دانلود رایگان


مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگي شغلی و حمايت شغلي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگي شغلی و حمايت شغليفایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگي شغلی و حمايت شغلي پرستاران
دارای 19 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.


توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

چهار چوب پژوهش
چهارچوب اين پژوهش پنداشتي بوده و برمبناي مفاهيم فرسودگي وحمايت شغلي پرستاران استوار شده است كه درراستاي آن مفاهيم استرس شغلي، فرسودگي شغلي، عوامل موثر بر فرسودگي شغلي پرستاران ، پيامدهاي ناشي از فرسودگي شغلي، حمايت شغلي و ارتباط فرسودگي و حمايت شغلي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند.

كلمه استرس از واژه لاتين 'استرينجر' به معني كشش محكم مشتق شده است . استرس زا ها در واقع به معني نيروي خارجي هستند كه بر يك فرد وارد شده و باعث كشيدگي يا تنش مي شوند (22). حدود80-50 درصد از بيماريها توسط استرس يا با كمك استرس ايجاد مي شوند منابع ايجاد كننده استرس گوناگون هستند كه يكي ازمهمترين اين منابع شغل مي باشد(2).

به طور كلي عوامل بالقوه استرس شغلي سه دسته اند: عوامل محيطي، عوامل فردي و عوامل سازماني.

عوامل محيطي : اين عوامل عبارتند از تغييرات اجتماعي، تكنولوژيكي، سياسي و اقتصادي. مانند تغيير در اقتصاد كشور و اثر آن بر سازمانها و كاهش حقوق كاركنان ، اختراعات جديد و تكنولوژي كه مي تواند مهارتها و تجربه ي فرد را براي يك دوره كوتاه منسوخ نمايد.

عوامل فردي : تحقيقات نشان داده اند كه افراد به روابط شخصي و خانوادگي اهميت زيادي مي دهند.اين مسائل مي تواند باعث استرس شود و آنها را وادار كند كه به چيز هاي ديگر توجه كنند و همچنين برخي مسائل اقتصادي افراد نيز همين اثر را دارد.

عوامل سازماني : عوامل متعددي در محيط كار وجود دارند كه در ايجاد استرس موثرند.عمده ترين آنها عبارتند از: تفاوتهاي حرفه اي، ابهام نقش شغلي، تعارض نقش، اضافه كاري يا كم باري نقش، مسئوليت براي

افراد و عدم مشاركت (24 ).

فشار عصبي در سطح پايين مي تواند موجب تحرك و تلاش بيشتر و همچنين عملكرد بهتر گردد، اما فشار عصبي در سطح بالا بايد كنترل شود، زيرا در كار تاثير منفي مي گذارد و نابود كننده زندگي انسان است ( 12).

در پرستاران عوامل تنش زاي شايع شامل: فشاركاري بيش از حد، مديريت زمان، تحت نظارت مدير بودن، بازتاب مددجويان وخويشاوندان، مراقبت ازبيماران بدحال، عدم امنيت شغلي، تضاد نقشي، شيفت كاري وتغييرات سازماني مي باشند(25). ). نگراني رو به افزايش اين است كه سطوح بالاي اين استرس ممكن است سبب كاهش اخلاقيات وبروز فرسودگي شغلي شود و بنابراين تهديد كننده كيفيت وثبات خدمات گردد(26).

استرس شغلي بخشي از زندگي كاركنان سيستم مراقبت هاي بهداشتي درماني از قبيل پرستاران، پزشكان و مديران اجرايي بيمارستانها است (25). همچنين عامل موثري بر بي كفايتي سازمانها، تغيير شغل كاركنان، غيبت به خاطر بيماري وكاهش كيفيت و كميت مراقبت ميباشد كه هزينه هاي درمان را افزايش و رضايت شغلي را كاهش مي دهد(15).

فشار ناشي از حجم كار، ارتباط نزديك بابيماران، مسئوليت دربرابر مرگ وزندگي آنها، پيشرفتهاي تكنولوژي وافزايش ابعاد مراقبت با استرس شغلي پرستاران ارتباط مستقيم دارد (27 ).

فرسودگي شغلي يك تجربه شخصي استرس است كه دريك زمينه پيچيده روابط اجتماعي بروز مي كند و تصور شخص را از خودش وديگران در بر مي گيرد ( 28) . زماني كه استرس شغلي به نحو مطلوب شناسايي نشود وبه طور مناسب با آن برخورد نشود ممكن است به بروز فرسودگي شغلي منتهي شود(3) . سليه در سال 1976 نشان داد كه پرستاري يكي از پر استرس ترين حرفه هاست. او خاطر نشان كرد كه لازم است به استرس شغلي درپرستاري توجه شود و مورد بررسي قرار گيرد(15).
فرسودگي شغلي يك نوع خاص از واكنش به استرس شغلي است كه درميان افرادي كه خدمات حرفه اي انساني ارائه مي دهند بروز ميكند مثل پرستاري، معلمي، مشاوران و كاركنان امور اجتماعي.
پرستاري به طور ذاتي حرفه ي استرس زا است و محققين دريافته اند كه جمعيت پرستاران در سطح بالايي از فرسودگي شغلي قرار دارند. فرسودگي بيشتر در افرادي محتمل است كه احساس مي كنند بيش از حد كار مي كنند و مورد قدرداني قرار نمي گيرند (5).

واژه فرسودگي شغلي اولين بار توسط فرويدنبرگ درسال1974 مطرح شد . هنگامي كه او وضعيتي از خستگي و يأس فزاينده را درافرادي كه خدمات مراقبتي ارائه مي دادند شناسايي نمود. فرويدنبرگ نشان داد كه شخص تلاش براي به دست آوردن انتظارات غير واقعي كه توسط جامعه يا خود افراد تحميل مي شود انجام مي دهد كه ممكن است باعث خستگي جسمي وروحي شود ؛ درهمان زمان مسلاچ درحال مطالعه روي افرادي بود كه با افزايش عواطف برانگيخته شده درشغلشان سازگار مي شوند. مسلاچ وهمكاران براي اولين بار فرسودگي را به عنوان مجموعه اي از علايم خستگي جسمي، عاطفي تعريف كردند كه پيشرفت عقايد منفي نسبت به خود و موقعيت شغلي را ايجاد مي كند وفقدان نگراني و نگرش مثبت را به نسبت به مددجويان در بر دارد(4).

در بعضي از كتب به جاي واژه ي فرسودگي، واژه ي 'تحليل رفتگي' به كار رفته است.
گيريدين و همكاران او تحليل رفتگي را به عنوان فرسودگي جسمي و ذهني بسيار زياد ناشي از دو عامل جو بوروكراسي و كار بيش از حد و بي نتيجه تعريف كرده اند. مسلاچ و همكاران او آن را پاسخ به عوامل فشارزاي دائمي ناشي از كار و محيط حاكم بر شغل دانسته اند. سعادت(1375) بيان داشته كه تحليل رفتگي عبارت است از : فشار عصبي شديد ناشي از ماهيت كار و وضعيت نامناسب كار.پس از ايجاد حالت فوق،كاراهميت و معناي خود را از دست مي دهد و فردي كه دچار تحليل رفتگي شده ،دائم خسته، پرخاشگر ، بدگمان، منفي باف و عصبي است. علاوه بر آن حساس و زودرنج بوده و با كوچك ترين ناراحتي از حالت طبيعي خارج مي شود .اين وضعيت سرايت پذيري بسياري دارد و فرد تحليل رفته به زودي گروهي از همكاران خود را نيز مبتلا مي كند. بنابراين تشخيص فوري علائم تحليل رفتگي و جلوگيري از شيوع آن اهميت زيادي دارد (12) .

فرسودگي يك نشانه استرس شغلي نمي باشد بلكه نتيجه پاياني استرس شغلي 'مديريت نشده' است كه به صورت احساس واماندگي عاطفي، مسخ شخصيت و كاهش كسب دستاوردهاي فردي شغلي(عدم موفقيت فردي در شغل ) بروز مي كند. احساس واماندگي عاطفي، احساس هيجاني بودن بيش از حد و درماندگي توسط شخصي است كه كار مي كند. مسخ شخصيت به گسترش فقدان شخصيت، حالت بي احساسي نسبت به دريافت كنندگان مراقبت درماني يا آموزشي اطلاق مي گردد. كاهش كسب دستاوردهاي فردي شغلي زماني رخ مي دهد كه احساس رقابت وبه دست آوردن موفقيت دركاركردن با افراد كاهش مي يابد. پرستاران به طور ويژه مستعد فرسودگي شغلي هستند چرا كه با بيماري، درد، عذاب،كاهش ظرفيت مددجويان و مرگ آنها مواجه هستند وبراي آنها راحتي، حمايت و كمك ايجاد مي كنند (5).مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگي شغلی و حمايت شغلي پرستاران


پیشینه تحقیق فرسودگي شغلی و حمايت شغلي پرستاران


مبانی نظری فرسودگي شغلی و حمايت شغلي پرستاران


مبانی نظری


پیشینه تحقیق


فرسودگي شغلی و حمايت شغلي پرستاران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری فرسودگی شغلی و کارکرد خانواده با فرمت ورد ...

دانلود رایگان مبانی نظری فرسودگی شغلی و کارکرد خانواده با فرمت ورد ... فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی منا�

مبانی نظری فرسودگی شغلی و کارکرد خانواده با فرمت ورد ...

دانلود رایگان مبانی نظری فرسودگی شغلی و کارکرد خانواده با فرمت ورد ... فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی منا�

فرسودگی - filefarid.rozblog.com

مبانی,نظری و,پیشینه,پژوهش,فرسودگی,شغلی,,فرسودگی,فایل فرید

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی

مبانی,نظری وپیشینه,تحقیق,فرسودگی,شغلی و,حمایت,شغلی,,مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی,فروشگاه فایل پارس دانش

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی

مبانی,نظری وپیشینه,تحقیق,فرسودگی,شغلی و,حمایت,شغلی,,مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی,فروشگاه فایل پارس دانش

vdk568 | تحقیق و پاورپوینت

مبانی نظری ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و حمایت شغلی از دیدگاه پرستاران. هدف از این مبانی نظری بررسي ارتباط فرسودگي و حمايت شغلي از ديدگاه پرستاران مراكز آموزشي درماني رشت می باشد.

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی

ذخیره شده ۲۳ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مباني نظري و پيشينه تحقيق با موضوع فرسودگي شغلي و حمايت شغلي 1 . مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع فرسودگی شغلی و حمایت شغلی ... مبانی نظری و پیشینه تحقیق شغل(فصل دوم ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتياق شغلي | راهنمای دانشجو

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتياق شغلي شرح مختصر: اشتیاق شغلی علاقه به اشتیاق شغلی در دل تحقیقات در خصوص فرسودگی شغلی رشد کرد (مسلش، شوفلی ولیتر 2001). در مطالعه فرسودگی محققان کم کم به قطب مخالف و مثبت آن یعنی اشتیاق شغلی ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی

مبانی,نظری وپیشینه,تحقیق,فرسودگی,شغلی و,حمایت,شغلی,,مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی,فروشگاه فایل پارس دانش

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی شغلی

مبانی,نظری و,پیشینه,پژوهش,فرسودگی,شغلی,,مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی شغلی,فایل فرید

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی شغلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی - sabzblog.tk filefarsi.sabzblog.tk/post/181 ذخیره شده اینک شما همزبانان فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی را انتخاب نموده اید , جهت رویت تمامی توضیحات کامل در مورد آرشیو مبانی نظری و پیشینه ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی

مبانی,نظری وپیشینه,تحقیق,فرسودگی,شغلی و,حمایت,شغلی,,مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی,فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگي شغلی و حمايت شغلي - آسان داک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگي شغلی و حمايت شغلي فرسودگي شغلی و حمايت شغلي چهار چوب پژوهش چهارچوب اين پژوهش پنداشتي بوده و برمبناي مفاهيم فرسودگي وحمايت شغلي پرستاران استوار شده است كه درراستاي آن مفاهيم استرس شغلي ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی

مبانی,نظری وپیشینه,تحقیق,فرسودگی,شغلی و,حمایت,شغلی,,مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی,فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

بررسی فك خزري تنها پستاندار درياي خزر

مبانی نظری گیاه جو، تنش سرمازدگی، ارتباط ورنالیزاسیون (بهاره سازی) با تحمل به تنش سرما

بررسی عقاید التون مایو

بررسی فك خزري تنها پستاندار درياي خزر

پروپوزال بررسی سبک دلبستگی و افسردگی دانشجویان

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

بررسی کوره های افتابی

روش تحقیق

مطالعه فضایی- مکانی شهر مرودشت با تاکید بر فضاهای گذران اوقات فراغت

بررسی ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران