال بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و بهر ه وری نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی استان آذ

پاورپوینت روش تولید آجر و انواع و اشکال آجر ساختمانی

پیشینه ومبانی نظری پژوهش کیفیت زندگی(فصل دوم)

پروژه و تحقیق- اصول اجرای قابهای لغزان در سازه های بزرگ- در 100 صفحه-docx

بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيكي روسا , مديران و كاركنان بيمارستانهاي استان قم با سبك هاي ره

پاورپوینت آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان بخش عوامل شیمیایی

بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد