دانلود رایگان


حساب مستقل تملك دارايي هاي سرمايه اي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان حساب مستقل تملك دارايي هاي سرمايه ايتحقيق حساب مستقل تملك دارايي هاي سرمايه اي
متشکل از 53 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
شماره صفحه

حساب مستقل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 4

حساب مستقل اعتبارات هزينه 27


حساب مستقل تملك دارايي هاي سرمايه اي
شرح عمليات حسابداري :
1- هنگام ابلاغ اعتبار مصوب به تفكيك پروژه و رديف متفرقه
اعتبار مصوب ××
دستگاه اجرائي××
2- پس از ابلاغ تخصيص در هر نوبت :
تخصيص اعتبار ××
اعتبار مصوب ××
3- هنگام صدور درخواست وجه براي دريافت تنخواه گردان حسابداري از خزانه :
درخواست وجه ××
تنخواه گران حسابداري ××
4- پس از دريافت اعلاميه واريز وجه به حساب بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي :
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
درخواست وجه ××
5- با اخذ ضمانتنامه يا ساير وثيقه هاي مورد قبول مربوط به شركت نمودن در مناقصه تاديه پيش پرداخت :
حساب تضمينات ××
طرف حساب تضمينات ××
6- هنگام تامين اعتبار جهت كنترل اعتبارات در قبال هر گونه ايجاد تعهد:
تامين اعتبار ××
ذخيره تامين اعتبار ××
7- پس از انعقاد قرار داد ساخت يا ايجاد دارائي سرمايه اي يا خريد اموال منقول سرمايه اي :
كنترل قرار دادها ××
طرف حساب كنترل قراردادها ××
8- هنگام پرداختهاي غير قطعي به افراد طرف قرارداد و عاملين ذيحساب :
تنخواه گردان پرداخت ××
پيش پرداخت سالجاري ××
علي الحساب سالجاري ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
9- تامين اعتبار هنگام خريد موجودي جنسي :
تامين اعتبار ××
ذخيره تامين اعتبار ××
10- هنگام خريد موجودي جنسي براي هر يك از طرحها :
حساب موجودي جنسي كالا ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
11- هنگام تحويل موجودي جنسي ‏، مصالح ، به پيمانكار بطور مستقيم يا از محل موجودي جنسي :
پيش پرداخت موجودي جنسي ××
موجودي جنسي كالا ××
12- پس از خريد وسايل و كالا كه مستقيماً قابل بهره برداري در دستگاه دولتي مي باشد به شرط اينكه عمر آن بيش از يكسال باشد از حساب موجودي جنسي و كالا به حساب دارائي ثابت و حساب معين مربوطه منظور شود .
دارائي ثابت ××
موجودي جنسي و كالا ××
13- در صورتيكه دارائي ثابت در سالجاري ايجاد شده باشد و دستگاه اجرايي ديگري بهره برداري نمايد پس از تحويل دارائي ثابت به دستگاه بهره بردار ثبت حذفي آن در دفاتر و حسابهاي دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت عبارتست از :
دستگاه اجرائي ××
دارائي ثابت ××
14- در صورتيكه دارائي ثابت در سنوات قبل ايجاد شده باشد و در سالهاي آتي ادامه داشته باشد و دستگاه اجرايي ديگري بهره برداري نمايد پس از تحويل دارائي ثابت به دستگاه بهره برداري ثبت حذفي آن در دفاتر و حسابهاي دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت عبارتست از :
الف) ثبت افتتاحيه :
دارائي ثابت ××
دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××
ب) ثبت حذفي :
دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××
دارائي ثابت ××
نكته : تا پايان سال مالي ثبتي زده نمي شود مي بايست در ابتداي سال بعد ابتدا ثبت افتتاحيه زده شود سپس ثبت حذفي اعمال گردد .
15- هنگام دريافت دارائي ثابت احداث شده از دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت مذبور ( دستگاه مجري ) ثبت در دستگاه بهره بردار ( گيرنده دارائي ثابت )
دارائي ثابت ××
حساب اموال دولت ( دستگاه اجراي واگذاركننده) ××
16- هنگام انعكاس دارائيهاي در جريان ساخت يا ايجاد سنوات قبل ادامه دار از سالهاي قبل براساس اقدام مندرج در آخرين صورت وضعيت واصله به ذيحسابي با توجه به 5% سهم بيمه كارفرما :
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××
دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××
17- هنگام به اتمام رسيدن طرح تملك دارائي سرمايه اي و تحويل قطعي پس از تسويه و واريز پرداختهاي غير قطعي اعم از جاري سنواتي ‏، حسب مورد تا زمان تحويل به دستگاه اجرايي بهره بردار :

دارائي ثابت ××
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سالجاري ××
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد ساير منابع ××
18- هنگام دريافت و احتساب صورت وضعيت اقلم استفاده شده موجودي جنسي و كالا .
حساب دارائي در جريان ساخت يا ايجاد حسابي است قابل انتقال به سال بعد كه به جاي هزينه طرحهاي عمراني ، هزينه رديف عمومي و هزينه رديف متفرقه قرار گرفته است .
نكته :
چنانچه اعتبار از محل رديفهاي متفرقه تملك دارائيهاي سرمايه اي به اعتبار طرح مربوط اضافه شده باشد و دارائي شماره طرح مرتبط و فصول سرمايه گذاري باشد در دفاتر و حسابها تحت عنوان طرح مريوط منعكس مي شود و چنانچه فاقد شماره طرح و منحصراً رديف متفرقه فصول سرمايه گذاري باشد ارقاق در حساب اعتبارات مصوب و ساير سر فصل حسابها و همچنين حساب معين بر حسب رديف متفرقه و فصول سرمايه گذاري نگهداري مي گردد .
ضمناً : عنوان اعتبارات هزينه هاي متفرقه و ساير رديفهاي مربوطه ، به اعتبارات متفرقه تملك دارائيهاي سرمايه اي اصلاح گرديده است .
الف)
دارائي هاي در جريان ساخت يا ايجاد ××
پيش پرداخت موجودي جنسي و كالا ××
پيش پرداخت سالجاري ××
علي الحساب سالجاري ××
تعهدات پرداختي ××
ب)
ذخيره تامين اعتبار ××
تامين اعتبار ××
ج)
طرف حساب كنترل قرار دادها ××
حساب كنترل قراردادها ××
د)
طرف حساب تضمينات ××
حساب تضمينات ××
19-هنگام انجام پرداخت به پيمانكار پس از كسر كسور متعلقه :

الف)
تعهدات پرداختي ××
سپرده دريافتي ××
كثور وصولي ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
ب)
بانك دريافت وجوه سپرده ××
كسور ارسالي ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
20- هنگام دريافت اسناد و مدارك دارائي در جريان ساخت يا ايجاد از عامل ذيحساب :
اسناد وصولي از عامل ذيحساب ××
تنخواه گردان پرداخت ××
21-
الف)
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد ××
اسناد وصولي از عامل ذيحساب ××
22- معادل تنخواه گردان پرداخت واريزي در صورت لزوم ، مجددا وجه در اختيار عامل ذيحساب قرار مي گيرد .
الف )
تامين اعتبار ××
ذخيره تامين اعتبار ××
ب)
تنخواه گردان پرداخت ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
23- در صورت واريز بخشي از تنخواه گردان پرداخت ، علي الحساب سالجاري ، پيش پرداخت سالجاري بصورت نقد با دريافت اعلاميه بانكي :
الف)
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
تنخواه گردان پرداخت ××
علي الحساب سالجاري ××
پيش پرداخت سالجاري ××
ب)
ذخيره تامين اعتبار ××
تامين اعتبار ××
24- معادل كاهش وجوه تنخواه گردان حسابداري بميزان پرداختهاي انجام شده :
تنخواه گردان حسابداري ××
كنترل تخصيص ××
25- بمنظور تكميل تنخواه گردان حسابداري براي پرداختهاي بعدي معادل حساب كنترل تخصيص درخواست وجه بميزان پرداختهاي انجام شده :
درخواست وجه ××
تنخواه گردان حسابداري ××
26- به هنگام دريافت اعلاميه بانكي مبني بر واريز وجوه درخواستي از خزانه به حساب بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي :
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××تحقيق حساب مستقل تملك دارايي هاي سرمايه اي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )

دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )، در حجم 16 اسلاید، ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی. دولت براي خريد و احداث دارائيهاي سرمايه اي و همچنين اجراي طرح ها و تحقیق هاي سرمايه اي که منجر ...

فصول اقتصادي اعتبارات هزينه‌اي

71000 پرداختهاي انتقالي سرمايهاي براي تامين تمام يا بخشي از هزينه تملك داراييهاي سرمايهاي. 71100 پرداخت حق بيمه مربوط به خودرو، آتش‌سوزي، سرقت و ساير بيمه‌ها به شركت‌هاي بيمه

فصول اقتصادي اعتبارات هزينه‌اي

71000 پرداختهاي انتقالي سرمايهاي براي تامين تمام يا بخشي از هزينه تملك داراييهاي سرمايهاي. 71100 پرداخت حق بيمه مربوط به خودرو، آتش‌سوزي، سرقت و ساير بيمه‌ها به شركت‌هاي بيمه

دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ...

دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی ) دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 382 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حساب مستقل وجوه تملک داراییهای ...

پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )

حسابهاي مستقل وجوه دولتي خزانه‌داري (اعتبارات هزينه، تملك دارائي‌هاي سرمايهاي و .... اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور منحصراً تا پایان سال مالی قابل ... [PPT]PowerPoint Template - وزارت امور اقتصادی و دارایی www.mefa.gov ...

پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )

دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )، در حجم 16 اسلاید، ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی. دولت براي خريد و احداث دارائيهاي سرمايه اي و همچنين اجراي طرح ها و تحقیق هاي سرمايه اي که منجر ...

اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي (طرح های عمرانی)

اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي (طرح های عمرانی) (قسمت اول) تقریبا همزمان با انقلاب صنعتی دوم و افزایش مطالبات مردم از دولت و احساس مسئولیت پذیری ، سوال شهروندان درخصوص درآمد ومصارف دولت ؛ مقامات هر کشوری به خصوص مردم ...

پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )

دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )، در حجم 16 اسلاید، ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی. دولت براي خريد و احداث دارائيهاي سرمايه اي و همچنين اجراي طرح ها و تحقیق هاي سرمايه اي که منجر ...

تحقیق حساب مستقل تملك دارايي هاي سرمايه اي

دانلود تحقیق حساب مستقل تملك دارايي هاي سرمايه اي برای موبایل با لینک مستقیم. Receive new articles and updates about تحقیق حساب مستقل تملك دارايي هاي سرمايه اي just by logging in to this site. To improve the quality of your article, refer to ...

پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )

دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )، در حجم 16 اسلاید، ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی. دولت براي خريد و احداث دارائيهاي سرمايه اي و همچنين اجراي طرح ها و تحقیق هاي سرمايه اي که منجر ...

پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )

دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )، در حجم 16 اسلاید، ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی. دولت براي خريد و احداث دارائيهاي سرمايه اي و همچنين اجراي طرح ها و تحقیق هاي سرمايه اي که منجر ...

پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)

دانلود پاورپوینت با موضوع حساب مستقل وجوه تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)، در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، طرح تملک دارا يي هاي سرمايه اي دولت، انواع طرح هاي پروژه اي عمراني، طرح هاي عمراني انتفاعي ...

دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ...

دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی ) دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 382 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حساب مستقل وجوه تملک داراییهای ...

دانلود دانلود طرح توجیهی: تولید پکتین از پوست مرکبات و سیب ...

شرح عمليات حسابداري حساب مستقل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزینه بررسی زندگینامه و فعالیت های ميرزا تقي خان اميرکبير بررسی کاربرد و انواع طرح منحني‌هاي كلوتوئيد تشريح مقولات داده، اطلاعات مديريت دانش و دانش ...

دارايي ثابت و استهلاك در حسابداري دولتي

2- روش منظور نمودن قيمت تمام شده دارايي به حساب ترازنامه اي داراييهاي ثابت: از اين روش معمولا جهت ثبت دارايي هاي ثابت متعلق به حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي و برخي از حسابهاي مستقل براي وجوه اماني استفاده مي شود.

دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه اي (همراه ...

حساب هاي مستقل مورد استفاده در دستگاه اجرايي ايران. حساب هاي مستقل وجوه دولتي. حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه اي (جاري) حساب مستقل وجوه تملک دارايي هاي سرمايه اي. حساب مستقل وجوه اختصاصي

پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )

دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )، در حجم 16 اسلاید، ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی. دولت براي خريد و احداث دارائيهاي سرمايه اي و همچنين اجراي طرح ها و تحقیق هاي سرمايه اي که منجر ...

پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)

دانلود پاورپوینت با موضوع حساب مستقل وجوه تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)، در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، طرح تملک دارا يي هاي سرمايه اي دولت، انواع طرح هاي پروژه اي عمراني، طرح هاي عمراني انتفاعي ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تفکر انتقادی ومولفه های آن

رساله طراحی پارکینگ

بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون

توفیق و نمایشنامه نویسی

تأثيرمحيط بررفتار مشتري

بررسی سازه های فضایی بازشونده و جمع شونده

پاورپوینت شکل گرایی در معماری معاصر

پاورپوینت روش استفاده از متون علمی شیمی

پاورپوینت ضربه به سر

پروپوزال ارزیابی اثر كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني بر اثربخشي سازماني کارکنان مرکز مدیریت