دانلود رایگان


موانع و مشکلات کلاسهای چندپایهی ابتدایی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان موانع و مشکلات کلاسهای چندپایهی ابتداییدانلود فایل کامل موانع و مشکلات کلاسهای چندپایهی ابتداییکاروفناوری
در قالب فایل word و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش ؛

بخشی از محتوا ::

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع و مشکلات کلاس های چندپایه در فرآیند تدریس ،درسال تحصیلی۱۳۹۳-۹۴ انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن به لحاظ ماهیت و شیوه ی گرد آوری داده ها توصیفی ازنوع پیمایشی است . جامعه آماری متشکل ازکلیهمعلّمان مدارس چندپایه ی ابتدایی آموزش پرورش ناحیه ۱ قزوین ۸۵) نفر ) که بااستفاده ازجدول مورگان نمونه آماری ۷۰ نفرانتخاب شد؛ نمونه آماری باروش نمونه گیری به روش تصادفی ساده است. برای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه محقق ساخته که روایی صوری آن محاسبه شده بود استفاده گردید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰/۷۹ به دست آمد که ضریب قابل قبولی برای پرسشنامه ها می باشد.در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است،که در بخش آمار توصیفی ویژگی هایجمعیّتی گروه نمونه و در بخش شاخص های استنباطی نیز از آزمون آماریT تک گروهی به منظور بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار ۲۰ spss بهره گرفته شد.نتایج تحلیل مربوط به موانع و مشکلات کلاس های چندپایه در فرآیند تدریس ابتدایی نشان دادکه عوامل درون کلاسی و برون کلاسی (کمبود وقت برای تدریس، عدم برخورداری از تجهیزات و امکانات ،محرومیت،نوع چیدمان، برنامه ریزی، ،زیباسازی فضای مدرسه،بیسوادی اولیاو … )در فرآیند تدریس و کلاسداری تأثیر دارد و عدم برخورداری معلمان از حقوق و مزایا با توجه به سختی کار،تأثیر ندارد.

کلمات کلیدی : کلاس های چند پایه، مدیریت کلاس ، فرآیند تدریس، موانع و مشکلات.
.۱ مقدمه
توسعه مدارس با کلاس های درس چند پایه دو دلیل اساسی دارد: -۱ فلسفی -۲ ملاحظات اداری . از نظر فلسفی کلاسهای چند پایه بـه منظـور بهبود رشد شناختی و اجتماعی دانش آموزان وکاهش رفتارهای ضد اجتماعی بوجود میآید. از سوی دیگـر بنـا بـه دلایـل اداری همچـون کـاهش جمعیت دانش آموزی، نیازهای اداری- مالی، موفقیت جغرافیایی و … این کلاس هاتشکیل می شـود و ازآن هابـه عنـوان ابـزاری جهـت خـدمت بـه انسآن های محروم و مراکزی جهت ایجاد آگاهی اجتماعی، پیشرفتهای اقتصادی و اصلاحات آموزشی بهره برداری می شود. بر همین اسـاس یکـی از اقدامات موثر جهت تجدید حیات شبکه مدارس ابتدایی برای ایجاد امکان دسترسی همگانی به مراکـز آمـوزش و پـرورش تعـداد بیشـتر کودکـان، تشکیل کلاس های چند پایه ضروری است. (آقازاد و فضلی، (۱۳۸۴ بنابراین تدریس چندپایه یکی از روشهای آموزشی است که می تـوان نیازهـای بسیاری از واجب التعلیم هارا در مناطق محروم تأمین کرد. این مهم در کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام به عنوانیک راهکاری شناخته شـده، مورد توجّه خاص واقع شده و رواج آن در بین کشورهای منطقه متفاوت است. دامنه آن از ⅔ مدارس ابتدایی در هند، در حدود ۱۵ درصد مـدارس در ایران تا ۲ درصد مدارس در کره متفاوت می باشد. از نظر تعداد نیز دامنه آن از ۱۰۰ هزار کـلاس درس در چـین تـا ۵۱ هـزار کـلاس در ایـران و یکصد کلاس در مالدیو متغیر است. در جزایر اقیانوسیه کلاس های چند پایه در مدارس ابتدایی متداول اسـت ایـن مـدارس در منـاطق روسـتایی کشورهای صنعتی نیز معمول می باشد. در مرزهای شمالی استرالیا ۴۰درصد مدارس ، در فرانسه ۲۲ درصـد و سـوئد ۳۵درصـد مـدارس چنـد پایـه هستند . در ایالت ویلز انگلستان نیز ۳۰درصد مدارس چند پایه اند . روند توسعه مدارس چند پایه از کاهش تعداد مدارس در برخی از کشورها مثـل ژاپن تا افزایش تعدادآنها در ویتنام متفاوت است(برچ،.(۱۳۷۹

متأسفانه در ایران روش خاص و مفیدی که بتوان آن را در تمام مدارس چند پایه در سراسر ایران به کار بست و از آن به عنوان الگـو بهـره جست، معرفی نشده است و عملاً معلّمان از همان روشهای متداول کلاسهای تک پایه استفاده می کنندکه این موضوع به ایـن معنـی اسـت کـه معلّمان کلاس های چند پایه زمان را تقسیم بر مواد درسی پایههامی کنند. به طور مثال در یک کلاس ۶ پایه کل زمان، ۲۶۰ دقیقه(۸صـبح ۱۲/۲۰-

۱

ظهر) که دارای ۴ زنگ تفریح ۱۰ دقیقه ای می باشد ، زمان مفید برای یک روز ۲۲۰ دقیقه باقی میماند که باید تقسیم بر ۶ پایـه شـودو در نتیجـه برای هر پایه تحصیلی فقط حدود ۳۶ دقیقه زمان باقی می ماند که آن هم باید تقسیم بر ۵ جلسهی آموزشی شود و عملاً برای هر جلسهی آموزشی در یک کلاس از نوع شش پایه فقط ۷ دقیقه زمان مفید برای هر پایه باقی می ماند. همه ی این محاسبات در صـورتی درسـت یـا بـه تحقـق خواهـد پیوست که در آن روزیا جلسات آموزشی، کارهای اداری وپاسخگویی به اولیا ، دانش آموزان و… اتفاق نیفتد .
برخی از معلّمان در هنر معلّمیاستعداد بیشتری دارند اگر چه ممکن است به ضرورت در علم معلّمیاستعداد خوبی نداشته باشند. این گروه معلّمان میتوانند به صورتی ماهرانه فضای کلاس را براییادگیری مساعد و دل انگیز کنند و به گونه ای که مسائل و مشکلات انضباطی آن را به حداقل برساننددر. این پژوهش نیز محقّق در صدد پاسخگویی به این سئوال است که چه موانع و مشکلاتی در فرآیند تدریس کلاسهای درس چند پایهی ابتدایی وجود دارد ؟

. ۲ تئوری و پیشینه تحقیق ×
قدمت کلاس های چند پایه به طول آغاز تعلیم و تربیت در مکتب خانه هاست که در آن دانش آموزان از ۶ سالگی تا ۵۰ سالگی و در هر سطح ، زیر نظر یک فرد ، آموزش و تعلیم می دیدند ، گروهی در حال فرا گرفتن قران بودند ، گروهی در حال آموختن گلستان سعدی و … اما ظهور کلاس های چند پایه در آموزش و پرورش رسمی، کلاس های ۶ پایه تا سال ۱۳۴۵ رواج داشت و از مهر ماه ۱۳۴۵ سیستم آموزش ابتدایی جدید ۵ ساله به مورد اجرا گذشته شد.( میلر ،(۱ : ۸ ۱۹۹۰

در ایران، کلاس های چند پایه به عنوان یک نظام آموزشی مستقل به شمار نمیآید و دارای معلّم و کتاب مخصوص به خود نیست، بلکه پائین بودن آمار دانش آموزان یک روستا، تشکیل چنین کلاس هایی را ضروری ساخته و علل گسترش آن نیز مهاجرت روستائیان به شهرها، کاهش رشد جمعیت وجود تعصبات قومی، استفاده از کودکان در کشاورزی و دامداری، پراکندگی روستاها، عدم تامین نیروی انسانی مجرب در روستا، افزایش نرخ تکرار پایه، عدم امکان اعزام معلم زن به مدارس دورافتاده و در نتیجه عدم جذب دانش آموزان دختر و کاهش جمعیت دانش آموزی می باشد.(صمدیان،(۱۰ :۱۳۸۵

در واقع آموزش در کلاس های چند پایه، نوآوری تازه ای نیست و در برخی از کشورها به ویژه کشورهای اسلامی چندین قرن از این روش به عنوان روش آموزش مدارس مذهبی استفاده شده است. عیسی صدیق در کتاب تاریخ فرهنگ ایران، قدمت آموزش چند پایه را در محدوده ی سال های ۲۵۰ تا ۲۵۶ هجری شمسی می داند.( غفاری، (۱۳۸۲

در میانه قرن هیجدهم، ذهنیت استفاده از کلاس های پایه بندی شده »تک پایه« برای اولین بار توسط هراس مان مطرح گردید و کتاب های درسی متناسب با سطوح مختلف سنی تدوین شدند. بخصوص در شهرهای بزرگ و با رشد جمعیت، کلاس های تک پایه گسترش یافتند، در صورتی که در روستاهای با جمعیت کم کلاس ها همچنان به صورت چند پایه باقی ماندند. با آغاز قرن بیستم میلادی، مدارس با کلاس های تک پایه به عنوان شیوه آموزشی پذیرفته شد، اما هنوز مدارسی در مناطق روستایی یافت می شوند که در آن به شیوه ای چند پایه تدریس می شد. در سال ۱۹۳۰، جان دیویی شروع به مخالفت بسیار شدید با کلاس های چند پایه کرد و اعتقاد داشت که کودکان باید در گروه های دارای ترکیب سنی همسان و شاگرد محور، قرار گیرند.با این همه، پس از جنگ جهانی دوم، جمعیت دانش آموزی گسترش یافت و با این گسترش، محدودیت های برای بکارگیری آموزش مورد نظر دیویی بوجود آمد؟

امّا طبق گفته ی »گودلد و اندرسون (۱۹۶۳) از سال ۱۹۵۰- ۱۹۷۰ دوباره علاقه به کلاس های چند پایه بیشتر شد و مدارس دارای کلاس های نوین چند پایه در حال گسترش است. و بالاخره از نظر پاوان و اندرسون، اکنون زمان آموزش در کلاس های تک پایه بسر آمده و زمان آن است که رویکردهایی مثل کلاس های چند پایه آشکار شوند.(مددی امام زاده،.(۲۱ :۱۳۸۳

اسدکی (۱۳۸۰)در پایان نامه ی کارشناسی ارشد خود که تحت عنوان”بررسی مشکلات روش های موجود تدریس در کلاسهای چند پایه

æ ارایه روش مناسب تر تدریس در این کلاسها در شهرستان گلپایگان” انجام داده، به نتایج زیر دست یافته ،که بدین صورت است :
– روش های تدریسهمیاری و فعّال به عنوان مناسب ترین روش تدریس در کلاسهای چندپایه می باشد
– کمبود وقت ،زیاد بودن دانش آموز در هر پایه ،عدم آگاهی از شیوه های تدریس در کلاسهای چند پایه و کمبود وسایل آموزشی از عوامل تاثیر گذار بر روش تدریس از دیدگاه معلمان چندپایه می باشد.
بخت آزمای بخشایش ۱۳۸۴) )درپژوهشی تحت عنوان بررسی راهکارهای بهبود کیفیت آموزشی در کلاس های چند پایه در منطقه ی هریس آذربایجان شرقی نشان می دهد که تربیت و یادگیری در کلاس های چند پایه به دلیل کمبود وسایل آموزشی ،مناسب نبوده و مدت زمان اختصاص یافته برای هر پایه از وضعیت مطلوب برخوردار نیست .

نعمت اللهی (۱۳۷۸) در پژوهشی با عنوان “آموزش ابتدایی و کلاسهای چند پایه ” در به این نتایج رسید که این کلاسها برای فراهم کردن دوره ی کامل آموزش ابتدایی با افزایش میزان دست یابی به هدف های آموزش در مناطق دور افتاده و کم جمعیت و روستاهایی که تعداد داشن آموزان کمتری دارند مناسب تر میباشند.کلاس های چند پایه


مدیریت کلاس


فرآیند تدریس


موانع و مشکلاتمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مشکلات خاص کلاس¬های چندپایه و راه حل آنها

ابتدا مشکلات را مطرح کردیم و سپس به تشریح هر کدام می پردازیم البته برخی از مشکلات که نیاز بود به طور مفصل به آنها بپردازیم در مطلب جدا به بحث خواهیم گذاشت. پیش از تشریح راه حل مشکلات لازم بود به مهم ترین مشکل که خصوصا در م�

پاورپوینت تحقیق کاربرد و موانع فناوری در آموزش و پرورش ...

موانع و مشکلات در توسعه فناوری آموزشی راهکارهای اجرایی. نگاهی به مدارس ابتدایی در آینده . توضیحات بیشتر و دانلود صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود. گزارش کارآموزی بررسی سیســتم حسـابداری آموزش و پرورش گزارش ...

مشکلات خاص کلاس¬های چندپایه و راه حل آنها

ابتدا مشکلات را مطرح کردیم و سپس به تشریح هر کدام می پردازیم البته برخی از مشکلات که نیاز بود به طور مفصل به آنها بپردازیم در مطلب جدا به بحث خواهیم گذاشت. پیش از تشریح راه حل مشکلات لازم بود به مهم ترین مشکل که خصوصا در م�

دانلود مقاله موانع و مشکلات حکومت علی(ع)

دانلود مقاله موانع و مشکلات کلاسهای چندپایهی ابتدایی چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی موانع و مشکلات کلاس های چندپایه در فرآیند تدریس ،درسال تحصیلی1393-94 انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن ...

کلاس های چند پایه (مشکلات و مسایل- مشكلات خاص- مدیریت و ...

کلاس های چند پایه (مشکلات و مسایل- مشكلات خاص- مدیریت و سازماندهی کلاس-راه حل هاي پيشنهادي) - معلم اینفو : مرجع اطلاعات معلمان دوره ابتدایی - معلّم نمونه

پاورپوینت تحقیق کاربرد و موانع فناوری در آموزش و پرورش ...

موانع و مشکلات در توسعه فناوری آموزشی راهکارهای اجرایی. نگاهی به مدارس ابتدایی در آینده . توضیحات بیشتر و دانلود صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود. گزارش کارآموزی بررسی سیســتم حسـابداری آموزش و پرورش گزارش ...

مشکلات خاص کلاس¬های چندپایه و راه حل آنها

ابتدا مشکلات را مطرح کردیم و سپس به تشریح هر کدام می پردازیم البته برخی از مشکلات که نیاز بود به طور مفصل به آنها بپردازیم در مطلب جدا به بحث خواهیم گذاشت. پیش از تشریح راه حل مشکلات لازم بود به مهم ترین مشکل که خصوصا در م�

مشکلات ومعضلات کلاسهای چندپایه

اما برای رسیدن به رفع موانع و مشکلات آموزشی و تربیتی کلاس های چند پایه منابع علمی زیادی وجود ندارد . کتابها و مطالب موجود بیشتر ، ارائه نظرات و پیشنهاداتی است که به صورت پراکنده و مجموعه ای که تلفیقی از دانش و تجاربی است ...

مشکلات ومعضلات کلاسهای چندپایه

اما برای رسیدن به رفع موانع و مشکلات آموزشی و تربیتی کلاس های چند پایه منابع علمی زیادی وجود ندارد . کتابها و مطالب موجود بیشتر ، ارائه نظرات و پیشنهاداتی است که به صورت پراکنده و مجموعه ای که تلفیقی از دانش و تجاربی است ...

مقاله بررسی موانع و مشکلات مدارس چندپایه در استان بوشهر و ...

درتاج, یاسر؛ علیرضا قاسمی زاد و حسن دهقان، ۱۳۹۸، بررسی موانع و مشکلات مدارس چندپایه در استان بوشهر و ارائه ی راهبردهایی برای بهبود آن ها، چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش ...

مقاله مدیریت کلاسهای چند پایه مدارس ابتدایی شهرستان گرمی

تحقیق حاضر با هدف آسیب شناسی مدیریت کلاسهای چند پایه مدارس ابتدایی شهرستان گرمی و ارایه راهکارهای مناسب در قالب مدل بهینه، در دو مرحله پیمایشی و دلفی ان...

مشکلات و معضلات آموزشی و تربیتی کلاسهای چند

دوره ابتدایی پایه و اساس و زمینه ساز دوره های تحصیلی بالاتر است . میزان و کیفیت آموزشی در این دوره تا حد زیادی در دوره های بعد موثر است . با عنایت به بند 9 از اصل قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه آمو�

مقاله موانع و مشکلات کلاس های چندپایه ی ابتدایی

05.12.2015 · پیروی چشناسر, شیرعلی و مینا پیروی چشناسر، ۱۳۹۴، موانع و مشکلات کلاس های چندپایه ی ابتدایی، اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، تهران، انجمن ...

دانلود مقاله موانع و مشکلات حکومت علی(ع)

دانلود مقاله موانع و مشکلات کلاسهای چندپایهی ابتدایی چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی موانع و مشکلات کلاس های چندپایه در فرآیند تدریس ،درسال تحصیلی1393-94 انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن ...

عناوین دوره‌ها و پایه‌های تحصیلی مدارس تغییر کرد - ایسنا

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه عناوین جدید دوره‌ها و پایه‌های تحصیلی برای سال تحصیلی جدید تصویب شد، گفت: از این پس درج عنوان دبستان و دبیرستان در تابلوی مدارس الزامی می‌شود و دوره‌های تحصیلی به اول تا ...

موانع و مشکلات آموزش ریاضی مرتبط به معلم و دانش آموز در ...

موانع و مشکلات آموزش ریاضی مرتبط به معلم و دانش آموز در دوره ابتدایی. مقدمه : اگر بتوانیم تفکر را ارتقا داده ، تأکید روی حفظ کردن را حذف کنیم و ارتباط را به طور اساسی و واقعی افزایش دهیم توان تعلیم و تربیت چگونه خواهد بود ؟

مشکلات و موانع استفاده از روش مصاحبه

دانلود مقاله موانع و مشکلات کلاسهای چندپایهی ابتدایی چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی موانع و مشکلات کلاس های چندپایه در فرآیند تدریس ،درسال تحصیلی1393-94 انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن به لحاظ ماهیت و شیوه ی گرد ...

دانلود مقاله شناسایی موانع و مشکلات اجرایی ارزشیابی کیفی ...

دانلود مقاله شناسایی موانع و مشکلات اجرایی ارزشیابی کیفی توصیفی در مدارس چند پایه مختلط دوره ابتدایی . سال انتشار: ۱۳۹۳. محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران. تعداد ...

معلّم نمونه | مشکلات و اختلالات دانش آموزان

مشکلات و مسائل کودکان طلاق ( قسمت سوم ) تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۰ | 16:43 | نويسنده : فیروزجایی. طلاق و مسائل تاثیر گذار بر روی فرزندان. مسئله طلاق را میتوان بحرانی پنداشت که آمارش‌ نه‌ تنها در مملكت‌ ما، بلكه‌ د

کیفیت بخشی کلاس های چند پایه

ما همواره در پرداختن به کلاسهای چند پایه به بیان مشکلات این کلاس ها می پردازیم و به قولی همیشه نیمه خالی لیوان را میبینیم، خوب است گاهی هم نیمه پر لیوان را ببینیم و از این منظر به موضوع نگاه کنیم که این گونه کلاسها را می ...

کیفیت بخشی کلاس های چند پایه

ما همواره در پرداختن به کلاسهای چند پایه به بیان مشکلات این کلاس ها می پردازیم و به قولی همیشه نیمه خالی لیوان را میبینیم، خوب است گاهی هم نیمه پر لیوان را ببینیم و از این منظر به موضوع نگاه کنیم که این گونه کلاسها را می ...

مقاله مدیریت کلاسهای چند پایه مدارس ابتدایی شهرستان گرمی

تحقیق حاضر با هدف آسیب شناسی مدیریت کلاسهای چند پایه مدارس ابتدایی شهرستان گرمی و ارایه راهکارهای مناسب در قالب مدل بهینه، در دو مرحله پیمایشی و دلفی ان...

مقاله موانع و مشکلات کلاس های چندپایه ی ابتدایی

05.12.2015 · پیروی چشناسر, شیرعلی و مینا پیروی چشناسر، ۱۳۹۴، موانع و مشکلات کلاس های چندپایه ی ابتدایی، اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، تهران، انجمن ...

مقاله مدیریت کلاسهای چند پایه مدارس ابتدایی شهرستان گرمی

تحقیق حاضر با هدف آسیب شناسی مدیریت کلاسهای چند پایه مدارس ابتدایی شهرستان گرمی و ارایه راهکارهای مناسب در قالب مدل بهینه، در دو مرحله پیمایشی و دلفی ان...

رساله انستیتو پرورش و نمایش گل و گیاه

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

پیشینه ومبانی نظری پژوهش سبک های شناختی

دونرخه کردن قیمت بنزین دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر

بررسی توزيع نرمال

رساله خانه سینما و پردیس سینمایی

رساله طراحی برج باغ مسکونی با نگرش سیستماتیک به طراحی اکولوژیکی

پیشینه ومبانی نظری ماهیت یادگیری

تحقیق آشنايي با توربين هاي گازي

کودک و مدرسه