دانلود رایگان


رساله طراحی خانه سالمندان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله طراحی خانه سالمنداندانلود فایل کامل معماری رساله طراحی خانه سالمندان
در قالب فایل word و متشکل از 289 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

هدف از اين پروژه احداث مجتمع مسکوني براي سالمندان با اجاره اي مناسب و گاهي براي افراد تحت پوشش سازمان ها بدون اجاره به همراه خدماتي به سالمندان در مجموعه مي باشد. تفکر حاکم بر طراحي اين پروژه به هيچ عنوان بر اساس خصوصيات آسايشگاهي و سپارشي سالمندان به اين سراها نبوده و بيشتر به جنبه ي سراهاي اجتماعي و عملکرد مجموعه اي آن خاص سکونت ( با تکيه بر خصوصيات فردي مؤثر بر نحوه طراحي ) توجه شده و همانند مجموعه هاي مسکوني موجود در شهر به عنوان يک عنصر شهري عمل مي نمايد تنها با اين تفاوت که با انديشه به ديدگاهها و نيازهاي سالمندان فضاهاي مجموعه خاص آنان طراحي شده و خدمات مورد نياز آنان را در خود جاي داده است.اين مجموعه با تکيه بر عناصر و فعاليت هاي شهري جهت تکميل نيازهاي سالمندان در منطقه طراحي مي گردد

فهرست مطالب
چکيده. .
فصل اول : معرفي .
شناخت مسأله
اهميت و ضرورت مسأله
اهداف و انتظارات
روش انجام تحقيق
فصل دوم : مباني نظري
2-1. سالمند و سالمندي. .
2-1-1. مقدمه.
2-1-2. پيري.
2-1-2-1. مفهوم پيري.
2-1-2-2. مراحل پيري
2-1-2-3. نشانه هاي پيري
2-1-3. سالمندي فصل کمال شخصيت.
2-1-4. ديدگاه و نظراسلام راجع به سالمندان
2-1-4-1. سالمندان در قرآن.
2-1-4-2. سالمندان در احاديث و روايات
2-1-5. ديدگاههاي مختلف در مورد سالمندان.
2-1-5-1. سالمندي در فرهنگ و ادبيات ايراني
2-1-5-2. سالمندي در قانون جمهوري اسلامي ايران.
2-1-5-3. نظريه هاي مربوط به سالمند و خانواده.
2-2. خانه هاي سالمندان.
2-2-1. جايگاه سالمندان در اجتماع.
2-2-1-1. جايگاه اجتماعي سالمندان در گذشته
2-2-1-2. جايگاه اجتماعي سالمندان در جوامع امروز.
2-2-2. معضلات زندگي خانوادگي براي سالمندان و خانواده ها
2-2-2-1. اختلاف پير و جوان
2-2-2-2. دخالت
2-2-2-3. سلب قدرت و استقلال از سالمندان
2-2-2-4. سوء رفتار با سالمندان
2-2-2-5. تغيير نقش ها در خانواده
2-2-3. دلايل سپردن سالمندان به خانه هاي سالمندان
2-2-3-1. دلايل خانوادگي.
2-2-3-2. دلايل اقتصادي.
2-2-3-3. دلايل اجتماعي فرهنگي
2-2-4. مزايا و معايب خانه هاي سالمندان
2-2-5. ويژگي هاي جمعيتي
2-2-5-1. بررسي جمعيت سالمندان در جهان
2-2-5-2. بررسي جمعيت سالمندان در ايران.
فصل سوم : شناخت منطقه و اقليم شهر مشهد.
3-1. خصوصيات شاخص شهر مشهد.
3-1-1. اهميت مشهد از نظر تاريخي.
3-1-2. اهميت مشهد از نظر ملي و مذهبي
3-1-3. اهميت بين المللي مشهد.
3-1-4. کمبود فضاهاي وابسته به سالمندان در مشهد.
3-2. مطالعات جمعيتي شهر مشهد.
3-2-1. جمعيت کنوني شهر مشهد.
3-2-2. جمعيت آينده شهر مشهد
3-2-3. بررسي ساخت جمعيتي سالمندان شهر مشهد به تفکيک سن .
3-2-4. اهميت توسعه فضاهاي وابسته به سالمندان در شهر مشهد
3-3. مطالعات کالبدي 3
3-3-1. موقعيت جغرافيايي
3-3-2. وضعيت توپوگرافي.
3-3-3. وضعيت زلزله خيزي.
3-3-4. نقش وضعيت جغرافيايي در تعيين جهت گسترش شهر مشهد.
3-3-5. نقش وضعيت اقليمي در جهات توسعه آينده
3-4. مطالعات اقليمي
3-4-1. عوامل اقليمي شهر مشهد.
3-4-2. تأثير عوامل اقليمي بر بنا.
3-4-2-1. جهت استقرار ساختمان.
3-4-2-2. تعيين فرم بنا با توجه به اقليم منطقه.
3-4-2-3. تهويه.
3-4-2-4. کيفيت رنگ و سطح مورد تابش
3-4-2-5. تأثير نوع و شکل پنجره
3-4-2-6. تأثير آلودگي صوتي
3-4-2-7. تأثير آلودگي هوا.
3-4-2-8. ملاحظات مربوط به استفاده از نوع مصالح
فصل چهارم : بررسي نمونه هاي مشابه.
4-1. نمونه هاي داخلي
4-1-1. آسايشگاه کهريزک
4-1-2. سراي سلامتي مشهد .
4-2. نمونه هاي خارجي.
4-2-1. Guild house. 54
4-2-2. مجتمع مسکوني hough56
فصل پنجم : برنامه فيزيکي.
5-1. ظرفيت سنجي مجموعه.
5-1-1. ظرفيت سنجي بخش نگهداري روزانه.
5-1-2. ظرفيت سنجي بخش نگهداري هفتگي.
5-1-3. ظرفيت سنجي ساير فضاها
5-2. استانداردها.
5-2-1. فضاي نگهداري .
5-2-1-1. فضاي نگهداري روزانه
5-2-1-2. فضاهاي نگهداري هفتگي
5-2-2. فضاهاي اجتماعي.
5-2-2-1. فضاهاي آموزشي
5-2-2-2. فضاهاي فرهنگي – مذهبي.
5-2-2-3. فضاهاي ورزشي
5-2-2-4. فضاهاي فراغتي.
5-2-3. فضاهاي رفاهي.
5-2-3-1. تريا
5-2-3-2. رستوران
5-2-4. فضاهاي اداري
5-2-4-1.فضاهاي اداري – مديريتي
5-2-4-2. فضاهاي اداري – دفتري.
5-2-4-3. فضاهاي اداري – عمومي
5-2-5. فضاهاي خدماتي.
5-2-5-1. رخشويخانه.
5-2-5-2. انبارها.
5-2-5-3. تأسيسات.
5-2-6. فضاهاي ارتباطي
5-2-6-1. ارتباطات افقي ( راهروها )
5-2-6-2. ارتباطات عمودي.
5-2-7. فضاهاي باز.
5-2-7-1. فضاهاي باز عمومي
5-2-7-2. فضاهاي باز باغباني.
5-2-7-3. فضاهاي باز ورزشي.
5-2-7-4. فضاهاي باز فرهنگي
5-2-7-5. فضاهاي باز خدماتي
5-3. توصيه هاي کلي در طراحي
5-3-1. نورپردازي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان
5-3-2. رنگ آميزي مناسب جهت ارتقاء عملکرد بينايي در سالمندان.
5-3-3. شرايط آسايش
5-3-4.کفپوش هاي مناسب.
5-3-5- مبلمان و اثاثيه ثابت.
5-3-6. ايمني.
5-3-7. مسيرها در فضاي باز
5-3-8. سطوح پياده روي در فضاي باز
5-3-9. امنيت در فضاي باز
5-4. جدول ريز فضاها
5-5. دياگرام هاي فضايي( روابط عملکردي )
فصل ششم : نتايج مطالعات (مدخل طراحي).
6-1. نتايج فصل اول و دوم
6-2. نتايج فصل چهارم.
6-2-1. عوامل اقليمي شهر مشهد
6-2-2. تأثير عوامل اقليمي بر بنا
6-3. آناليز سايت و تعيين قابليت اراضي
6-3-1. ابعاد زمين.
6-3-2. گذرهاي اطراف سايت
6-3-3. کاربري هاي مجاور سايت.
6-3-4. ديد و منظر
6-3-5. آلودگي صوتي
6-3-6. عوامل اقليمي مؤثر در سايت
6-4. ديدهاي اطراف سايت
6-5. جانمايي عناصر اصلي پروژه با توجه به زمينه
6-5-1 . حوزه مناسب قرارگيری نگهداری روزانه
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری نگهداری هفتگی.
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کاربری هاي آمفی تئاتر، ورزشی، و نمازخانه.
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کتابخانه.
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری اداری
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری کاربری رفاهی، فراغتی وپزشکی
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری خدماتی.
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای بازی فکری کودکان
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری مسيرهای پياده روی.
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای گلکاری و باغبانی
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضای باز.
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری فضاهای ورزشی
6-5-2. حوزه مناسب قرارگيری پارکينگ
6-6. لکه گذاري .
مراجعرساله طراحی خانه سالمندان


مطالعات طراحی خانه سالمندان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رساله کامل خانه سالمندان | میهن بنا

صفحه نخست پروژه های درسی رساله معماری رساله خانه سالمندان دانلود رساله کامل خانه سالمندان. دانلود رساله کامل خانه سالمندان. توسط : محمدمیلاد خسروی. چاپ پست الکترونیکی. فصل اول طرح مسئله و چهار چوب پژوهش 1 1-1- پیشگفتار 2 ...

رساله معماری خانه سالمندان همراه با نقشه ها ( 153 صفحه ...

رساله معماری خانه سالمندان را میتوان یکی از تحقیقات مربوط به رساله معماری دانست که اساتید محترم برای طراحی بر عهده دانشجویان و معماران قرار می دهند به همین دلیل آنها برای طراحی رساله خانه سالمندان به جمع آوری اطلاعاتی ...

دانلود رساله خانه سالمندان Nursing house | نمونه مشابه ...

24.05.2018 · رساله خانه سالمندان دانلود رایگان پلان برش نقشه مقطع رساله کامل خانه سالمندان نقشه اتوکد، پوستر فتوشاپ طرح نهایی نقشه و پروژه های معماری دانلود رایگان دانلود رایگان رساله خانه سالمندان پروپوزال دیاگرام هدف از طراحی ...

رساله معماری خانه سالمندان همراه با نقشه ها ( 153 صفحه ...

رساله معماری خانه سالمندان را میتوان یکی از تحقیقات مربوط به رساله معماری دانست که اساتید محترم برای طراحی بر عهده دانشجویان و معماران قرار می دهند به همین دلیل آنها برای طراحی رساله خانه سالمندان به جمع آوری اطلاعاتی ...

رسله طراحی خانه سالمندان - پارس دیسا

عنوا ن رساله : طراحی خانه سالمندان فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) مقدمه و چکیده ای بر رساله طراحی خانه سالمندان. سالمندی به عنوان آخرین دوره زندگی انسان همواره مورد توجه متفکران علوم انسانی و زیست شناسی قرار داشته این دوره ...

دانلود رایگان رساله خانه سالمندان :: دانلود فایل

دانلود رایگان رساله خانه سالمندان. این فایل تا 3 روز آینده رایگان می باشد. رساله معماری خانه سالمندان | معماری بنا تیر ۲۳, ۱۳۹۶ دسته: دانلود های رایگان, مطالعات اولیه پروژهبدون ... دانلود نقشه کامل طراحی معماری خانه ...

دانلود رایگان رساله خانه سالمندان :: دانلود فایل

دانلود رایگان رساله خانه سالمندان. این فایل تا 3 روز آینده رایگان می باشد. رساله معماری خانه سالمندان | معماری بنا تیر ۲۳, ۱۳۹۶ دسته: دانلود های رایگان, مطالعات اولیه پروژهبدون ... دانلود نقشه کامل طراحی معماری خانه ...

پایان نامه ای درباره معماری خانه سالمندان +دانلود با لینک ...

رساله خانه سالمندان - معماری -پایان نامه. nbpars.persianblog.ir/post/66 / Translate this page. Oct 4, 2015 - مطالعات طراحی و معماری خانه سالمندان - رساله خانه سالمندان ... جدول (2) آسایشگاه های سالمندان استان تهران بر اساس سن ...

دانلود رساله معماری خانه سالمندان

رساله معماری خانه سالمندان در 9 فصل و در107 صفحه در قالب pdf جمع آوری شده است همچنین این رساله به طور در فصل های مختلف به بررسی مطالعات طراحی خانه سالمندان. سلام ، به سایت ما خوش آمدید. وارد شوید یا ثبت نام کنید. بستن. ورود و ...

پایان نامه ای درباره معماری خانه سالمندان +دانلود با لینک ...

رساله خانه سالمندان - معماری -پایان نامه. nbpars.persianblog.ir/post/66 / Translate this page. Oct 4, 2015 - مطالعات طراحی و معماری خانه سالمندان - رساله خانه سالمندان ... جدول (2) آسایشگاه های سالمندان استان تهران بر اساس سن ...

دانلود رساله معماری خانه سالمندان

رساله معماری خانه سالمندان در 9 فصل و در107 صفحه در قالب pdf جمع آوری شده است همچنین این رساله به طور در فصل های مختلف به بررسی مطالعات طراحی خانه سالمندان. سلام ، به سایت ما خوش آمدید. وارد شوید یا ثبت نام کنید. بستن. ورود و ...

دانلود رساله خانه سالمندان - مرجع دانلود رساله معماری

دانلود رساله خانه سالمندان,مطالعات طراحی خانه سالمندان در 195 صفحه فایل ورد رساله خانه سالمندان مناسب طرح نهای,پایان نامه معماری کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانلود رساله خانه سالمندان Nursing house | نمونه مشابه ...

24.05.2018 · رساله خانه سالمندان دانلود رایگان پلان برش نقشه مقطع رساله کامل خانه سالمندان نقشه اتوکد، پوستر فتوشاپ طرح نهایی نقشه و پروژه های معماری دانلود رایگان دانلود رایگان رساله خانه سالمندان پروپوزال دیاگرام هدف از طراحی ...

کاملترین رساله خانه سالمندان | معماری 98

22.08.2017 · رساله کامل خانه سالمندان که در این مقاله ارائه شده رساله ای کامل با داشتن اطلاعات جامع در این رابطه می باشد , این محصول که یصورت word در ۱۴۵ صفحه تنظیم شده است را از فروشگاه معماری وب سایت تخصصی معماری ۹۸ تهیه نمایید .

مطالعات خانه سالمندان 150صفحه - رساله خانه سالمندان 150 ص ...

مطالعات خانه سالمندان 140صفحه - رساله خانه سالمندان 140 ص,طرح نهایی خانه سالمندان,خانه سالمندان,دانلود پایان نامه خانه سالمندان,ظوابط طراحی خانه سالمندان,طراحی خانه سالمندان,پایان نامه طراحی خانه سالمندان,دانلود ...

رساله, طراحی ,خانه, سالمندان | بلاگ

رساله, طراحی ,خانه, سالمندان,رساله طراحی خانه سالمندان تاریخ ایجاد 16/07/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادب را در سایت نقش برتر پارس بخوانید

دانلود رساله معماری خانه سالمندان ⋆ memaribana.com

شناخت سالمندان ۴۵ ۲- نظریه افلاطون وارسطو درباره سالمندی ۴۸ خانه های سالمندان در ایران ۵۵ فصل چهارم توصیه ها و استاندارد های طراحی ۵۶ توصیه های طراحی ۵۸ جهت گیری مناسب ۵۹ هال ورودی ۶۰ اتاق ...

دانلود رساله خانه سالمندان - مرجع دانلود رساله معماری

دانلود رساله خانه سالمندان,مطالعات طراحی خانه سالمندان در 195 صفحه فایل ورد رساله خانه سالمندان مناسب طرح نهای,پایان نامه معماری کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانلود رساله کامل خانه سالمندان | میهن بنا

صفحه نخست پروژه های درسی رساله معماری رساله خانه سالمندان دانلود رساله کامل خانه سالمندان. دانلود رساله کامل خانه سالمندان. توسط : محمدمیلاد خسروی. چاپ پست الکترونیکی. فصل اول طرح مسئله و چهار چوب پژوهش 1 1-1- پیشگفتار 2 ...

ضوابط طراحی خانه سالمندان - Asak Architecture Group گروه ...

ضوابط طراحی خانه سالمندان به طور کلی در هر اتاق نباید بیش از 4 نفر زندگی کنند. اتاق حتما ً باید دارای یک پنجره باشد.فضای کافی برای جابه‌جا کردن و حرکت دادن ویلچر موجود باشد وحتما داخل واحد حمام داشته باشد.

ضوابط طراحی خانه سالمندان - Asak Architecture Group گروه ...

ضوابط طراحی خانه سالمندان به طور کلی در هر اتاق نباید بیش از 4 نفر زندگی کنند. اتاق حتما ً باید دارای یک پنجره باشد.فضای کافی برای جابه‌جا کردن و حرکت دادن ویلچر موجود باشد وحتما داخل واحد حمام داشته باشد.

پایان نامه ای درباره معماری خانه سالمندان +دانلود با لینک ...

رساله خانه سالمندان - معماری -پایان نامه. nbpars.persianblog.ir/post/66 / Translate this page. Oct 4, 2015 - مطالعات طراحی و معماری خانه سالمندان - رساله خانه سالمندان ... جدول (2) آسایشگاه های سالمندان استان تهران بر اساس سن ...

اصلاح الگوی مصرف - راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف

راهنمای اجرای آزمون ریون پیشرفته

شركت پیشتاز قطعه سناباد ( M.S.T GROUP ) 109

جزوه کامل حقوق بین الملل عمومی 2

مجازات کلاهبرداري اينترنتي

بررسی ثبت لیزری

پاورپوینت آتش و عوامل آتش سوزی

پاورپوینت مديريت استراتژيک

پاورپوینت روشهاي بازنمايي دانش

خلاصه نکات مبحث 12 (ویرایش جدید) همراه با حل سوالات آزمون نظام مهندسی و کارشناسی رسمی