دانلود رایگان


مبانی نظری معانی فطرت وتقسیم امور فطری و عوامل وموانع شکوفایی فطرت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری معانی فطرت وتقسیم امور فطری و عوامل وموانع شکوفایی فطرتمبانی نظری معانی فطرت وتقسیم امور فطری و عوامل وموانع شکوفایی فطرت
دارای 52 صفحه وبا فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.


توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم:بررسی وتحقیق پیرامون معانی ومفهوم ،ملاک ،عوامل وموانع وتاریخچه فطرت
بخش اول : معانی فطرت ..................................................................................................................
2-1-1-فطرت درلغت.....................................................................................................................
2-1-2-مقایسه واژه های طبیعت ،غریزه،فطرت.................................................................................
2-1-2-1-طبیعت...........................................................................................................................
2-1-2-2-غریزه............................................................................................................................
2-1-2-3-فطرت..........................................................................................................................
2-1-3-تفاوتها..............................................................................................................................
2-1-4- فطرت دراصطلاحات منطق وفلسفه..................................................................................
2-1-5- نتیجه گیری.....................................................................................................................
2-1-6- مفهوم فطرت درقرآن.......................................................................................................
2-1-7-مفهوم فطرت در روایات...................................................................................................
2-1-8- مفهوم فطرت درفلسفه اسلامی.........................................................................................
بخش دوم:ملاک ،تعریف وتقسیم امور فطری..............................................................................
2-2-1- تشخیص امورفطری ازامور غیرفطری.............................................................................
2-2-2-تعریف وویژگیهای امور فطری......................................................................................
2-2-2-1-تعریف امورفطری.....................................................................................................
2-2-2-2-ویژگیهای امور فطری...............................................................................................
2-2-3-اثبات فطریات درانسان.................................................................................................
2-2-4-تقسیم امور فطری...................................................................................................................
2-2-4-1-بینش های فطری...............................................................................................................
2-2-4-2-گرایشهای فطری..............................................................................................................
بخش سوم:عوامل وموانع شکوفایی فطرت ..........................................................................................
2-3-1-عوامل شکوفایی فطرت..........................................................................................................
2-3-1-1-آموزه های الهی بوسیله انبیاء..............................................................................................
2-3-1-2-تزکیه نفس وریاضت وتقوا................................................................................................
2-3-2-موانع شکوفایی فطرت..........................................................................................................
2-3-2-1-غفلت.............................................................................................................................
2-3-2-2-وسوسه های شیطانی......................................................................................................
2-3-2-3-عقل متعارف.................................................................................................................
2-3-2-4-دنیاگرایی......................................................................................................................
2-3-2-5-خطا درتطبیق.................................................................................................................
بخش چهارم :تاریخچه ...................................................................................................................
2-4-1- فطرت وادیان ...................................................................................................................
2-4-2-فطرت درمیان فلاسفه قبل وبعد یونان باستان........................................................................
2-4-2-1- فطرت درکلام سقراط وافلاطون...................................................................................
2-4-2-2-نظریه افلاطون...............................................................................................................
2-4-2-3-تفاوت فطرت ونظریه استذکاری افلاطون......................................................................
2-4-2-4-افلاطون ومعرفت فطری................................................................................................
2-4-3-مفهوم ،نظریه وبرهان فطرت ازنظرفلاسفه ومتکلمین اسلامی...............................................
2-4-3-1-مفهوم واصطلاح فطرت ازنظرابن سینا............................................................................
2-4-3-2-مفهوم فطرت مذهبی از نظرصدرالمتألهین......................................................................
2-4-3-3-مفهوم فطرت درنظر فیلسوف اسلامی ملاهادی سبزواری..............................................
2-4-3-4-مفهوم فطرت ازنظرعلّامه طباطبایی..............................................................................
2-4-3-5-مفهوم وبرهان فطرت ازنظر حکیم شاه آبادی...............................................................
2-4-3-5-1-مفهوم فطرت.........................................................................................................
2-4-3-5-2-تقریرهای مرحوم شاه آبادی درمورد برهان فطرت.................................................
2-4-3-5-2-1- فطرت افتقار...................................................................................................
2-4-3-5-2-2- فطرت خضوع.......................................................................................................
2-4-3-5-2-3 -فطرت امید...........................................................................................................
2-4-3-5-2-4- برهان فطرت حب کمال.......................................................................................
2-4-3-6- فطرت مذهبی وبرهان فطرت از نظر امام خمینی ............................................................
2-4-3-6-1- فطرت مذهبی..........................................................................................................
2-4-3-6-2- برهان فطرت.............................................................................................................
2-4-3-7- مفهوم، نظریه و برهان فطرت از نظر شهید مطهری..........................................................
2-4-3-7-1- مفهوم فطرت مذهبی................................................................................................
2-4-3-7-2- نظریه فطرت.............................................................................................................
2-4-3-7-2-1- شهید مطهری،نظام فکری وخاستگاه نظریه فطرت..................................................
2-4-3-7-2-2-اهمیت فطرت ونظریه فطرت درنظر شهید مطهر ی..................................................
2-4-3-7-2-3-تعریف وتبیین فطرت از نظر شهید مطهری..............................................................
2-4-3-7-2-4- لوازم وتوابع نظریه فطرت......................................................................................
2-4-3-7-2-5- بی مهری به فطرت ونظریه فطرت..........................................................................
2-4-3-7-3- برهان فطرت درنظر شهید مطهری..............................................................................
2-4-3-8- مفهوم و برهان فطرت دربیان فیلسوف معاصر جوادی آملی.............................................
2-4-3-8-1- مفهوم فطرت.............................................................................................................
2-4-3-8-2- برهان فطرت..............................................................................................................
2-4-3-9- برهان فطرت در نظراستاد مصباح یزدی...........................................................................
2-4-3-10- مفهوم فطرت مذهبی درنظر حکیم فیض کاشانی............................................................


بخش اول : معانی فطرت
2-1-1- تعریف لغوی فطرت
واژه «فطرت» از مادّه «فَطَر» به معنای شکافتن چیزی از طرف طول آن است و سپس به هرگونه شکافتن اطلاق شده است .وازآنجا که آفرینش وخلقت به منزله شکافتن پرده ای تاریک عدم است، یکی از معانی مهم این واژه همان آفرینش وخلقت است .واژه فطرت معنای ابداع واختراع را نیز افاده می کند.
فطرت در لغت به معنی آفریننده خالق،طبیعت،سرشت،خوی،دین وآیین ،روش وطریق است .
در اَقرب الموارد ذیل ماده «فَطَرَ»آمده است :
«الفطرة هی الصّفة التی یتّصف بماکل مولود في اوّل زمان خلقته»
«فطرت » همان صفتی است که نوزاد در بدو تولدش بدان متصّف است.»
«الفطرة، الخلقه التی خلق علیها المولود فی رحم اُمّه»
فطرت به آفرینشی گویند که مولود در رحم مادر برآن آفریده شده است.»
راغب می گوید :«خداوند پدیده ها را طوری وبه شکلی آفریده وبا زمینه ها واستعدادها وآمادگی های خاصی ایجاد کرده است که آثار و فعلّیت های مخصوص به دنبال خواهدداشت.»
طریحی می گوید:فطرت به معنای نوع و حالتی از آفرینش است ولی در آفرینش مستعد برای قبول دین حق به کار رفته است.
ابن عباس می گوید معنای «فاطر السموات» را نمی دانستم تا اینکه دو نفر عرب که برسرچاهی منازعه داشتند نزد من آمدند یکی ازآنها می گفت :اناَ فَطَرتُها؛یعنی من آن را حفر کردم.
در تفسیر نمونه آمده است:
(«فطرت» در اصل از ماده فَطَرَ «بروزن بذر» به معنی شکافتن چیزی از طول است ودر اینگونه موارد به معنی خلقت بکار می رود .گویی به هنگام آفرینش موجودات،پرده عدم شکافته می شود وآنها آشکار می گردند.)
صاحب مجمع البیان مقصود از فطرت را دین و اسلام توحید می داند که خداوند ،انسان را براساس آن وبرای آن وبخاطر استفاده ازآن آفریده است:
وهی الدّین والاسلام والتوحید التی خَلق الناس عَلیها ولها وبها ای لاَجلها والتمسّک بها.
فخر رازی در بیان معنای فطره الله می گوید:
وهی التوحید فاّن الله فَطر الناس علیه . یعنی فطرة الله همان توحید است که خداوند انسان را براساس آن آفرید .
فطرت بروزن «فعله» است که دلالت برنوع می کند ودر لغت به معنای گونه ای خاص ازآفرینش وخلقت است .بنابراین فطرت انسان؛یعنی سرشت خاص وآفرینش ویژه انسان.ظاهراً این لغت را اول بار قرآن کریم در مورد انسان به کار برد وپیش ازآن ،کاربرد واژه فطرت سابقه ای نداشت.

2-1-2- مقایسه واژه های طبیعت ،غریزه ،فطرت
گرچه این سه واژه گاه بجای یکدیگر بکار میروند،امادر حقیقت معانی آنها متفاوت است.
2-1-2-1- الف): واژه «طبع» یا«طبیعت» در لغت به معنای سجیّت وفطرت است چنان که در لسان العرب آمده است :«الطبیعه :الخلقیة و السجّیة التی جبل علیها الانسان ...طبعه الله علی امر یطبعه طبعاً: فطره ....والطباع مارکَّب فی الانسان من جمیع الاخلاق التی لایکاد یزاولها من الخیر والشر».
این واژه معمولاً درمورد موجودات بی جان بکار می رود واگر در مورد جانداران نیز بکار می رود بلحاظ همان جهات اشتراکی است که بین جانداروبی جان وجود دارد. فلیسوفان در تقسیمی،فاعل را به دو قسم فاعل طبیعی و فاعل ارادی تقسیم می کنند ومرادشان از فاعلهای طبیعی موجوداتی است که طبیعتاً اقتضای اثرخاص را داشته،از خود اراده ای در صدور آن اثرندارد. مثلا «آتش» نسبت به «احراق» یک فاعل طبیعی شمرده می شود. درمورد انسان نیز مثلا می گوئیم:«میل جنسی یک امر طبیعی است و طبیعت انسان اقتضای آنرا دارد». دراینجا نیز مرادمان اینست که انسان از خود اراده ای در بود ونبود این میل ندارد،گرچه در بکارگیری وبهره مندی ازآن مختار است.
2-1-2-2- ب)غریزه : این واژه بیشتر در مورد حیوانات غیر انسان بکار می رود و در مورد جمادات ونباتات اصلاً کاربردی ندارد وگاهی در مورد انسان نیز گفته می شود. ماهیّت غریزه اگرچه هنوز دقیقاً روشن نیست، اما اجمالاً مراد ازآن حالتی است نیمه آگاهانه درحیوانات که راهنمای زندگی آنهاست. مثلاً خانه سازی زنبور با هندسه ای خاص ودقیق،مکیدن پستان مادر توسط نوازد حیوان وکارهائی از این دست را امور غریزی نام می نهیم. برخی ،غریزه را این گونه تعریف کرده اند:مبانی نظری معانی فطرت وتقسیم امور فطری و عوامل وموانع شکوفایی فطرت


مبانی نظری معانی فطرت وتقسیم امور فطری


مبانی نظری عوامل وموانع شکوفایی فطرت


مبانی نظری فطرت وتقسیم امور فطری و عوامل وموانع شکوفایی فطرت


مبانی نظری


معانی فطرت


تقسیم امور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه باورهای فطری از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی ...

باورها و اعتقادات فطري زيربناي همه شئون جامعه انساني است و پايه تمام اعتقادات بشر ، عقيده به فطري بودن "خداشناسي، معاد، نبوت" مي باشد.

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی

مقاله,حقوق,پایان نامه,کارت شارژ رایگان,پروژه درسی,باورهای فطری,دیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی,باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه,,باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی,به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی,دانلود پایان نامه باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی,دانلود رساله باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی,دانلود تحقیق باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و ...

دانلود مقاله باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی

۲-۲-۲- تعریف امور فطری و ویژگیهای آن ۲-۲-۲-۱- تعریف امور فطری. منظور از امور فطری ،اموری است که ازآغاز آفرینش همراه انسان می باشد و انسان نیاز به دست آوردن آن از راه بیرون ندارد .

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 6637 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 129 این محصول در قالب فایل word و در 129 صفحه تهیه و تنظیم شده است قیمت فایل فقط 6,500 تومان ...

پایان نامه باورهای فطری از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

بخش اول : معانی فطرت ۸ ۲-۱-۱- فطرت درلغت۸ ۲-۱-۲- فطرت ،طبیعت ، غریزه ۱۰ ۲-۱-۲-۱- طبیعت۱۰ ۲-۱-۲-۲- غریزه۱۰ ۲-۱-۲-۳- فطرت۱۰ ۲-۱-۳- تفاوتها۱۲ ۲-۱-۴- فطرت دراصطلاح فلسفه ومنطق۱۳ ۲-۱-۵- نتیجه گیری۱۴ ۲-۱-۶- مفهوم فطرت درقرآن۱۵ ۲-۱-۷- مفهوم

تحقیق باورهای فطری از نظر فلاسفه و متکلمین اسلامی

تحقیق باورهای فطری از نظر فلاسفه و متکلمین اسلامی,باورهای فطری از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی,باورهای فطری از نظر فلاسفه,متکلمین اسلامی,فلاسفه,,تحقیق باورهای فطری از نظر فلاسفه و متکلمین اسلامی,فروشگاه توت فایل

پایان نامه باورهای فطری از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

بخش اول : معانی فطرت ۸ ۲-۱-۱- فطرت درلغت۸ ۲-۱-۲- فطرت ،طبیعت ، غریزه ۱۰ ۲-۱-۲-۱- طبیعت۱۰ ۲-۱-۲-۲- غریزه۱۰ ۲-۱-۲-۳- فطرت۱۰ ۲-۱-۳- تفاوتها۱۲ ۲-۱-۴- فطرت دراصطلاح فلسفه ومنطق۱۳ ۲-۱-۵- نتیجه گیری۱۴ ۲-۱-۶- مفهوم فطرت درقرآن۱۵ ۲-۱-۷- مفهوم

پایان نامه باورهای فطری از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

بخش اول : معانی فطرت ۱۱ ... عوامل وموانع شکوفایی فطرت ۲۶ ۲-۳-۱- عوامل شکوفایی فطرت ۲۶ بخش چهارم : تاریخچه ۲۹ ۲-۴-۱- فطرت وادیان : ۲۹ ۲-۴-۲-۱- فطرت در کلام سقراط وافلاطون ۳۱ ۲-۴-۲-۲- نظریه افلاطون ۳۱ ۲-۴-۲-۴- افلاطون ومعرفت فطری ۳۳ �

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی | مسترداک ...

بخش دوم:ملاک ،تعریف وتقسیم امور فطری. ۲-۲-۱- تشخیص امورفطری ازامور غیرفطری . ۲-۲-۲-تعریف وویژگیهای امور فطری. ۲-۲-۲-۱-تعریف امورفطری. ۲-۲-۲-۲-ویژگیهای امور فطری. ۲-۲-۳-اثبات فطریات درانسان. ۲-۲-۴-تقسیم امور فطری. ۲-۲-۴-۱-بینش ها

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی

مقاله,حقوق,پایان نامه,کارت شارژ رایگان,پروژه درسی,باورهای فطری,دیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی,باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه,,باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی,به روز ترین مرجع فایل های فروشگاهی

فطری بودن فطرت - lakstore.rozblog.com

فطری بودن فطرت,فطری بودن اعتقاد به وجود امام (عج) و ظهور مصلح كل,فطرت و جایگاه معلومان فطری در معلومات انسانی,فطرت در لغت,جایگاه معلومات فطری در میان معلومات انسانی,ویژگیهای بینشها و گرایشهای فطری,همگانی بودن و شمول ...

تحقیق درمورد باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 6637 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 129 این محصول در قالب فایل word و در 129 صفحه تهیه و تنظیم شده است قیمت فایل فقط 6,500 تومان ...

پایان نامه باورهای فطری از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی ...

باورها و اعتقادات فطري زيربناي همه شئون جامعه انساني است و پايه تمام اعتقادات بشر ، عقيده به فطري بودن "خداشناسي، معاد، نبوت" مي باشد.

بودجه ریزی عملیاتی الگویی برای ارتقاء نظام مدیریت مالی در ...

مبانی نظری معانی فطرت وتقسیم امور فطری و عوامل وموانع شکوفایی فطرتمبانی نظری معانی فطرت وتقسیم امور فطری و عوامل وموانع شکوفایی فطرتدارای 52 صفحه وبا فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ...

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی - بانک پروژه آراز

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی . 22 اکتبر , 2016 بازدید: 1013 دسته: فقه و الهیات قیمت: 3000 تومان. بیان مسئله: سپاس فراوان آفریدگاری را سزاست که جهان هستی را همسان و هماهنگ با احتیاجات ونیازهای بشر سامان داده وبا ...

فطری بودن فطرت - lakstore.rozblog.com

فطری بودن فطرت,فطری بودن اعتقاد به وجود امام (عج) و ظهور مصلح كل,فطرت و جایگاه معلومان فطری در معلومات انسانی,فطرت در لغت,جایگاه معلومات فطری در میان معلومات انسانی,ویژگیهای بینشها و گرایشهای فطری,همگانی بودن و شمول ...

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی | مسترداک ...

بخش دوم:ملاک ،تعریف وتقسیم امور فطری. ۲-۲-۱- تشخیص امورفطری ازامور غیرفطری . ۲-۲-۲-تعریف وویژگیهای امور فطری. ۲-۲-۲-۱-تعریف امورفطری. ۲-۲-۲-۲-ویژگیهای امور فطری. ۲-۲-۳-اثبات فطریات درانسان. ۲-۲-۴-تقسیم امور فطری. ۲-۲-۴-۱-بینش ها

مؤسسه آينده روشن - هم‌گرایی فطرت و فرهنگ؛ راز جهان‌شمولی ...

با دقت در اصل فطرت و کلمات بزرگان می‌توان دریافت که فطرت، بر دو گونه است؛ فطرت آگاهی و فطرت عشق و پرستش (آگاهی فطری و تمایل فطری) که اولی از مقولۀ دانش و دریافت و دومی از مقولۀ جذبه و گرایش است. انسان به‌گونه‌ای فطری و حض�

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی | مسترداک ...

بخش دوم:ملاک ،تعریف وتقسیم امور فطری. ۲-۲-۱- تشخیص امورفطری ازامور غیرفطری . ۲-۲-۲-تعریف وویژگیهای امور فطری. ۲-۲-۲-۱-تعریف امورفطری. ۲-۲-۲-۲-ویژگیهای امور فطری. ۲-۲-۳-اثبات فطریات درانسان. ۲-۲-۴-تقسیم امور فطری. ۲-۲-۴-۱-بینش ها

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی,دانلود پایان نامه باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی,دانلود رساله باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی,دانلود تحقیق باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و ...

فرق فطرت و غریزه - پرسمان

فطرت ، منشأ حرکت و تکاپوی دایمی انسان به سوی کمال است. گرایشهای فطری نیز ناآگاهانه است و شکوفایی استعدادهای فطری، مشروط به برطرف کردن موانع آنها و قرار گرفتن در جهت اصلی کمال است. انسانی که به ...

مبانی نظری معانی ومفهوم، ملاک، عوامل وموانع وتاریخچه فطرت

مبانی نظری معانی ومفهوم، ملاک، عوامل وموانع وتاریخچه فطرت 2018-01-04 — 2020-03-21 — Siamak ADN ارتباط با ما — لیست پایان‌نامه‌ها

فطری بودن فطرت - lakstore.rozblog.com

فطری بودن فطرت,فطری بودن اعتقاد به وجود امام (عج) و ظهور مصلح كل,فطرت و جایگاه معلومان فطری در معلومات انسانی,فطرت در لغت,جایگاه معلومات فطری در میان معلومات انسانی,ویژگیهای بینشها و گرایشهای فطری,همگانی بودن و شمول ...

فرق فطرت و غریزه - پرسمان

فطرت ، منشأ حرکت و تکاپوی دایمی انسان به سوی کمال است. گرایشهای فطری نیز ناآگاهانه است و شکوفایی استعدادهای فطری، مشروط به برطرف کردن موانع آنها و قرار گرفتن در جهت اصلی کمال است. انسانی که به ...

تحقیق درمورد باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 6637 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 129 این محصول در قالب فایل word و در 129 صفحه تهیه و تنظیم شده است قیمت فایل فقط 6,500 تومان ...

بودجه کل کشور نهایی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تفکر انتقادی ومولفه های آن

کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه

پاورپوینت بتن خودتراکم

بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون

مقايسه ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان علاقمند به ورزش و دانش آموزان بي علاقه به ورزش در دبيرستان

طرح يك پرسش پيرامون ميزگرد تعامل دين و ادبيات داستاني

ادبیات نظری تحقیق تصویر تن

مقايسه ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان علاقمند به ورزش و دانش آموزان بي علاقه به ورزش در دبيرستان

پاورپوینت مديريت توليد انگيزه - مدیریت کار و زمان