دانلود رایگان


بررسی راههای پرورش خلاقیت در مدیران و سازمانها - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی راههای پرورش خلاقیت در مدیران و سازمانهادانلود فایل کامل بررسی راههای پرورش خلاقیت در مدیران و سازمانها
در قالب فایل word و متشکل از 90 صفحه قابل ویرایش

فهرست

مقدمه. 2
مفهوم و ماهیت خلاقیت.. 21
مراحل خلاقیت.. 30
معنای خلاقیت و نوآوری. 33
ضرورت و جایگاه خلاقیت و نوآوری و رابطه آن با شکوفایی. 33
اهمیت خلاقیت و نوآوری در سازمان. 34
ویژگی های اندیشه و عمل خلاقانه. 36
خلاقیت و مدیریت.. 37
سازمان خلاق. 41
موانع خلاقیت و نوآوری سازمانی عبارتند از: 44
کارکنان خلاق. 46
ده طریق افزایش خلاقیت : 50
نتیجه گیری. 53
خلاقیت در سازمان. 57
تفاوت خلاقیت(creativity) و نوآوری (Innovation) 58
- به کار گیری حسن کنجکاوی و توان پرسیدن. 59
محیط خلاق. 60
برای تشکیل گروههای خلاق باید به مواردی توجه کرد 61
عوامل فردی (درونی. 63
عوامل پیرامونی (برونی. 65
تکنیک یورش فکری یاطوفان مغزی( BRAIN STORMING) 66
راهکار های توسعه خلاقیت در سازمان ها 68
خلاقیت.. 69
مدیر خلاق. 74
نتیجه‌گیری. 80
ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان. 81
منابع. 90

مقدمه

درغالب مدیریت سازمان، موفقیت نهایی و حتی گاهی بقای آن به میزان توانایی برنامه ریزان در ایجاد نوآوری و به كارگیری فكرهای نو بستگی دارد. مهمترین دلیل نیاز به خلاقیت و نوآوری بروز مشكل است.

خلاقیت عبارت است از به كارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یك فكر یا مفهوم جدید. فراگرد ایجاد فكرهای جدید و تبدیل آن فكرها به عمل و كاربردهای سودمند را نوآوری می گویند.

حل مشكل به دو شیوه حل عقلایی و حل خلاقانه مشكل میسر است. برای ظهور یك ذهنیت خلاق باید تعریف دقیقی از مشكل ارائه گردد همچنین زمینه استفاده از راه حلهای گوناگون و سوای از راه حلهای مرسوم، ایجاد شود.مسئله حائزاهمیت در رابطه با خلاقیت موانع خلاقیت است كه در چهار مورد خلاصه می شود:

۱) ترس از انتقاد و شكست،

۲) عدم اعتماد به نفس

۳) تمایل به همرنگی و همگونگی

۴) عدم تمركز ذهن

اضافه می شود انسدادهای ادراكی چون ثبات، تعهد، تراكم و بی خیالی از مهمترین موانع ذهنی خلاقیت به شمار می آیند. با آگاهی از انسدادهای ادراكی خود و اجرای روشهای خاص می توان مهارتهای حل مسئله را به گونه خلاق افزایش داد.

به زعم صاحبنظران حل خلاقانه مشكل شامل چهار مرحله آمادگی، تكوین، روشنگری و تایید است.

یكی از چالش ها و وظایف خطیر مدیران ایجاد یك نظام حمایتی برای پرورش نوآوری است. اجمالا' اصول مدیریت برای نوآوری بدین شرح اند: جداسازی افراد از یكدیگر و جوركردن افراد باهم، نظارت و گوشزد كردن و درنهایت پاداش دادن به افرادی كه چندین نقش را ایفا می كنند.

حل مشكل ، مهارتی است كه برای هر فرد در هر جنبه از زندگی لازم است. به ندرت ساعتی سپری می شود بدون آنكه یك فرد با نیاز به حل نوعی مشكل روبرو نشود. شغل مدیر به طور ذاتی حل مشكل است. اگر در سازمان مشكلاتی نبود، نیازی به مدیران هم نبود. بنابراین، تصور یك حلال مشكلات فاقد صلاحیت به عنوان یك مدیر موفق سخت است. دو روش حل مشكل وجود دارد:

مدیران اثربخش قادر به حل مشكل به صورت عقلایی و خلاقانه هستند، به رغم آنكه مهارتهای متفاوتی برای هر نوع از این مشكلها موردنیاز است.۱) حل عقلایی عبارت از نوعی حل مشكل است كه مدیران هر روز به طور مستمر در بسیاری از موارد به كار می گیرند. حل خلاقانه مشكل كمتر رخ می دهد، زیرا توانایی حل خلاقانه مشكل قهرمانان را از بزدلان، حرفه های موفق را از ناموفق، مدیران كامیاب را از مدیران سرگردان جدا می كند و می تواند اثر شگرفی بر كارایی سازمان داشته باشد.

۲) حل خلاقانه مشكل

درحل مشكلات به طور خلاق دو كار عمده برای تراوش یك ذهنیت خلاق باید صورت گیرد:

الف) بهبود بخشیدن به تعریف مشكل:

یعنی مشكلات سازمان كه غالبا' در هاله ای از ابهام بوده و افراد شناخت دقیقی نسبت به خود ساختار مشكل و پیچیدگیهای فنی آن ندارند تشریح شده تا افراد با داشتن یك آشنایی دقیق و بینش روشن افكار نو و بكر خود را مطرح سازند.

ب) بهبود بخشیدن در ایجاد راه حلهای دیگر:

منظور از این بحث ایجاد زمینه مناسب در استفاده از راه حلهای گوناگون و سوای از راه‌حلهای مرسوم كه این كار اساس خلاقیت و نوآوری است. كلیشه ای عمل كردن یكی از موانع خلاقیت است. هریك از دو فرایند مذكور به خودی خود، شامل مراحل جزیی تری هستند:

▪ بهبود بخشیدن به تعریف مشكل كه شامل:
۱) ناآشنا را آشنا و آشنا را ناآشنا كنید؛
۲) تعاریف را بسط دهید؛
۳) تعریف را وارونه كنید.
▪ بهبود بخشیدن در ایجاد راه حلهای دیگر كه شامل:

۱) قضاوت را به تاخیر بیندازید (اولین راه حل بهترین راه حل)؛
۲) راه حلهای موجود را گسترش دهید؛
۳) خصلتهای غیرمرتبط را تركیب كنید.

موانع حل خلاقانه مشكل

اكثر مردم در حل خلاقانه مشكل دچار زحمت می شوند. آنها انسدادهای ادراكی خاصی را در فعالیتهای حل مشكل از خود بروز می‌دهند كه حتی از وجودشان آگاه نیستند. این انسدادها عمدتا' شخصی هستند تا میان فردی یا سازمانی كه برای فائق آمدن بر آنها توسعه مهارت موردنیاز است. انسدادهای ادراكی موانع ذهنی هستند كه روش تعریف مشكل را مقید و تعداد راه حلهایی را كه تصـور می شود مرتبط اند، محدود می كنند.

هریك از ما در هر لحظه، با اطلاعاتی بسیار زیادتر از آنچه بتوانیم به آنها توجه كنیم احاطه می شویم، مانند اطلاعات دریافتی از طریق احساسات بدن راجع به محیط اطراف و وضعیت فیزیولوژیك بدنمان در هر شرایط زمانی و مكانی. در طول زمان ما باید عادت از صافی گذراندن برخی اطلاعات را كه در معرض آن قرار می گیریم توسعه دهیم. در غیر این صورت اطلاعات اضافی ما را دیوانه خواهدكرد. فی‌المثل درمورد اطلاعات مثال مذكور، ما در آن واحد، همه اطلاعات حسی فیزیولوژیك را موردتوجه قرار نمی دهیم. نهایتا' این عادت از صافی گذراندن اطلاعات تبدیل به انسدادهای ادراكی می شوند. اگر ما از این انسدادها آگاه نیستیم، درحقیقت آنها مانع از ثبت انواعی از اطلاعات و بنابراین، مانع از حل انواعی خاص از مشكلات می شوند.

به طور متناقض، هرچه تحصیلات رسمی و تجربه افراد در كار بیشتر باشد، توانایی خلاقانه آنها در حل مشكل كمتر است، برآورد شده است كه اكثر بزرگسالان بالای ۴۰ سال، كمتر از دو درصد یك كودك زیر پنج سال توانایی حل خلاقانه مشكلات را از خود نشان می‌دهند، زیرا تحصیلات رسمی غالبا' جوابهای صحیح، قوانین تحلیلی یا محدودیتهای فكری را به وجود می آورد.

باتوجه به تفاصیل فوق موانع خلاقیت را به طوركلی در چند مورد می توان به صورت زیر خلاصه كرد:

۱) ترس از شكست و انتقاد؛
۲) عدم اعتماد به نفس؛
۳) تمایل به همرنگی و همگونی؛
۴) عدم تمركز ذهن.

انسدادهای ادراكی

همان طور كه توضیح داده شد، انسدادهای ادراكی موانع ذهنی خلاقیت هستند. به طورخلاصه ومثمرثمر چهار نوع از انسدادهای ادراكی را در زیر موردبحث قرار می دهیم.

ثبات به معنای آن است كه فرد اسیر روش نگریستن واحد به یك مشكل یا استفاده از یك نگرش در تعریف، تشریح یا حل آن می شود. به آسانی می توان دید كه چرا پایداری در حل مشكل متداول است، زیرا داشتن ثبات، یا سازگاری، یك خصلت بسیار باارزش برای اكثر ما به شمار می رود. ثبات اغلب با بلوغ، صداقت و هوشمندی مرتبط است. برعكس، بی ثباتی را مترادف با غیرقابل اعتماد، غیرعادی یا باد سر تلقی می كنیم.

به عقیده تنی چند از روانشناسان برجسته، درحقیقت نیاز به ثبات مهمترین عامل ایجاد انگیزش در رفتار بشر است. به عقیده آنها هرگاه افراد نگرش یا موضع خاصی را درمورد یك مشكل به كارگیرند، به احتمال زیاد، آنها همان خط مشی را بدون انحراف در آینده نیز دنبال خواهندكرد.

ازسوی دیگر، ثبات، برخی اوقات خلاقیت را از بین می برد. و نمونه از انسدادهای ادراكی مبتنی بر ثبات تفكر عمودی و فقط استفاده از یك زبان تفكر است.

▪ تفكر عمودی (VERTICAL THINKING):

این واژه توسط ادوارد دیبونو (۲) به وجود آمد كه معنی آن، تعریف یك مشكل فقط به یك طریق بدون درنظر گرفتن نظریه های دیگر است. برعكس، متفكران افقی كه راههای دیگری برای بررسی مشكل ایجاد می كنند و تعاریف گوناگونی ارائه می دهند.

دومین نماد از انسداد ادراكی استفاده از یك زبان فكر كردن است بدین معنا كه بیشتر از یك زبان برای تعریف و ارزیابی مشكل به كار برده نمی شود. اكثر مردم در قالب كلمات فكر می كنند، بدین صورت كه آنها درباره یك مسئله و حل آن برحسب زبان لفظی فكر می كنند. لازم به ذكر است كه حل عقلایی مشكل این نگرش را تقویت می كند. باید بگوییم زبانهای فكری دیگری هم موجودند مانند زبانهای نمادین (ریاضیات)، تصورات حسی، احساسات و عواطف و تصورات بررسی كه هرقدر زبانهای بیشتری دراختیار حل كنندگان مشكل قرار می گیرد، راه حلهای آنان بهتر و خلاق تر خواهدبود.

تعهد نیز می تواند به عنوان یك انسداد ادراكی در حل خلاقانه مشكل عمل كند. به محض اینكه افراد به یك نقطه نظر خاص تعریف یا راه حل متعهد می شوند، محتمل است كه آن تعهد را پیگیری كنند. دوگونه ای از تعهد كه انسدادهای ادراكی را باعث می شود، كلیشه سازی مبتنی بر تجربه گذشته و نادیده گرفتن مشتركات است.

یعنی مشكلات فعلی به عنوان گونه هایی از مشكلات گذشته دیده شوند. «مارچ و سیمون» (۳) اظهار می دارند كه یك مانع عمده در حل ابداعی مشكل، آن است كه افراد گرایش دارند مشكلات كنونی را در قالب مشكلاتی كه در گذشته با آن روبرو بوده اند، تعریف كرده و بالطبع برهمین پایه نیز راه حل جویی می كنند. بنابراین، هم تعریف وهم راه حل پیشنهادی مشكل كنونی توسط تجربه گذشته محدود می شود. مثال عینی این وضعیت چسب «اسپنس سیلور» است.راههای پرورش خلاقیت در مدیران و سازمانها


خلاقیت چیست


تعریف خلاقیت و نوآوری مدیران


مدیریت سازمانی


مدیر خلاق


مدیریت سازمانی


مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمانها


خلاقیت و نوآوری در رفتار سازمانی


کارکنان خلاق


مدیران خلاق


رفتار سازمانی


خلاقیت در

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله پرورش خلّاقیت در خانواده، مدرسه و سازمانها

پیش رو، ضمن تعریف خلّاقیت، برجسته ترین نظریه های مربوط به خلّاقیّت را معرفی می کند و نقش خانواده، مدرسه و سازمانها را در پرورش خلّاقیّت مورد بحث و بررسی قرار می دهد و به ویژگی های افراد خلّاق می پردازد. در خانواده احترام ...

فایل تحقیق راههای پرورش خلاقیت در مدیران و سازمانها : u ...

موضوع تحقیق راههای پرورش خلاقیت در مدیران و سازمانها در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و ...

فایل تحقیق راههای پرورش خلاقیت در مدیران و سازمانها : u ...

موضوع تحقیق راههای پرورش خلاقیت در مدیران و سازمانها در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و ...

دانلود مقاله راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره ...

راه های پرورش خلاقیت. چکیده تحقیق: تحقیق انجام شده در رابطه با راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه۳ کرج می باشد که با توجه به این مطلب بیان مساله اینکه از چه راهها وشیوه هایی قوه خلاقییت و ابتکار دانش ...

تحقیق درمورد راههای پرورش خلاقیت در مدیران و سازمانها ...

دانلود رایگان این تحقیق در مورد راههای پرورش خلاقیت در مدیران و سازمانها در 90 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

خلاقیت در مدیران

نقش مدیر در پرورش خلاقیت: نقش مدیریت در مجموعه هایی که خلاقیت و نوآوری از ضروریات و عامل اصلی است بسیار مهم و حساس است زیرا مدیریت می تواند توانایی و استعداد خلاقیت ونوآوری را در افراد ایجاد، ترویج و تشویق کند و یا رفتار ...

روش تحقیق راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره ...

روش تحقیق راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه 3 کرج چکیده تحقیق: تحقیق انجام شده در رابطه با راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه3 کرج می باشد که با توجه به این مطلب بیان مساله اینکه ...

خلاقیت در مدیران

نقش مدیر در پرورش خلاقیت: نقش مدیریت در مجموعه هایی که خلاقیت و نوآوری از ضروریات و عامل اصلی است بسیار مهم و حساس است زیرا مدیریت می تواند توانایی و استعداد خلاقیت ونوآوری را در افراد ایجاد، ترویج و تشویق کند و یا رفتار ...

روش تحقیق راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره ...

روش تحقیق راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه 3 کرج چکیده تحقیق: تحقیق انجام شده در رابطه با راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه3 کرج می باشد که با توجه به این مطلب بیان مساله اینکه ...

پایان نامه بررسی تاثیر سبک های تصمیم گیری مدیران بر خلاقیت ...

پایان نامه بررسی تاثیر سبک های تصمیم گیری مدیران بر خلاقیت معلمان مدارس استثنایی شهرستان اردبیل در سال¬تحصیلی 94-1393 پایان­نامه کارشناسی ارشد (m.a) رشته مدیریت آموزشی چکیده این پژوهش به منظور بررسی تأثیر بین سبک­های ...

دانلود فایل تحقیق درمورد راههای پرورش خلاقیت در مدیران و ...

+ این تحقیق در مورد راههای پرورش خلاقیت در مدیران و سازمانها در ۹۰ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد. فهرست مقدمه. ۲ مفهوم و ماهیت خلاقیت.. ۲۱

نقش مدیران و سازمان ها در خلاقیت و نوآوری - مدیریت - مدیریت

نقش مدیران و سازمان ها در خلاقیت و نوآوری - خلاقیت ، یکی از ویژگی های انسان است که با استعداد الهی می تواند بسیاری از چیزها را خـلق نـمـایـد. چـنـانچه خلاقیت و نوآوری را از صحنه زندگی بشر کنار ب

دانلود فایل تحقیق درمورد راههای پرورش خلاقیت در مدیران و ...

+ این تحقیق در مورد راههای پرورش خلاقیت در مدیران و سازمانها در ۹۰ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد. فهرست مقدمه. ۲ مفهوم و ماهیت خلاقیت.. ۲۱

روش تحقیق راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره ...

روش تحقیق راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه 3 کرج چکیده تحقیق: تحقیق انجام شده در رابطه با راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه3 کرج می باشد که با توجه به این مطلب بیان مساله اینکه ...

پایان نامه عوامل افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه ...

نهادهای آموزش و پرورش در عین ضرورت یک نماد بسیار ظزیف و تحصصی با پیچیدگی های بسیار است از جمله مسائلی مسائلی که می تواند در سطح نظام آموزش و پرورش جوامع مختلف مورد بررسی قرار گیرد خلاقیت و تاثیرات مختلف آن برای ابعاد رشد ...

پایان نامه بررسی تاثیر سبک های تصمیم گیری مدیران بر خلاقیت ...

پایان نامه بررسی تاثیر سبک های تصمیم گیری مدیران بر خلاقیت معلمان مدارس استثنایی شهرستان اردبیل در سال¬تحصیلی 94-1393 پایان­نامه کارشناسی ارشد (m.a) رشته مدیریت آموزشی چکیده این پژوهش به منظور بررسی تأثیر بین سبک­های ...

روش تحقیق راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره ...

روش تحقیق راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه 3 کرج چکیده تحقیق: تحقیق انجام شده در رابطه با راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه3 کرج می باشد که با توجه به این مطلب بیان مساله اینکه ...

پایان نامه عوامل افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه ...

نهادهای آموزش و پرورش در عین ضرورت یک نماد بسیار ظزیف و تحصصی با پیچیدگی های بسیار است از جمله مسائلی مسائلی که می تواند در سطح نظام آموزش و پرورش جوامع مختلف مورد بررسی قرار گیرد خلاقیت و تاثیرات مختلف آن برای ابعاد رشد ...

دانلود مقاله خلاقیت و فنون ان - مگ ایران | دانلود مقاله ...

خلاقیت و فنون انمقدمه زندگي پيچيده امروزي ، هرلحظه در حال نوشدن است و خلاقيت و نوآوري ، ضرورت استمرار زندگي فعال . انسان براي خلق نشاط و پويايي در زندگي نيازمند نوآوري و ابتكار است تا انگيزه تنوع طلبي خود را ارضاع كند ...

مقاله پرورش خلّاقیت در خانواده، مدرسه و سازمانها

پیش رو، ضمن تعریف خلّاقیت، برجسته ترین نظریه های مربوط به خلّاقیّت را معرفی می کند و نقش خانواده، مدرسه و سازمانها را در پرورش خلّاقیّت مورد بحث و بررسی قرار می دهد و به ویژگی های افراد خلّاق می پردازد. در خانواده احترام ...

مقاله پرورش خلّاقیت در خانواده، مدرسه و سازمانها

پیش رو، ضمن تعریف خلّاقیت، برجسته ترین نظریه های مربوط به خلّاقیّت را معرفی می کند و نقش خانواده، مدرسه و سازمانها را در پرورش خلّاقیّت مورد بحث و بررسی قرار می دهد و به ویژگی های افراد خلّاق می پردازد. در خانواده احترام ...

پایان نامه عوامل افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه ...

نهادهای آموزش و پرورش در عین ضرورت یک نماد بسیار ظزیف و تحصصی با پیچیدگی های بسیار است از جمله مسائلی مسائلی که می تواند در سطح نظام آموزش و پرورش جوامع مختلف مورد بررسی قرار گیرد خلاقیت و تاثیرات مختلف آن برای ابعاد رشد ...

پایان نامه عوامل افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه ...

نهادهای آموزش و پرورش در عین ضرورت یک نماد بسیار ظزیف و تحصصی با پیچیدگی های بسیار است از جمله مسائلی مسائلی که می تواند در سطح نظام آموزش و پرورش جوامع مختلف مورد بررسی قرار گیرد خلاقیت و تاثیرات مختلف آن برای ابعاد رشد ...

پایان نامه عوامل افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه ...

نهادهای آموزش و پرورش در عین ضرورت یک نماد بسیار ظزیف و تحصصی با پیچیدگی های بسیار است از جمله مسائلی مسائلی که می تواند در سطح نظام آموزش و پرورش جوامع مختلف مورد بررسی قرار گیرد خلاقیت و تاثیرات مختلف آن برای ابعاد رشد ...

روش تحقیق راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره ...

روش تحقیق راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه 3 کرج چکیده تحقیق: تحقیق انجام شده در رابطه با راه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه3 کرج می باشد که با توجه به این مطلب بیان مساله اینکه ...

خلاقیت در مدیران

نقش مدیر در پرورش خلاقیت: نقش مدیریت در مجموعه هایی که خلاقیت و نوآوری از ضروریات و عامل اصلی است بسیار مهم و حساس است زیرا مدیریت می تواند توانایی و استعداد خلاقیت ونوآوری را در افراد ایجاد، ترویج و تشویق کند و یا رفتار ...

بررسی درمورد راههای پرورش خلاقیت در مدیران و سازمانها ...

بررسی درمورد راههای پرورش خلاقیت در مدیران و سازمانها فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 90 حجم فایل: 365 قیمت: 7000 تومان بخشی از متن: فهرست مقدمه. 2 مفهوم و ماهیت ...

مقاله در مورد راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان - مگ ...

منظور از تحقیق حاضر نیز بررسی راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه ۳ کرج است که در نتیجه مشخص گردد چه عواملی در پرورش خلاقیت و نوآوری دانش آموزان تاثیر دارد و تا چه اندازه آنان خلاق و نوآور بوده, همچنین ...

خلاقیت در مدیران

نقش مدیر در پرورش خلاقیت: نقش مدیریت در مجموعه هایی که خلاقیت و نوآوری از ضروریات و عامل اصلی است بسیار مهم و حساس است زیرا مدیریت می تواند توانایی و استعداد خلاقیت ونوآوری را در افراد ایجاد، ترویج و تشویق کند و یا رفتار ...

جزوه + فیلم آموزش کامل فصل چهارم فیزیک یازدهم ریاضی (فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب)

پروپوزال افسردگی

بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بزهکاری نوجوانان

مبانی نظری اسناد رسمی ، سند مالکیت

پاورپوینت طرح درس کلی فيزيولوژی تنفس

بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم و افراد متبلا به بيماري ميگرن

پاورپوینت مدیریت عملیات ارزيابي کار و زمان

پاورپوینت ایجاد،نگهداری و ارتقای برند

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX) - فرم زنان