دانلود رایگان


رساله طراحی هنرستان معماری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله طراحی هنرستان معماریدانلود فایل کامل معماری رساله طراحی هنرستان معماری
در قالب فایل word و متشکل از 200 صفحه قابل ویرایش

مدارس معماری و دانشکده ها و هنرستان های معماری از جمله مکان هایی هستند که باید در طراحی آنها نهایت دقت و ظرافت را بکار برد زیرا در این مکان افرادی مشغول به تحصیل و آموزش هستند که خود با ایده هایی که در سر دارند به خلق فضا ها و مکان های مختلف می پردازند و معماران آینده هستند از این رو باید در فضایی زیبا و طریق در کنار داشتن تمامی امکانات وجود داشته باشند که طراحی مکان های آموزشی همواره در هر موردی بنا به اقلیم و نیاز و شرایط دانش آموزان و دانشجویان می باشد اما رعایت استاندارد ها در موارد مختلف نیز مشترک می باشد , توضیحات تکمیلی در رابطه با این موضوع در پایان نامه طراحی هنرستان معماری وجود دارد که در ادامه میتوانید به مشاهده سر فصل های مربوطه بپردازید .

مطالعات طراحی هنرستان معماری در 200 صفحه
رساله طراحی هنرستان معماری
سر فصل های رساله
چکیده: ۱۲
مقدمه: ۱۴
فصل اول : کلیات
۱-۱-بیان مساله و سوال های تحقیق. ۱۸
طرح مساله: ۱۸
۲-۱-سابقه وظرورت انجام تحقیق. ۱۹
۳-۱ اهداف تحقیق. ۱۹
۴-۱-چه کاربردی از انجام این تحقیق متصور است؟ ۲۱
۵-۱-روش تحقیق. ۲۱
فصل دوم : تعاریف و مبانی نظری معماری مدارس
۱-۲-طراحی اصولی شکل کلی فضای معماری.. ۲۴
ارائه آموزشهای غیر مستقیم وگروهی با ایجاد کارگاه های جنبی. ۲۵
۳-۱-۲-محیط دلپذیر. ۲۶
۴-۱-۲-وضوح و خوانایی. ۲۶
۵-۱-۲-تنوع. ۲۶
طراحی جزئیات فضاها با توجه به الگوهای رفتاری دانش آموزان. ۲۷
۶-۱-۲-ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت.. ۲۷
۷-۱-۲-رعایت عوامل زیباشناسی. ۲۷
۸-۱-۲-همسازی با اقلیم ۲۸
۳-۲- شکل گیری محیط های آموزشی در فضای بدون مرز. ۲۸
-۱-۳-۲-تعریف فضا ۲۹
۲-۳-۲-فضای بینابین. ۳۰
۳-۳-۲-فضای بدون مرز. ۳۰
۴-۳-۲-بینابینی در فضای معماری.. ۳۱
۵-۳-۲-معماری بدون مرز. ۳۱
۶-۳-۲-محیط آموزشی. ۳۲
۷-۳-۲-قابلیت های محیط آموزشی. ۳۲
۸-۳-۲-یادگیری.. ۳۳
۹-۳-۲-آموزش.. ۳۳
۱۰-۳-۲-انعطاف پذیری.. ۳۴
-سیر تحول مدارس.. ۳۴
مدارس رایج. ۳۵
مفهوم دیوار. ۳۵
مدرسه معلم محور. ۳۶
مدارس باز. ۳۶
مدارس بدون دیوار. ۳۷
ارزیابی مدارس باز و بدون دیوار. ۳۷
شاخصه های مدرسه بدون مرز در مدارس سنتی ایران. ۳۹
۲-۲-پویایی، حلقه ی گمشده فضاهای آموزشی(۳) ۳۹
اهمیت فضاهای آموزشی. ۳۹
معماری و فضای آموزشی. ۴۰
پویایی ، تعاریف و مفاهیم ۴۳
پویایی در فضاهای آموزشی سنتی : ۴۵
پویایی در نظام آموزشی معاصر : ۴۶
۳-۲-راهکارهای کالبدی برای تحقق طرح مدرسه پویا: ۴۶
پویایی در حیاط. ۴۷
پویایی در دیوار. ۴۷
پویایی در راهرو. ۴۸
پویایی در کلاس.. ۴۸
درباره هنرستان. ۴۹
-اهداف شاخه تحصیلی. ۴۹
زمینه صنعت : ۵۰
-۲- (تاریخ تحولات مدارس در ایران –دکتر علیرضا سمیع آذر -۱۳۷۶) ۵۱
۲-۲-۲-دوره سلجوقیان (۱۱۸۸-۱۰۳۰ میلادی) ۵۲
۳-۲-۲-دوره صفویان(۱۷۲۲-۱۵۰۱) ۵۴
فصل سوم : اقلیم و معماری پایدار
۱-۳-شرایط اقلیمی د ریای خزر. ۵۹
۲-۳-شناخت الگوهای معماری پایدار. ۵۹
۳-۳-اصول معماری سبز. ۵۹
۴-۳-بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آموزشی. ۵۹
خصوصیات آب وهوایی این کناره به قرار زیر است: ۶۰
بافت شهری: ۶۱
خصوصیات کلی بافت شهری وروستایی در این منطقه : ۶۱
خصوصیات کلی فرم ابنیه سنتی منطقه : ۶۲
نوع مصالح : ۶۲
نیازهای حرارتی. ۶۲
راهبردهای طراحی. ۶۳
اندازه پنجره ها و سایه بان. ۶۵
مصالح ساختمان و رنگ سطوح خارجی. ۶۶
۲-۳-تعریف معماری پایدار. ۶۶
۳-۳-اصول معماری سبز: ۶۷
بام سبز. ۶۸
۴-۳-بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آموزشی. ۶۹
راهکارهای بهینه سازی در ساختمان های آموزشی موجود ۷۰
راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های آینده ۷۱
فصل چهارم : نمونه های داخلی و خارجی
نمونه داخلی: ۷۳
۱-۴-هنرستان هنرهای زیبای اصفهان. ۷۳
نمونه خارجی: ۷۳
۲-۴-دانشگاه زنان ایوا Ewha Campus Center 73
۳-۴-مدرسه معماری مارنه MARNE SCHOOL OF ARCHITECTURE.
هنرستان هنرهای زیبا ۷۴
اطلاعات کلی. ۷۴
تاریخچه: ۷۵
گوشه ای از امکانات هنرستان هنرهای زیبای اصفهان: ۸۳
شناخت کلی پروژه ۸۶
دانشگاه زنان ایوا ۸۷
اقلیم سئول. ۸۸
عکس هوایی. ۸۸
سیر کولاسیون: ۸۹
ورودی های بنا ۸۹
ورودی ها و روابط مسیر و فضا (طبقه GL) 89
ورودی ها و روابط مسیر و فضا طبقه اول (b1) 90
شکل افقی سیرکولاسیون طبقه اول (b1) 90
ورودی ها و روابط مسیر و فضا طبقه دوم (b2) 91
طبقه دوم (b2) 92
ورودی ها و روابط مسیر و فضا طبقه سوم (b3) 92
طبقه سوم (b3) 93
ورودی ها و روابط مسیر و فضا طبقه چهارم (b4) 93
طبقه چهارم (b4) 94
ورودی ها و روابط مسیر و فضا طبقه پنجم (b5) 95
طبقه پنجم (b5) 95
ورودی ها و روابط مسیر و فضا طبقه ششم (b6) 96
طبقه ششم (b6) 97
تحلیل احجام و فرم: ۹۷
سلسله مراتب عملکردی.. ۹۹
تنوع: ۱۰۰
سادگی: ۱۰۱
ارتباط پلان با نماها و یا مقاطع. ۱۰۲
تکرار: ۱۰۲
چگونگی های فضایی. ۱۰۳
فرم های برش یافته. ۱۰۴
فرم های الحاقی. ۱۰۴
تعریف فضا به وسیله عناصر افقی. ۱۰۷
سلسله مراتب دید ۱۰۸
دیواره های جدا کننده: ۱۱۰
مصالح و بافت.. ۱۱۱
رنگ… ۱۱۲
رنگ قهوه ای کف طبقات اول تا سوم: ۱۱۳
نورپردازی مصنوعی: ۱۱۴
نتیجه گیری.. ۱۱۵
MARNE SCHOOL OF ARCHITECTURE. 117
دید کلی طرح: ۱۱۸
برنامه طرح : ۱۱۹
پاسخگویی طرح: ۱۲۰
سازماندهی و برنامه ریزی: ۱۲۱
پاسخگویی به بافت منطقه: ۱۲۳
فضاهای ارتباطی. ۱۲۴
سیرکولاسیون. ۱۲۵
پاسخگویی به اقلیم : ۱۲۶
سلسله مراتب: ۱۲۹
نتایج حاصل از بررسی: ۱۳۱
استانداردها و برنامه فیزیکی. ۱۳۳
فضاهای بسته هنرستان های فنی و حرفه ای : ۱۳۵
رشته ها وکارگاه های هنرستان فنی و حرفه ای(رشته های سبک) ۱۳۶
مشخصات سالن ورزشی چند منظوره جهت طراحی داخل یا کنار مراکز آموزشی. ۱۳۷
تعداد و مساحت فضاهای پشتیبانی. ۱۳۷
میز و نیمکت مدارس: ۱۳۸
میز وصندلی مدرس: ۱۳۸
میز و نیمکت دونفره مدارس: ۱۳۹
صندلی دسته دار : ۱۴۰
میز تحریر : ۱۴۱
ابعادصندلیهای میز تحریر: ۱۴۲
میز نقشه کشی مدارس: ۱۴۳
تجهیزات میز کامپیوتر. ۱۴۳
تجهیزات کتابخانه ها : ۱۴۴
ابعاد میز کتابخانه ها ۱۴۵
قفسه کتاب مدارس.. ۱۴۶
ویژگیهای تجهیزات آزمایشگاهی. ۱۴۶
حداقل فواصل و ابعاد تجهیزات (میز وصندلی): ۱۴۸
چیدمان کلاسهای مقاطع دبیرستان: ۱۵۰
چیدمان سایر فضاهای قابل استفاده در کلیه مقاطع. ۱۵۲
اطلاعات موجود در زمینه مکانیابی. ۱۵۳
ضمیمه طراحی-« ضوابط طراحی ساختمانهای آموزشی ». ۱۵۶
ضوابط فضاهای آموزشی: ۱۵۶
عوامل آسیب زا در ساختمان مدارس.. ۱۵۷
روشهای نوین در طراحی مدارس و فضاهای آموزشی. ۱۵۷
۴)عوامل بنیادین در طراحی فضای داخلی مدارس : ۱۵۸
اصول سازماندهی فضائی مدارس : ۱۵۹
اصول وضوابط طراحی مدارس.. ۱۵۹
جدول استفاده از رنگ مناسب در مدارس.. ۱۶۲
شیوه های اصلی ساماندهی شکلی توده ساختمان : ۱۶۳
فصل پنجم: بررسی وتحلیل بستر و محیط پروژه
مختصری درباره رویان. ۱۶۵
موقعیت سایت در وضع موجود : ۱۶۶
کاربری های حواشی سایت و امکان گسترش: ۱۶۷
دسترسی های موجود سایت و موقعیت ورودی ها : ۱۶۷
احکام: ۱۶۸
توپو گرافی ،خط زمین و خط افق : ۱۶۸
دید از داخل به خارج. ۱۶۹
دید از خارج به داخل: ۱۷۱
احکام : ۱۷۱
اقلیم ۱۷۱
احکام ۱۷۲
نور : ۱۷۳
آلودگی صوتی : ۱۷۴
تقسیم سایت به دو بخش آرام و شلوغ. ۱۷۵
فصل ششم : تجزیه وتحلیل طرح نهایی
آرایش عرصه ها: ۱۸۰
فصل هفتم : برنامه فیزیک طرح
برنامه فیزیکی. ۱۸۹
بام سبز. ۱۹۲
فصل هشتم : مبانی طراحی معماری پروژه
۱- مبانی نظری خاص طرح: ۱۹۳
سرانجام ۱۹۵
منابع و مآخذ

مطالعات طراحی هنرستان معماری ارائه شده در این مقاله نمونه فایل کامل و جامعی در رابطه با این مورد می باشد , این محصول که بصورت word در ۲۰۰ صفحه تنظیم شده استرساله طراحی هنرستان معماری


مطالعات طراحی هنرستان معماری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رساله معماری طراحی هنرستان معماری در 220 صفحه با ...

رساله معماری طراحی هنرستان معماری رساله ای کامل در 220 صفحه با فرمت Word در 9 فصل که به ترتیب شامل فصل اول : بیان موضوع طراحی، فصل دوم: مطالعات پایه، ...

رساله طراحی هنرستان موسیقی - بزرگترین سایت تخصصی معماری

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری ، به تشریح رساله طراحی هنرستان موسیقی در قالب ورد و در ۵۰۱ صفحه می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله , به تعریفی کلمه ی هنر مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

رساله و پایان نامه های معماری

رساله پایان نامه طراحی دبیرستان شبانه روزی ( مطالعات طراحی دبیرستان ) ۲۱۵ صفحه ۵ (۱) پروژه طراحی دبیرستان یا مدرسه یکی دیگر از مقوله های اصلی دانشجویان معماری میباشد که توسط اساتید این رشته از دانشجویان معماری درخواست ...

بروزکد | مرجع آموزش معماری | طراحی هنرستان دخترانه بایگانی ...

طراحی هنرستان دخترانه بایگانی - بروزکد | مرجع آموزش معماری

رساله هنرستان معماری و هنر - مطالعات هنرستان معماری و ...

۱۹۳ عنوان رساله معماری – مطالعات معماری – طرح نهایی معماری – پارساکد - 362,314 بازدید; دانلود پروژه ویلایی ( تمرین معماری ۱ ) شامل کلیه پلان ها و مقاطع و پرسپکتیو , نقشه های ویلا - 138,264 بازدید; پروژه طراحی معماری ۲ – طراحی ...

دانلود رساله و مطالعات معماری

مطالعات هنرستان معماری (مدرسه معماری) ۱۱۵ص مطالعات هنرستان فنی و حرفه ای ۱۲۰ص پایان نامه هنرستان مدرسه + نقشه + رندر (طرح نهایی)

رساله طراحی هنرستان (۶۶ صفحه ورد) - فروشگاه معماری دیساکد

نگارش رساله معماری هنرستان مقدمه طراحی پروژه هنرستان است. بنابرین در این مطلب، به ارائه رساله هنرستان در قالب ۶۶ صفحه ورد می‌پردازیم.

مطالعات و رساله معماری طراحی هنرستان

مطالعات معماری طراحی هنرستان رساله معماری طراحی ... دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی هنرستان در قالب Word و 73 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد ===== تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن ...

رساله طراحی هنرستان (۶۶ صفحه ورد) - فروشگاه معماری دیساکد

نگارش رساله معماری هنرستان مقدمه طراحی پروژه هنرستان است. بنابرین در این مطلب، به ارائه رساله هنرستان در قالب ۶۶ صفحه ورد می‌پردازیم.

کاملترین رساله معماری هنرستان عالی موسیقی ( 390 صفحه ) | آرچکت

رساله معماری هنرستان عالی موسیقی را همواره می‌توان یکی از سخت‌ترین و در عین حال جذاب‌ترین تحقیقات و پروژه معماری دانست. که اساتید محترم دانشگاه‌های مختلف سطح کشور برای ارزیابی و سنجش میزان اطلاعات معماری دانشجویان ...

دانلود رایگان رساله هنرستان معماری

پایان نامه هنرستان هنر و معماری،رساله هنرستان هنر و معماری،خرید رساله هنرستان هنر و معماری،اصول طراحی هنرستان هنر و معماری،مطالعات هنرستان هنر و معماری.

رساله هنرستان (رساله طراحی در ۶۶ صفحه ورد) - فروشگاه تخصصی ...

رساله هنرستان به عنوان یکی از اجزای اصلی پروژه معماری هنرستان، می‌تواند موضوع پژوهش هر دانشجوی معماری را به خود اختصاص دهد. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله هنرستان ، در قالب ۶۶ صفحه ورد می ...

رساله هنرستان معماری و هنر - مطالعات هنرستان معماری و ...

۱۹۳ عنوان رساله معماری – مطالعات معماری – طرح نهایی معماری – پارساکد - 362,314 بازدید; دانلود پروژه ویلایی ( تمرین معماری ۱ ) شامل کلیه پلان ها و مقاطع و پرسپکتیو , نقشه های ویلا - 138,264 بازدید; پروژه طراحی معماری ۲ – طراحی ...

پروژه هنرستان با طراحی معماری فوق العاده

پروژه هنرستان با طراحی معماری فوق العاده شامل تمامی شیت های معماری از جمله پلان ها ،نماها، برش ها ، پوستر و سه بعدی حرفه ای هنرستان می باشد.

رساله طراحی هنرستان موسیقی - بزرگترین سایت تخصصی معماری

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری ، به تشریح رساله طراحی هنرستان موسیقی در قالب ورد و در ۵۰۱ صفحه می پردازیم ،لذا قبل از بیان سرفصل های رساله , به تعریفی کلمه ی هنر مختصروار اشاره میکنیم. با ما همراه باشید.

دانلود رایگان رساله هنرستان معماری

پایان نامه هنرستان هنر و معماری،رساله هنرستان هنر و معماری،خرید رساله هنرستان هنر و معماری،اصول طراحی هنرستان هنر و معماری،مطالعات هنرستان هنر و معماری.

مطالعات معماری طراحی هنرستان هنر و معماری - word - پلان معماری

موضوع مطالعات: طراحی هنرستان هنر و ... رساله معماری طراحی موزه زرتشت – فایل ورد . سپتامبر 17, 2019. مطالعات معماری اقلیم قشم – فایل Word قابل ویرایش. آگوست 25, 2019. رساله طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد انرژی خورشیدی – ۱۵۶ ...

دانلود رساله معماری طراحی هنرستان معماری در 220 صفحه با ...

رساله معماری طراحی هنرستان معماری رساله ای کامل در 220 صفحه با فرمت Word در 9 فصل که به ترتیب شامل فصل اول : بیان موضوع طراحی، فصل دوم: مطالعات پایه، ...

مطالعات معماری طراحی هنرستان هنر و معماری - word - پلان معماری

موضوع مطالعات: طراحی هنرستان هنر و ... رساله معماری طراحی موزه زرتشت – فایل ورد . سپتامبر 17, 2019. مطالعات معماری اقلیم قشم – فایل Word قابل ویرایش. آگوست 25, 2019. رساله طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد انرژی خورشیدی – ۱۵۶ ...

پروژه هنرستان با طراحی معماری فوق العاده

پروژه هنرستان با طراحی معماری فوق العاده شامل تمامی شیت های معماری از جمله پلان ها ،نماها، برش ها ، پوستر و سه بعدی حرفه ای هنرستان می باشد.

رساله طراحی هنرستان (۶۶ صفحه ورد) - فروشگاه معماری دیساکد

نگارش رساله معماری هنرستان مقدمه طراحی پروژه هنرستان است. بنابرین در این مطلب، به ارائه رساله هنرستان در قالب ۶۶ صفحه ورد می‌پردازیم.

برنامه ريزي آموزشي در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي

پروپوزال تاثیر آموزش به شیوه تحلیل رفتار متقابل بر بهبود عملکرد خانواده و صمیمیت زنان متاهل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت و هدف پیشرفت

مبانی وپیشینه نظری عوامل موثر در موفقیت مدیران و آموزشی

پروپوزال بررسي استراتژي هاي توسعه منابع انساني و ميزان تاثير آنها بر توانمندسازي کارکنان

مبانی نظری هوش هیجانی زنان و ارتباط آن با نوع ساختار قدرت در خانواده

بررسی برنامه ریزی منابع سازمانERP

دانلود خلاصه مبحث سقوط آزاد فیزیک پیش دانشگاهی

دانلود فایل پاورپوینت انبار داده یا Data Warehousing

سازماندهى عفو بين الملل در طرح جدید