دانلود رایگان


رساله مرکز نجوم اسمان نما - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله مرکز نجوم اسمان نمااین فایل معماری به بررسی رساله مرکز نجوم اسمان نما می پردازد
در فرمت word قابل ویرایش و در 187 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل ::
کلمه ی نجوم مردم را اغلب به یاد خیره شدن به آسمان شب،این طبیعت فراموش شده وعکس های بسیار زیبایی که توسط تلسکوپها گرفته شده می اندازد،در حالی که نجوم یک علم است و علم نجوم یعنی کار زیاد و مداوم و علم ریاضیات و فیزیک است.
تصوری که مردم از یک منجم دارند این است که او را فردی می پندارند که به وسیله ی یک تلسکوپ در یک رصدخانه ی سرد وتاریک مشغول نگاه کردن به آسمان شب است(خوشبختانه اینگونه منجمان سخت کوش پس از گذشت اندکی دیگر تحمل نخواهند داشت)،منجمان تنها اندکی از وقتشان را صرف رصد با تلسکوپ می کنند
فهرست مطالب:
فصل اول_نجوم
۱-۱-مقدمه
۱-۲-نجوم چیست؟
۱-۲-۱-تعریف علم نجوم
۱-۲-۳-تقسیمات علم نجوم
۱-۲-۴-تفاوت علم نجوم با سایر علوم
۱-۲-۵-مقیاس ها در نجوم
۱-۳-تاریخچه ای از نجوم
۱-۳-۱-تاریخچه علم نجوم
۱-۳-۲-تقسیمات تاریخچه اخترشناسی
۱-۳-۲-۱-دوران زمین مرکزی
۱-۳-۲-۲-دوران خورشید مرکزی
۱-۳-۲-۳-دوران کیهانشناسی
۱-۳-۳-نجوم دردوران پیش ازاسلام
۱-۳-۳-۱-نجوم درایران
۱-۳-۴-نجوم دردروان بعدازاسلام
۱-۳-۴-۱-نجوم اسلامی
۱-۳-۴-۲-علم نجوم در ایران
۱-۳-۵-ستاره شناسان معروف ایرانی
۱-۳-۵-۱-خواجه نصیرطوسی
۱-۳-۵-۱-۱- ایجاد رصد خانه مراغه
۱-۳-۵-۱-۲- وفات خواجه
۱-۳-۵-۲-ابوریحان بیرونی
۱-۳-۵-۳-عبدالرحمن صوفی رازی
۱-۳-۵-۳-۱-فعالیت های نجومی عبدالرحمن
۱-۳-۶-ستاره شناسی دردوران معاصر
۱-۳-۶-۱-گروه های نجومی درایران
۱-۳-۶-۲-بررسى وضعیت و جایگاه علم نجوم در ایران امروز
۱-۳-۶-۲-۱- استادان و بزرگان
۱-۳-۶-۲-۲- انجمن نجوم ایران
۱-۳-۶-۲-۳- رصدخانه ملى ایران
۱-۳-۶-۲-۴- رصدخانه هاى ایران
۱-۳-۶-۲-۵- تنها نشریه اخترشناسى ایران
۱-۳-۶-۲-۶- بازار نشر
۱-۳-۶-۲-۷- کسوف
۱-۳-۶-۲-۸- نجوم آماتورى
۱-۳-۶-۲-۹- ابزار رصدى
۱-۴-نجوم رصدی
۱-۴-۱-رصد چیست و چه چیزهایی را باید رصد کرد؟
۱-۴-۲-چه دوربینی برای شروع کار لازم است؟
۱-۴-۳-بهترین مکان رصد کجاست؟
۱-۴-۴-کلید آسمانی
۱-۴-۵-نگاهی به خورشید
۱-۴-۶-رصد ستاره‌های متغیر
۱-۴-۷-داس تیز آسمان
۱-۴-۷-۱- رصد سلطان شب
۱-۴-۷-۲-روش های رؤیت هلال ماه نو
ثبت رصد هلالهای نور:
۱-۴-۷-۳-ضمیمه
۱-۴-۹-شکار اجرام آسمانی
۱-۵-۲-دلایل بی‌رغبتی به رادیو نجوم
۱-۵-۳-ستارگان رادیویی
۱-۵-۴-سیر تحولی و رشد
۱-۵-۵-واحد جانسکی
۱-۵-۶- منابع رادیو نجوم
۱-۵-۷- تصادف کهکشانی
۱-۵-۸- نابودی مفهوم تصادفهای کهکشانی
۱-۵-۹- سخن آخر
۱-۶-صورتهای فلکی
۱-۶-۱-نام برخی پیکرهای آسمانی(صورتهای فلکی)
۱-۷-منظومه شمسی
۱-۷-۱-پیدایش منظومه شمسی
۱-۷-۱-۱-نگاه اجمالی
۱-۷-۱-۳-نظریه برخورد نزدیک
۱-۷-۱-۴-فرضیه کانت – لاپلاس
۱-۷-۱-۵-نظریه جدید ابرغبار
۱-۷-۲-شکل گیری منظومه شمسی
۱-۷-۲-۱-شکل گیری منظومه شمسی از دید دینامیک
۱-۷-۳-خانواده منظومه شمسی
۱-۷-۳-۱-خورشید
۱-۷-۳-۲-سیاره ها
۱-۷-۳-۳-قمرها
۱-۷-۴-سیارات منظومه شمسی
۱-۷-۴-۱-سیاره عطارد
۱-۷-۴-۱-۱- ویژگیهای عطارد
۱-۷-۴-۲-سیاره زهره (ونوس)
۱-۷-۴-۲-۱-ویژگی های زهره
۱-۷-۴-۳-سیاره زمین
۱-۷-۴-۳-۱-ویژگی های زمین
۱-۷-۴-۳-۲-ماه-تنها قمرزمین
۱-۷-۴-۳-۲-۱-ویژگی های ماه
۱-۷-۴-۴-سیاره مریخ
۱-۷-۴-۴-۱-ویژگی های مریخ
۱-۷-۴-۵-سیاره مشتری
۱-۷-۴-۵-۱-ویژگی های مشتری
۱-۷-۴-۶-سیاره کیوان(زحل)
۱-۷-۴-۶-۱-حرکت کیوان
۱-۷-۴-۶-۵-قمرهای کیوان
۱-۷-۴-۶-۹-میدان مغناصیسی کیوان
۱-۷-۴-۷-۲-خواص اورانوس
۱-۷-۴-۷-۳-حلقه های اورانوس
۱-۷-۴-۷-۴-قمرهای اورانوس
۱-۷-۴-۸-سیاره نپتون
۱-۷-۴-۸-۱-لکه سیاه بزرگ
۱-۷-۴-۸-۲-حلقه های نپتون
۱-۷-۴-۸-۳-قمرهای نپتون
۱-۷-۴-۹-سیاره پلوتون
۱-۷-۴-۹-۱-مشخصات فیزیکی پلوتون
۱-۷-۴-۱۰-سیاره سدنا
۱-۸-خورشیدگرفتگی(کسوف)
۱-۸-۱-مراحل .. مطلق
۱-۸-۲-انگشترالماس
۱-۸-۳-کلیت
۱-۸-۴-انواع …
۱-۸-۴-۱-… نیمه کامل
۱-۸-۴-۲-… کامل
۱-۸-۴-۳-… حلقوی
۱-۹-ستاره ها
۱-۹-۱-نحوه تشکیل ستاره
۱-۹-۲-مقیاس قدری
۱-۹-۳-روشنایی ستاره
۱-۹-۴-رنگ ستارگان
۱-۹-۵-طیف ستارگان
۱-۹-۶-تحولات ستاره
۱-۹-۶-۱- تحول یک ستاره
۱-۹-۶-۲- رده‌بندی ستارگان
۱-۹-۶-۳- عمر ستارگان
۱-۹-۶-۴- فیزیک درون ستارگان
۱-۹-۶-۵- کوتوله‌ها
۱-۹-۶-۶- سحابیها
۱-۱۰-ستاره های دنباله دار
۱-۱۰-۱- انواع دنباله‌ها
۱-۱۰-۲- منشأ دنباله‌دارها
۱-۱۰-۳- مشخصات فیزیکی
۱-۱۰-۳-۱- رأس ستاره دنباله‌دار
۱-۱۰-۳-۲- دم ستاره دنباله‌دار
۱-۱۰-۳-۳- گیسوی ستاره دنباله‌دار
۱-۱۰-۳-۴- ماده ستاره دنباله‌دار
۱-۱۰-۴- حرکت ظاهری ستاره دنباله‌دار
۱-۱۰-۵- تغییر مدار ستاره دنباله‌دار
۱-۱۰-۶- مرگ ستاره دنباله‌دار
۱-۱۱-سحابی ها
۱-۱۱-۱- سحابیهای تاریک
۱-۱۱-۲- سحابیهای سیاره‌ای
۱-۱۱-۳-امواج انفجاری
۱-۱۱-۴- سحابیهای تابان
۱-۱۱-۵- بقایای ابر نواختری
۱-۱۱-۶- سحابی انکساری
۱-۱۱-۷- سحابیهای خارج کهکشانی
۱-۱۲-کهکشان ها
۱-۱۲-۱-انواع کهکشان ها
۱-۱۲-۱-۱- کهکشان های نامنظم
۱-۱۲-۱-۲-کهکشان های مارپیچی
۱-۱۲-۱-۳- کهکشان مارپیچی میله ای
۱-۱۲-۱-۴- کهکشان های بیضوی
۱-۱۲-۱-۵- کهکشانهای فعال و غیر عادی
۱-۱۲-۱-۶-کهکشان های رادیویی
۱-۱۲-۲-کوازارها
۱-۱۲-۳-تصادم کهکشان ها
۱-۱۲-۴-کهکشان راه شیری
۱-۱۲-۴-۱- مشخصات کهکشان راه شیری
۱-۱۲-۴-۲-گذر صورتهای فلکی از راه شیری
۱-۱۲-۴-۳-فراوانی میدان ستاره
۱-۱۲-۴-۴-ماهیت راه شیری
۱-۱۲-۴-۵-قسمت نورانی راه شیری
۱-۱۲-۴-۶-تغییر صورت های فلکی

فصل دوم_رصدخانه،پلانتاریوم

۲-۱-رصدخانه
۲-۱-۱-جای مناسب برای رصدخانه
۲-۱-۲-شرایط یک رصدخانه
۲-۱-۳-رصدخانه های معروف
۲-۱-۳-۱-رصدخانه ماونت پالومار
۲-۱-۳-۲- رصدخانه سارس ویلز
۲-۱-۳-۳- رصدخانه‌های نیمکره جنوبی
۲-۱-۳-۴- رصدخانه‌های رادیویی
۲-۱-۳-۵-رصدخانه مائوناکیا
۲-۱-۳-۶-رصدخانه کک
۲-۱-۳-۷-رصدخانه ملی کیت پیک
۲-۱-۳-۸-رصدخانه کلت
۲-۱-۴-نام برخی از رصدخانه های مشهور
۲-۱-۵-تاریخچه تاسیس رصدخانه ها درایران
۲-۲-تلسکوپ
۲-۲-۱-پیشینه تلسکوپ
۲-۲-۲- تلسکوپ گالیله
۲-۲-۳- مشخصات تلسکوپ
۲-۲-۴- کاربردهای تلسکوپ
۲-۲-۵-انواع تلسکوپ
۲-۲-۵-۱- تلسکوپ گالیله ای
۲-۲-۵-۲-تلسکوپ نیوتنی
۲-۲-۵-۳- تلسکوپ کاسگرین
۲-۲-۵-۴- تیغه اشمیت
۲-۲-۵-۵- تلسکوپ اشمیت-کاسگرین
۲-۲-۵-۶- تلسکوپ‌های شکستی
۲-۲-۵-۷- تلسکوپ‌های بازتابی
۲-۲-۵-۸- تلسکوپ‌های شکستی – بازتابی
۲-۲-۵-۹- تلسکوپ رادیویی
۲-۲-۵-۱۰- تلسکوپ اشعه ایکس
۲-۲-۶- تلسکوپ درایران

فصل سوم_نمونه ومصداق ها

۳-۱-رصدخانه مراغه
۳-۱-۱- پیشگفتار (شناسائی و کاوش):
۳-۱-۲-شرح بنا
۳-۱-۲-۱-تاریخچه
۳-۱-۲-۲-وسایل رصدخانه مراغه
۳-۱-۲-۳-زیچ ایلخانی
۳-۱-۳-واحدهای بنا
۳-۱-۳-۱- دیوارهای سنگچین نامنظم
۳-۱-۳-۲- دیوارهای سنگچین منظم شمالی_جنوبی
۳-۱-۳-۳- دیوارهای سنگچین منظم شرقی _غربی
۳-۱-۳-۴- برج مرکزی واصلی رصدخانه مراغه
۳-۱-۳-۵- واحدهای دایره شکل پنج گانه
۳-۱-۳-۶- تالار سکودارچهار گوش
۳-۱-۳-۷- کارگاه ریخته گری وساخت وسایل نجومی
۳-۱-۳-۸- کوشک ایوان دار
۳-۱-۳-۹- مدرسه یا تالار بحث وکنفرانس
۳-۱-۳-۱۰- کتابخانه
۳-۱-۳-۱۱- بنای مسکونی،دفترکار یا استراحتگاه
۳-۱-۳-۱۲- خیابانهای سنگفرش سطح پله
۳-۱-۳-۱۳- مخزن نگهداری آب
۳-۱-۳-۱۴- مجموعه روستایی
۳-۲-موزه نجوم شهر تامانا-ژاپن
۳-۳-رصدخانه کیروسان –جزیره اوشیما –ژاپن
۳-۴-سکوی رصد وموزه نامودیکاوا-ژاپن

فصل چهارم_مبانی نظری
۴-۱-مبانی نظری

فصل پنجم _مطالعات محیطی
۵-۱-بررسی جغرافیای شهرستان دزفول
۵-۱-۱-عوامل جغرافیایی طبیعی
۵-۱-۱-۱موقعیت جغرافیایی شهرستان
۵-۱-۱-۲-آب های سطح اراضی
۵-۱-۱-۳-منابع آبهای تحت الارضی
۵-۱-۱-۴-وضعیت زمین شناسی
۵-۱-۱-۵-پستی و بلندی و کوه ها
۵-۱-۱-۶-زلزله
۵-۱-۲-عوامل جغرافیایی مصنوعی
۵-۱-۲-۱-موقعیت ارتباطی
۵-۱-۲-۲-استفاده از اراضی در سیمای کلی شهر
۵-۲-مطالعات اقلیمی
۵-۲-۱-آب و هوای شهرستان دزفول
۵-۲-۱-۱-کلیات آب و هوایی
۵-۲-۲-وضعیت جوی دزفول برحسب ماه
۵-۲-۳-رطوبت نسبی و بارندگی
۵-۲-۴-میزان بارندگی سالیانه منطقه دزفول
۵-۲-۵- رطوبت نسبی
۵-۲-۶-باد
۵-۲-۶-۱-انواع باد
۵-۲-۶-۱-۱-باد شرجی
۵-۲-۶-۱-۲-باد سور
۵-۲-۶-۱-۳-باد سموم
۵-۲-۶-۱-۴-باد سمور
۵-۲-۶-۱-۵-بادچعب
۵-۲-۶-۱-۶-طوفان
۵-۲-۶-۱-۷-طوفان خاک و شن
۵-۲-۶-۲-جهت وزش باد درمنطقه دزفول

فصل ششم_برنامه فیزیکیرساله مرکز نجوم اسمان نما


مطالعات مرکز نجوم اسمان نما


نمونه موردی مرکز نجوم اسمان نما


طراحی معماری مرکز نجوم اسمان نما


مقاله مرکز نجوم اسمان نما


تحقیق مرکز نجوم اسمان نما


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله طراحی رصد خانه و مرکز ...

رساله طراحی رصد خانه و مرکز نجوم – مطالعات رصد خانه.رساله طراحی رصد خانه.مطالعات رصد خانه.طرح نهائی رصد خانه و مرکز نجوم,مطالعات رصد خانه و آسمان نما,رساله.

رساله معماری مرکز نجوم و آسمان نمای اصفهان - فایل سیویل

رساله معماری مرکز نجوم و آسمان نمای اصفهان رشته : معماری – رساله فرمت : wor d چکیده : طرح مرکز نجوم و آسمان نمای اصفهان به عنوان پایان نامه معماری، گامی در جهت شروع پردازش به موضوع تحقیق و آموزش نجوم در اصفهان و کیفیت فضای ...

آسمان نما و خانه علم

مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم. مجموعه آسمان نما و خانه علم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السّلام در ایام خجسته میلاد رسول اكرم (ص) در روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت 1383 افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت که، متشكل ...

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله طراحی رصد خانه و مرکز ...

رساله طراحی رصد خانه و مرکز نجوم – مطالعات رصد خانه.رساله طراحی رصد خانه.مطالعات رصد خانه.طرح نهائی رصد خانه و مرکز نجوم,مطالعات رصد خانه و آسمان نما,رساله.

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله آسمان نما بایگانی ...

رساله طراحی رصد خانه و مرکز نجوم – مطالعات رصد خانه رساله طراحی رصد خانه و مرکز نجوم – مطالعات رصد خانه توضیحات:رساله طراحی رصد خانه و مرکز نجوم – مطالعات رصد خانه تعداد صفحات رساله:140 فصل اول_نجوم ۱-۱-مقدمه مادرعالمی ...

رساله طراحی مرکز نجوم آسمان نما - پین سون

لینک دانلود رساله طراحی مرکز نجوم آسمان نما اداری بلافاصله پس از خرید به شما نمایش داده خواهد شد. جزییات . فرمت فایل: ورد - doc; تعداد صفحه: ۱۷۰; حجم فایل: ۳٫۱۷MB; ۲۸,۰۰۰ تومان – افزودن به سبدخرید نهایی کردن خرید. دسته‌ها ...

دانلود پروژه طراحی دانشکده نجوم (رصد خانه + آسمان نما ...

در مرکز سایت حجمی کروی شکل با سقف شیشه ای وجود دراد که بعنوان آسمان نما کار می کند این آسمان نما همانند پرده سینما کلیه اطلاعات را در مورد نجوم به علاقه مندان نشان میدهد.

رساله مرکز تحقیقات نجوم ( رصدخانه ) به همراه پروپوزال ...

نجوم مطالعه مواد است و مقدمه ايست درباره فرايند بوجود آمدن آنچه در آنسوي جو زمين كه اين جهان ، آسمان و گوي آسمان را از اتم هاي كوچك تا گيتي وسيع شامل مي شود . منجمان اجرام آسماني مانند سيارات ، ستاره ها ،ستاره هاي دنباله ...

رساله معماری مرکز نجوم و آسمان نمای اصفهان - فایل سیویل

رساله معماری مرکز نجوم و آسمان نمای اصفهان رشته : معماری – رساله فرمت : wor d چکیده : طرح مرکز نجوم و آسمان نمای اصفهان به عنوان پایان نامه معماری، گامی در جهت شروع پردازش به موضوع تحقیق و آموزش نجوم در اصفهان و کیفیت فضای ...

مطالعات مرکز نجوم - رساله معماری مرکز نجوم

مطالعات مرکز نجومرساله معماری مرکز نجوم فهرست مطالب مطالعات مرکز نجومرساله معماری مرکز نجوم. فصل اول کلیات پروژه 3 1 ) هدف پژوهش: 3 2 ) روش پژوهش 4 3 ) طرح پژوهش: 4 4 ) نتيجه گيري 4 مقدمه 4 تعریف ...

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله آسمان نما بایگانی ...

رساله طراحی رصد خانه و مرکز نجوم – مطالعات رصد خانه رساله طراحی رصد خانه و مرکز نجوم – مطالعات رصد خانه توضیحات:رساله طراحی رصد خانه و مرکز نجوم – مطالعات رصد خانه تعداد صفحات رساله:140 فصل اول_نجوم ۱-۱-مقدمه مادرعالمی ...

مطالعات مرکز نجوم - رساله معماری مرکز نجوم

مطالعات مرکز نجومرساله معماری مرکز نجوم فهرست مطالب مطالعات مرکز نجومرساله معماری مرکز نجوم. فصل اول کلیات پروژه 3 1 ) هدف پژوهش: 3 2 ) روش پژوهش 4 3 ) طرح پژوهش: 4 4 ) نتيجه گيري 4 مقدمه 4 تعریف ...

رساله مرکز تحقیقات نجوم ( رصدخانه ) به همراه پروپوزال ...

نجوم مطالعه مواد است و مقدمه ايست درباره فرايند بوجود آمدن آنچه در آنسوي جو زمين كه اين جهان ، آسمان و گوي آسمان را از اتم هاي كوچك تا گيتي وسيع شامل مي شود . منجمان اجرام آسماني مانند سيارات ، ستاره ها ،ستاره هاي دنباله ...

بایگانی‌ها رساله طراحی خانه آواز - بزرگترین سایت تخصصی معماری

خانه / بایگانی برچسب: رساله طراحی خانه آواز. بایگانی برچسب: رساله طراحی خانه آواز. شهریور, ۱۳۹۶. ۲۵ شهریور رساله طراحی خانه آواز ...

دانلود پروژه طراحی دانشکده نجوم (رصد خانه + آسمان نما ...

در مرکز سایت حجمی کروی شکل با سقف شیشه ای وجود دراد که بعنوان آسمان نما کار می کند این آسمان نما همانند پرده سینما کلیه اطلاعات را در مورد نجوم به علاقه مندان نشان میدهد.

بایگانی‌ها رساله طراحی خانه آواز - بزرگترین سایت تخصصی معماری

خانه / بایگانی برچسب: رساله طراحی خانه آواز. بایگانی برچسب: رساله طراحی خانه آواز. شهریور, ۱۳۹۶. ۲۵ شهریور رساله طراحی خانه آواز ...

بایگانی‌ها رساله طراحی خانه آواز - بزرگترین سایت تخصصی معماری

خانه / بایگانی برچسب: رساله طراحی خانه آواز. بایگانی برچسب: رساله طراحی خانه آواز. شهریور, ۱۳۹۶. ۲۵ شهریور رساله طراحی خانه آواز ...

بروزکد | مرجع آموزش معماری | رساله آسمان نما بایگانی ...

رساله طراحی رصد خانه و مرکز نجوم – مطالعات رصد خانه رساله طراحی رصد خانه و مرکز نجوم – مطالعات رصد خانه توضیحات:رساله طراحی رصد خانه و مرکز نجوم – مطالعات رصد خانه تعداد صفحات رساله:140 فصل اول_نجوم ۱-۱-مقدمه مادرعالمی ...

آسمان نما و خانه علم

مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم. مجموعه آسمان نما و خانه علم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السّلام در ایام خجسته میلاد رسول اكرم (ص) در روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت 1383 افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت که، متشكل ...

دانلود رساله مرکز نجوم | میهن بنا

دانلود رساله مرکز نجوم. توسط : محمدمیلاد ... ۴-۶-آسمان نما ۴۲ ۴-۶-۱-دستگاه افلاک نما ۴۳ ۴-۶-۲-سابقه پیدایش و طراحی آسمان نما ۴۳ ۴-۶-۳-ساختار آسمان نماها ۴۴ فصل پنجم: بررسی نمونه های موردی ۴۶ ۵-۱-نمونه های داخل کشور ۴۷ ۵-۱-۱ ...

دانلود رساله رصدخانه + مطالعات طراحی + برنامه فیزیکی ...

رساله رصدخانه مرکز نجوم آسماننما observatory. مطالعات طراحی و ضوابط و استانداردهای طراحی پلان معماری و دانلود برنامه فیزیکی بزرگترین رصدخانه جهان رصدخانه ملی ایران رصد… بیشتر بخوانید »

پاورپوينت روابط صنعتي

مبانی نظری اقامه، عدل، قسط، امام علی، اعتدال، انصاف، عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم

پروپوزال اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگهی بر وضعیت روان شناختی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم

سهراب سپهری + کتاب

پاورپوینت بافت همبند Connective Tissue

پاورپوینت هاري چيست؟

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی درو پنجره

پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها

تحقیق درباره غیبت و عیب جویی