دانلود رایگان


بررسی رابطه بین خودپنداره تحصیلی ، راهبردهای انگیزشی و یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشآم - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان بررسی رابطه بین خودپنداره تحصیلی ، راهبردهای انگیزشی و یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشآمدانلود فایل کامل بررسی رابطه بین خودپنداره تحصیلی ، راهبردهای انگیزشی و یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی شهر رفسنجان
در قالب فایل word و متشکل از 9 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی، راهبردهای انگیزشی و یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی شهر رفسنجان انجام شد. تعداد نمونه ۶۶۳ نفر از بین کلیه دانشآموزان مدارس راهنمایی شهر رفسنجان انتخاب شد و بر روی آنها ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه استاندارد خودپنداره راجرز و راهبردهای انگیزشی و یادگیری پینتریچ و همکاران (۱۹۹۱) اجرا شد. یافته های پژوهش در زمینه فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که عملکرد تحصیلی بر حسب خود پنداره، راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری قابل پیش بینی است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه بین جنسیت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان معنادار است اما بین متغیرهای جنسیت دانشآموزان و خودپنداره دانشآموزان نیز با عملکرد تحصیلی رابطه معنادار مشاهده نشد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که رابطه خطی بین متغیر عملکرد تحصیلی با راهبرد انگیزشی خودکارآمدی در گروه دختران و پسران متفاوت است اما رابطه خطی بین متغیر عملکرد تحصیلی با راهبرد یادگیری در گروه دختران و پسران متفاوت نیست.

کلمات کلیدی: دانش آموزان ، عملکرد تحصیلی ، خودپنداره ، راهبردهای انگیزشی ، راهبردهای یاد گیری

.۱ مقدمه

امروزه عملکرد تحصیلی از اهمیتی ویژه برخوردار اسـت. جوامـع پیـشرفته و در حـال پیشرفت تاکید زیـادی بـر روی عملکـرد، رقابـت و پیـروزی دارنـد و به همین منظور عملکرد تحصیلی و عوامل موثر بر آن همواره مورد توجه متخصصان آموزش و پرورش بوده و تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است. امروزه کشورهای مترقی دستیابی به فرهنگ و تمـدن پیشرفته خود را مدیون عملکـرد موفقیـت آمیـز علمـی می دانند و و میکوشند تا استعدادهای بالقوهی جوانانشان را بارور سازند .[۱] عملکـرد تحـصیلی بـه تمـامی درگیریهای دانشآموز در محیط مدرسه اشاره دارد که دربرگیرنده خـودکارآمـدی، تـاثیرات هیجــانی، برنامهریزی، فقــدان کنترل پیامد و انگیزش است .[۲] ماو (۱۹۹۷) نیز در تعریـف عملکـرد تحـصیلی میگوید: به مجموعه رفتارهای تحصیلی کـه در دو بعد پیشرفت تحصیلی و یا پسرفت تحـصیلی در زمینـه کسب معلومات نشان داده میشود عملکـرد تحـصیلی میگویند. البتـه ایـن عملکـرد میتواند در ارتباط با عوامـل دیگـر تحـصیلی از قبیـل فعالیتهای کلاسی و دانشگاهی و ارتباط با همکلاسیها و اساتید نیز نشان داده شود .[۱]

همچنین شامرادلو [۳] در تعریف عملکرد تحصیلی بیان میکند که عملکرد تحصیلی در بر گیرنده استعداد، توانایی و فعالیت دانشآموزان است. این عنصر به گونهای بسیار ظریف به رشد جسمی، اجتماعی، شناختی و عاطفی مرتبط است و تمامیت دانشآموزان را در مدارس عمومی و در سالهای دانشگاه و زندگی کاری، منعکس میکند.دانش آموزان


عملکرد تحصیلی


خودپنداره


راهبردهای انگیزشی


راهبردهای یاد گیری


دانلود فایل کامل بررسی رابطه بین خودپنداره تحصیلی


راهبردهای انگیزشی و یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی شهر رفسنجان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Magiran | رابطه باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی با واسطه ...

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی با واسطه گری انواع جهت گیری هدف و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی است. بدین منظور 460 نفر از دانش آموزان پایه اول دبیرستان های شهر شیراز به روش نمونه گیری ...

بررسی ارتباط راهبردهای یادگیری و انگیزش پیشرفت با ...

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط راهبردهای یادگیری و انگیزش پیشرفت با دستاورد تحصیلی انجام شده است.روش پژوهش حاضر،توصیفی می باشد.جامعه ی پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه های سراسری کاشان بوده که با روش نمونه گیری خوشه ای ...

بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان ...

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. در این پژوهش تعداد 200 نفر از دانشجویان به صورت نمونه ...

مقاله بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود ...

دهقان, سهیلا و مهناز مهرابی زاده هنرمند، ۱۳۹۰، بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسط در شهر اهواز، اولین همایش ملی علوم شناختی ...

رابطه خودپنداری و باورهای انگیزشی با راهبردهای خود تنظیمی ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه خودپنداره و باورهای انگیزشی با راهبردهای خودتنظیمی در دانش آموزان بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دبیرستانهای ناحیه دو آموزش وپرورش شیراز در سال تحصیلی 93-92 تشکیل ...

دانلود مقاله خودپنداره تحصیلی

چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی، راهبردهای انگیزشی و یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی شهر رفسنجان انجام شد. تعداد نمونه 663 نفر از بین کلیه دانشآموزان مدارس راهنمایی شهر ...

مقاله رایگان درباره عملکرد تحصیلی - پرتال علمی دانشگاهی ثمین

وایت و همکاران در پژوهش نشان دادند که بین شکست تحصیلی و عدم خودپنداره مثبت رابطه وجود دارد. «در واقع شکست تحصیلی با خودپنداره منفی همراه است. در دانش‌آموزانی که از یک بار مردود شده‌اند این خودپنداره منفی‌تر بوده است ...

بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با

پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (1), شماره (2), سال (2012-1) , صفحات (121-136). عنوان : (بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد )

دانلود مقاله بررسی رابطه بین خودپنداره تحصیلی ، راهبردهای ...

چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی، راهبردهای انگیزشی و یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی شهر رفسنجان انجام شد. تعداد نمونه 663 نفر از بین کلیه دانشآموزان مدارس راهنمایی شهر ...

رابطه خودپنداری و باورهای انگیزشی با راهبردهای خود تنظیمی ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه خودپنداره و باورهای انگیزشی با راهبردهای خودتنظیمی در دانش آموزان بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دبیرستانهای ناحیه دو آموزش وپرورش شیراز در سال تحصیلی 93-92 تشکیل ...

مقاله بررسی رابطه بین خودپنداره تحصیلی ، راهبردهای انگیزشی ...

مقاله بررسی رابطه بین خودپنداره تحصیلی ، راهبردهای انگیزشی و یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی شهر رفسنجان فایل ورد (word) آزادی و آزادی خواهی در دیوان های فرخی یزدی و میرزاده عشقی فایل ورد (word ...

پایان نامه درباره خود تنظیمی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:رابطه­ ی مولفه‌های هوش‌هیجانی و مولفه‌های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی6 و11با اهمال‌کاری تحصیلی متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : رونشناسی گرایش ...

پایان نامه درباره خود تنظیمی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:رابطه­ ی مولفه‌های هوش‌هیجانی و مولفه‌های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی6 و11با اهمال‌کاری تحصیلی متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : رونشناسی گرایش ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین آگاهی فراشناختی از راهبردهای ...

چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی، راهبردهای انگیزشی و یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی شهر رفسنجان انجام شد. تعداد نمونه 663 نفر از بین کلیه ...

پایان نامه درباره خود تنظیمی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:رابطه­ ی مولفه‌های هوش‌هیجانی و مولفه‌های یادگیری خود تنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی6 و11با اهمال‌کاری تحصیلی متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : رونشناسی گرایش ...

رابطه بین جهت‌گیری‌های انگیزشی(درونی، بیرونی و بی‌انگیزشی ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جهت­گیری‌های انگیزشی (درونی، بیرونی و بی­انگیزشی) و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس زبان انگلیسی است. پژوهش به شیوه‌ی توصیفی (همبستگی) انجام شد. جامعه‌ی آماری پژوهش را کلیه‌ی دانش ...

مقاله بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود ...

دهقان, سهیلا و مهناز مهرابی زاده هنرمند، ۱۳۹۰، بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسط در شهر اهواز، اولین همایش ملی علوم شناختی ...

رابطه راهبردهای یادگیری خود-تنظیمی و باورهای انگیزشی با ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه خودپنداره و باورهای انگیزشی با راهبردهای خودتنظیمی در دانش آموزان بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دبیرستانهای ناحیه دو آموزش وپرورش شیراز در سال تحصیلی 93-92 تشکیل ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین آگاهی فراشناختی از راهبردهای ...

چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی، راهبردهای انگیزشی و یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی شهر رفسنجان انجام شد. تعداد نمونه 663 نفر از بین کلیه ...

الگوی روابط ساختاری بین باورهای انگیزشی ، راهبردهای ...

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باورهای انگیزشی، راهبردهای خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در شهر یزد است. بدین منظور 500 نفر از دانش آموزان به روش نمونه-گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای ...

برچسب: عملکرد تحصیلی | مقالات

رفتن به نوشته‌ها . مقالات ... جستجو برای: نوشته‌های تازه. همه چیز درباره مدیریت انسانی; سوالات و جزوه کیفیت توان الکتریکی ; پاورپوینت بررسی خصوصیات دستگاه xrf; دانلود پاورپوینت قوانین تجارت حلال و حرام از دید اسلام; دانلود

مقاله بررسی رابطه راهبردهای خودتنظیمی راهبردهای شناختی و ...

امروزه نظام آموزشی کشورهای پیشرفته عمده ترین محور آموزش خود را بر پایه راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بنا نهاده اند آموزش راهبردهای خودتنظیمی به د...

بررسی ارتباط راهبردهای یادگیری و انگیزش پیشرفت با ...

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط راهبردهای یادگیری و انگیزش پیشرفت با دستاورد تحصیلی انجام شده است.روش پژوهش حاضر،توصیفی می باشد.جامعه ی پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه های سراسری کاشان بوده که با روش نمونه گیری خوشه ای ...

نقد داستان فردا - صادق هدایت

داستان نویسی

پروپوزال اعتباریابی و هنجاریابی خرده آزمون واژگان وکسلر کودکان با استفاده ازرویکردهای کلاسیک

پاورپوينت تجربه مدیریتی

پرسشنامه يادگيري خودتنظیمی (SRLS)

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

مفهوم شكر نعمت در قرآن و سنت

پاورپوینت با موضوع آشپزخانه

پاورپوینت مایع درمانی(سرم درمانی)

بررسی جغرافیای استان مازندران