دانلود رایگان


تاثیر تلویزیون بر رشد مهارتهای گفتاری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تاثیر تلویزیون بر رشد مهارتهای گفتاریدانلود فایل کامل بررسی تاثیر تلویزیون بر رشد مهارتهای گفتاری
در قالب فایل Word متشکل از 43 صفحه قابل ویرایش

توضیحات

تلویزیون، روزنامه ها و اینترنت به طور روزافزون فرهنگ یکپارچگی را تبلیغ می کند و زبان به عنوان عامل اصلی انتقال فرهنگ بیش از بقیه موارد تحت تأثیر این پدیده های جهانی قرار دارد.
همچنین برنامه های کودکان و نوجوانان، مجموعه های تلویزیونی و تبلیغات بازرگانی برنامه هایی هستند که بیشترین مخاطبان را در میان کودکان و نوجوانان دارا می باشند. این برنامه ها می توانند از لحاظ زبانی تأثیر گذار بوده و در نتیجه این بخش ها که بیشتر نیز مورد استقبال کودکان و نوجوانان قرار می گیرد، لاجرم تأثیرهای ماندگاری باقی بگذارد.
بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با نگاهی دقیق تأثیر تلویزیون بر مهارت های گفتاری کودکان و نوجوانان از لحاظ دستوری، ساختاری، اصطلاحات و لهجه ها مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن بر مهارت های گفتاری کودکان و نوجوانان مورد تحلیل قرار گیرد.
واژه های کلیدی: تلویزیون، رسانه، زبان، مهارت های گفتاری، کودکان، لهجه
فهرست مطالب
مقدمه۱
تلویزیون و رشد مهارتهای گفتاری ۴
۱- هدف پژوهش۴
۲- تاریخچه تلویزیون ۵
۳- تلویزیون و کودک ۶
۴- تلویزیون و اجتماع ۱۰
۵- تلویزیون و برنامه های آن ۱۲
الف- برنامه های کودک و نوجوان ۱۴
ب- مجموعه های تلویزیونی ۱۶
ج- تبلیغات بازرگانی ۱۸
۶- متغیرهای محتوای تلویزیون۲۰
۷- شیوه های نظری ۲۲
الف- نظریه کشت۲۲
ب- نظریه فراگیری اجتماعی ۲۳
ج- نظریه پالایش۲۳
د- نظریه یادگیری اجتماعی۲۴
هـ- نظریه عدم بازداری ۲۵
و- نظریه توجیه۲۶
۸- روش اندازه گیری ۲۶
مشاهده ۲۸
۹- روش تحقیق۳۱
نتیجه گیری و پیشنهادات ۳۶
منابع ۴۰
منابع:
باطنی، محمد رضا، زبان و تفکر، ۱۳۷۸، تهران؛ آبانگاه.
بلیایف، بوریس، ۱۳۶۸، روان شناساسی آموزش زبان خارجی؛ ترجمه امیر فرهمندپور، مرکز نشر نشر دانشگاهی.
پویا، علیرضا، ۱۳۷۷، پژوهش و سنجش، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، انتشارات امیر کبیر.
جاویدان، محسن، ۱۳۶۷، تاریخ اختراعات، تهران: انتشارات اقبال.
جهانگیری، نادر، ۱۳۷۸، زبان: بازتاب زمان، فرهنگ و اندیشه، تهران: انتشارات آگاه.
مقدمه
موضوع ارتباطات و وسائل ارتباط جمعی در گذر از پایان دو هزاره میلادی به جایی رسیده که با بسیاری از پدیده ها و امور دیگر حیات ما مرتبط شده و بر آنها تأثیر گذارده است. امروزه رسانه هایی مانند تلویزیون، رادیو، ماهواره، روزنامه ها، مجلات، رایانه و اینترنت باعث شده است که نوع ارتباطات بیشتری متفاوت از گذشته شده و نوع نگاه انسان به ارتباطات نسبت به گذشته نگاه دیگری باشد. این رسانه ها باعث شده است تا انسانها راحت تر و بهتر بتوانند باهم ارتباط برقرار نمایند و در نتیجه به یکدیگر نزدیک تر شوند. این نزدیکی بین انسانها که همان بحث «دهکده جهانی» می باشد، باعث شده است که افراد از لحاظ فرهنگی به یکدیگر نزدیکتر شده و بتوانند بر یکدیگر تأثیر گذاشته و تعامل داشته باشند. تلویزیون، روزنامه ها و اینترنت به طور روزافزون فرهنگ یکپارچگی را تبلیغ می کند و زبان به عنوان عامل اصلی انتقال فرهنگ بیش از بقیه موارد تحت تأثیر این پدیده های جهانی قرار دارد. حتی وجود این رسانه ها در خانه ها و در میان کودکان و نوجوانان باعث شده است که نقش پدر و مادر که به عنوان مهمترین عوامل تأثیر گذار بر فرهنگ و زبان کودک هستند کم رنگ شده و معلمان نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار بر فرهنگ و زبان کودکان و نوجوانان آن نقش تأثیر گذار خود را نسبت به گذشته از دست بدهند. به همین دلیل، بسیاری از موضوع های مرتبط با مباحث ارتباطات، مورد توجه اندیشمندان رشته های مختلف علوم قرار گرفته و جزو مباحث بین رشته ای این علم کم سابقه، اما با اهمیت، محسوب می شوند.
امروزه بحث تأثیر رسانه ها و بویژه تلویزیون بر کودکان و نوجوانان در علوم متفاوتی مانند علوم اجتماعی، روان شناسی، زبان شناسی و جز اینها مورد بررسی قرار می گیرد و هر یک، از دیدگاه های مورد نظر خود به بحث درباره این موضوع مهم می پردازند. مباحثی مانند کودک، تلویزیون و خشونت، اثرات رفتاری تلویزیون بر کودکان و نوجوانان، تحلیل محتوای آگاهیهای تجاری تلویزیونی و تأثیر آن بر کودکان و نوجوانان، اثرات تلویزیون بر رشد کودکان، کودکان و تأثیرات زیان بار رسانه ها، تلویزیون و ترس کودکان و نقش تلویزیون در شکل گیری مفاهیم مذهبی و اخلاقی کودکان موضوعات متفاوتی هستند که در حیطه علوم جامعه شناسی و روان شناسی مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج متفاوتی نیز به دست داده اند.
از این رو کارشناسان وسایل ارتباط جمعی و کارشناسان سایر رشته های وابسته که در بالا ذکر شد، تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر کودکان را مورد توجه قرار داده اند و مبحث مهم کودکان و تلویزیون همیشه جایگاه ویژه و عمده ای در این مباحث داشته است؛ زیرا تلویزیون به سهل ترین وجه و در همه اوقات در اختیار کودکان است و همزمان با صوت و تصویر و جاذبه های خاص خود این انسان کوچک را که بسا درک درستی از این پدیده ندارد درآغوش می کشد.
در اینجا سعی شده است تا تأثیر تلویزیون برکودکان و نوجوانان از نگاه دیگری که کمتر مورد توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفته است مورد بررسی قرار گیرد. موضوعی که خود می تواند از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز مسائل مهمی را با خود به همراه داشته باشد.
تأثیر تلویزیون بر زبان و به ویژه های مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان یکی از مباحث مهم در امر رسانه ها است، که کمتر موردتحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش سعی شده است تا با نگاهی دقیق تأثیر تلویزیون بر مهارت های گفتاری کودکان و نوجوانان از لحاظ دستوری، ساختاری، اصطلاحات و لهجه ها مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن بر مهارت های گفتاری کودکان و نوجوانان مورد تحلیل قرار گیرد.
۱- هدف پژوهش
زبان قسمتی از فرهنگ یک ملت است و شاید بتوان گفت که زبان خود فرهنگ ساز است و کودکان نیز به عنوان افرادی از این جامعه در بستر این فرهنگ قرار دارند. یکی از مهمترین و اصلی ترین روش های انتقال فرهنگی و به طور اخص انتقال مفاهیم زبانی از طریق رسانه های گروهی محقق می شود و در دسترس ترین رسانه گروهی برای کودکان تلویزیون است. شاید کودکان به دلیل عدم داشتن مهارت کافی در خواندن و نوشتن زودتر از دیگران تحت تأثیر برنامه های تلویزیونی از لحاظ زبانی قرار می گیرند.
به دلیل حساسیت کار با کودک، ایجاب می کند برنامه سازان، علم و آگاهی کافی نسبت به ویژگی های شناختی، عاطفی و اجتماعی کودکان داشته باشند و با تکیه بر این علم و آگاهی به سازماندهی و تولید و پخش برنامه های تلویزیونی بپردازند. هدف از این پژوهش این است تا اولاً کار به صورت میدانی و تحقیقاتی انجام شود تا از طریق آن نتایجی فراهم گردیده و تحول کودکان و به طور اخص نوجوانان در سوم ابتدایی را در قلمرو زبانی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. دوماً از طریق نتایجی که از تحقیقات و پژوهش های انجام شده به دست می آید درباره گستره زبانی کودکان و نوجوانان و چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن آنها، اطلاعاتی کسب کنیم. سوماً با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاداتی در جهت متناسب ساختن برنامه های تلویزیون با میزان درک و فهم زبانی کودکان ارائه شود.
بنابراین در عمل با هدف پیگیری این موارد به تحقیق و پژوهش درباره تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان پرداخته شد.
۲- تاریخچه تلویزیون
تلویزیون از حدود ۵۰ سال پیش در اختیار جامعه ایران قرار گرفت. برنامه های تلویزیونی در جنبه های گوناگون تفریحی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ودینی تأثیر بسزایی داشته است.
ما در تاریخ اختراع و تکامل تلویزیون با نامهای دانشمندان برجسته ای از قبیل: بِرد، فرانس ورث و زوریکین برخورد می کنیم که هر کدام به نوبه خود قدمهای مؤثری در این راه برداشته اند. تلویزیون بر اساس نظری در سال ۱۹۰۸ توسط یک دانشمند انگلیسی بنام کاپبل سونیگتن اختراع شد، ولی اجرای عملی آن تا بیست سال به طول انجامید. برای عملی کردن این طرح به طور کامل، لازم بود که از صحنه مورد نظر چهل هزار نقطه نورانی گرفته شود و میزان نور هر نقطه با امواج مخصوص پخش گردد و سپس در دستگاه های گیرنده با تجمیع مجدد نقاط مزبور در کنار هم تصویری مشابه صحنه مقابل دوربین فرستنده ایجاد شود.
همانطور که گفته شد یکی از پیشگامان اختراع تلویزیون جون لوجی برد بود. وی در سال ۱۹۲۲ به لندن رفت و در آنجا اختراع پل نیسپکو توجهش را جلب کرد و پس از تحمل زحمات زیاد توانست در سال ۱۹۲۵ دستگاهی بسازد که قادر به انتقال تصویر باشد و در سال بعد نیز موفق شد تا دستگاهی کامل تر را به نمایش بگذارد ولی دستگاه او نسبت به تلویزیون امروزی خیلی ابتدائی و ناقص محسوب می شد.
تلویزیون در اواسط قرن بیستم برای فروش به بازار عرضه شد. دانشمندان پس از موقعیت در امر انتقال تصویرها به صورت سیاه و سفید به فکر ساختن تلویزیون رنگی که از لحاظ علمی مجموعه ای از سه نوع تلویزیون مخصوص محسوب می شود افتادند و طبیعی است که در این مورد نیز به هدف خود رسیدند.
اینک در سایه اختراع تلویزیون، گفت و شنود و رؤیت در یک لحظه امکان پذیر می باشد و بدین ترتیب امور ساده ای که انجام دادن آنها در یک قرن قبل سالها وقت لازم داشت، اینک در مدتی در کمتر از یک ثانیه انجام شدنی می باشد. (جاویدان، ۱۳۹۷، صص ۲۶۷- ۲۶۵) .
در آغاز سال ۱۹۴۸ تعداد دستگاه های گیرنده تلویزیونی مورد استفاده در ایالات متحده به صدهزار دستگاه می رسید، در سال ۱۹۴۹ این تعداد به یک میلیون رسید و در انتهای سال ۱۹۵۰ این تعداد به ۵۰ میلیون بالغ شد. در ابتدای دهه ۱۹۵۰ از هر ۱۵ خانواده آمریکایی یک خانواده و در انتهای دهه ۱۹۵۰ از هر هشت خانوار هفت خانوار تلویزیون داشتند. (شرام ولایل، ۱۳۷۷، ص ۱۷).
۳) تلویزیون و کودک
تلویزیون رسانه ای است که در همه جا حاضر است. محتوای به دقت تهیه شده و غالباً واقعگرای تلویزیون کودکان را جذب می کند. کودکان، تنها به دلیل کودک بودن نه مهارت چندانی در استنباط مفهوم از محتوای تلویزیون دارند و نه درباره زندگی واقعی جهان که تلویزیون ظاهراً آن را ترسیم می کند، چندان چیزی می دانند. کودکان به عنوان مخاطبانی خاص با درکی ناقص از دنیای مادی و اجتماعی خود و با توانایی های تا اندازه ای محدود و مشتاق فراگیری، به سوی این وسیله ارتباطی می آیند. تلویزیون دنیای دلپذیری را به منظور تلاش برای درک و آموختن در اختیار کودکان قرار می دهدتحقیق


تاثیر


تلویزیون


بر


رشد


مهارتهای


گفتاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و ...

موضوع ارتباطات و وسائل ارتباط جمعی در گذر از پایان دو هزاره میلادی به جایی رسیده که با بسیاری از پدیده ها و امور دیگر حیات ما مرتبط شده و بر آنها تأثیر گذارده است. امروزه رسانه هایی مانند تلویزیون، رادیو، ماهواره ...

مقاله تاثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان

مقاله تاثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان – زبان آموزي. زبان آموزي ورشد گفتار در۸۰ سال گذشته مورد توجه قرار گرفته و به ويژه درنيمه دوم قرن بيستم بطور دقيق تر مورد بررسي قرار گرفته است.

تلیویزیون بر مهارتهای گفتاری

تأثیر تلیویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان دسته: روان شناسی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 196 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 137 این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 137 صفحه تهیه شده استزبان آموزی ورشد گفتار ...

تاثیر تلویزیون بر رشد مهارت های گفتاری

پروژه تاثیر تلویزیون بر رشد مهارت های گفتاری. دانلود تحقیق درمورد تاثیر تلویزیون در مهارتهای گفتاری. اثرات تلویزیون در رشد مهارتهای گفتاری. تاثیر رسانه در رشد مهارت های فرزندان

مقاله تاثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان

مقاله تاثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان – زبان آموزي. زبان آموزي ورشد گفتار در۸۰ سال گذشته مورد توجه قرار گرفته و به ويژه درنيمه دوم قرن بيستم بطور دقيق تر مورد بررسي قرار گرفته است.

مقاله تأثیر تلویزیون بر رشد مهارتهای گفتاری

مقاله تأثیر تلویزیون بر رشد مهارتهای گفتاری مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۰ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله تأثیر تلویزیون بر رشد مهارتهای گفتاری نمایش داده می شود ...

مقاله در مورد تأثیر تلویزیون بر رشد مهارت های گفتاری

بنابراین در عمل با هدف پیگیری این موارد به تحقیق و پژوهش درباره تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان پرداخته شد. ۲- تاریخچه تلویزیون

مقاله تأثیر تلویزیون بر رشد مهارتهای گفتاری فایل ورد (word)

مقاله تأثیر تلویزیون بر رشد مهارتهای گفتاری فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

مقاله تأثیر تلویزیون بر رشد مهارتهای گفتاری فایل ورد (word)

مقاله تأثیر تلویزیون بر رشد مهارتهای گفتاری فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

تاثیر تلویزیون بر رشد مهارت های گفتاری

پروژه تاثیر تلویزیون بر رشد مهارت های گفتاری. دانلود تحقیق درمورد تاثیر تلویزیون در مهارتهای گفتاری. اثرات تلویزیون در رشد مهارتهای گفتاری. تاثیر رسانه در رشد مهارت های فرزندان

آموزش مديريت منايع انساني

زندگینامه ابوعلی سینا

قالب پاورپوینت با موضوع پزشکی- با عکس رادیوگرافی جمجه انسان

پروپوزال بررسی رابطه استفاده از شبکه های مجاز اینترنتی با مهارت های ارتباطی

پروپوزال اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت های ارتباطی نوجوانان مبتلا به اعتیاد

اقسام صفات الهي

پاورپوینت عامل های منطقی هوش مصنوعی

پاورپوینت فرهنگ و معماري هند

مبانی نظری سنجش از دور حرارتی، سنجنده MODIS، شهرسازی و میکروکلیماتولوژی شهری، جزایر حرارتی شهری، خوش

مبانی نظری آموزش، آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت، آموزش مدیران