دانلود رایگان


مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم حقوق شهروندی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم حقوق شهروندیانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم حقوق شهروندی
دارای 96 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::مقدمه
2-1-1:تعریف شهروند در فرهنگ های مختلف
2-1-2:تعریف شهروند
2-1-3:حق شهروندی
2-1-4:مفهوم شهروندی
2-1-5:مفهوم شهروندی در اسلام
2-1-6: مفهوم شهروندي در حقوق ايران
2-1-7: تفکيک بين حقوق شهروندي و حقوق بشر
2-2: مفهوم حقوق شهروندی
2-2-1:شهروندی از دیدگاه فرهنگ جامعه شناسی
2-2-2:شهروندی از دیدگاه فرهنگ سیاسی:
2-3:پیشینه و خاستگاه نظری مفهوم شهروندی
2-4 : تاریخچه آموزش حقوق شهروندی:
2-5: ديدگاه ها و مباني نظري پیرامون حقوق شهروندی
2– 5– 1: طبقه، آگاهي و حقوق شهروندي از دیدگاه مارکس :
2-5-2شهر، شهروندي و دموكراسي از دیدگاه وبر:
2-5-3: حقوق سه گانه ي شهروندي از دیدگاه مارشال :
:4-5-2 دوگانه ي عام گرايي- خاص گرايي از دیدگاه پارسونز :
2-5-5:دسترسي برابر به مشاركت وشهروندي از دیدگاه هابرماس
2-6: چارچوب نظري
2-7 ساختار حقوقی شهروندی
2-7-1: حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی
2-7-2: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
2-7-3: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966 )
2-7-4: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)
2-8: مفاهیم و اصطلاحات اساسی
2-8-1 : حقوق شهروندی
2-9: مولفه های حقوق شهروندی
2-9-1: آزادی بیان
تعریف آزادی بیان
آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2-9-2: حق برخورداری از صلح
آموزش حقوق شهروندی برای صلح:
الف- صلح
ب- فرهنگ صلح
ج) آموزش صلح
د) نقش آموزش حقوق شهروندی در تقویت آموزش صلح
2-9-3: حق برخورداری از امنیت
مفهوم و معنای امنیت انسانی
2-9-4: حق برخورداری از محیط زیست سالم
2-9-5: حق داشتن کار و حرفه
2-9-6: حق برخورداری از حمایت قانون
2-9-7: حق برخورداری از برابری و عدالت
نظر امام علی (ع) در مورد عدالت
2-9-8: حق آزادی عقیده
2-9-9: حق بر خورداری از آموزش و پرورش وپرورش
2-9-10: حق آزادی انتخاب
2-9-11: حق برخورداری از تامین اجتماعی وبیمه :
2-9-12حق برخورداری از مالکیت :
تعریف مالکیت
اعتباری بودن مالکیت
انواع مالکیت
مالکیت خصوصی
مالکیت عمومی
2-10: آموزش حقوق شهروندی:
2-11: فلسفه جدید آموزش و پرورش
2-11 - 1: نقش آموزش و پرورش در آموزش حقوق شهروندی
2-11-2: حیطه دانش و مفاهیم:
2-11-3: تمرینات آموزشی و طرح های بین رشته ای
2-12: اهمیت نقش معلم در ارایه مباحث مربوط به آموزش حقوق شهروندی:
2-13: محتوای آموزش حقوق شهروندی :
2-14: انواع آموزش حقوق شهروندی
2-14-1: آموزش رسمی
آموزش در دو مرحله می تواند انجام گیرد:
تهیه و تدوین کتابچه تصویری و ابزار سمعی و بصری
2-14-2 : آموزش غیر رسمی:
2-14-3 : نهاد های ذی ربط:
2-14-4 : دستگاه های خاص :
2-14-5: آموزش آموزگاران :
2-14-6: تهیه و تدوین آئین نامه ها :
2-14-7: نقش موثر صدا و سیما و شهرداری ها:
2-15: ارزیابی برنامه های آموزشی حقوق شهروندی
2-15-1: ارزیابی قبل از آموزش:
2-15-2: ارزیابی ضمن آموزش:
2-15-3: ارزیابی بعد از آموزش:
2-16: تعاريف و ماهيت درس مطالعات اجتماعی
2-17: ضرورت واهميت برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی
2-18: برنامه ریزی درسی
برنامه درسی
2-18-1: عناصربرنامه درسی:
2-19: اجرای برنامه درسی
2-20: تحلیل محتوا
2-20-1: تعریف تحلیل محتوا :
ماهیت محتوا:
2-20-2: ویژگی های تجزیه وتحلیل محتوا:
2-21: اصول انتخاب محتوا:
معیارهای انتخاب محتوا: 2-22: مسائل مربوط به سازمان دادن محتوای برنامه درسی:
2-23: اهمیت دوره ی ابتدایی
2-24: پیشینه تحقیق
2-24-1: تحقیقات انجام شده درداخل کشور
2-24-2: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
2-25: جمع بندی و نتیجه گیری
منابع
منابع فارسی:
منابع انگلیسی:

مقدمه
در حال حاضر حقوق شهروندي از مباحث مهم حقوقي، چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي، است مانند بسياري از مفاهيم حقوقي، در مورد اين که «شهروند کيست و چه حقوقي دارد؟»، «آيا حقوق بشر و حقوق شهروندي دو مقوله ي مترادف هستند يا متفاوت؟»، «آيا اين مفهوم جديد است يا قديم؟»، اتفاق نظر وجود ندارد. قدر مسلم اين است که اصطلاح «حقوق شهروندي» به تازگي وارد ادبيات حقوقي کشور ما شده است و به طور روز افزون اهميت بيشتري مي يابد. بنابراين قبل از بررسي آن در سيره ي نبوي و تطبيق آن با حقوق ايران، لازم به نظر مي رسد که اين اصطلاح به خوبي شناخته شود و مرز آن با اصطلاحات مشابه، به ويژه «حقوق بشر» معين گردد.
2-1-1:تعریف شهروند در فرهنگ های مختلف
در روم قديم اتباع کشور به دو دسته تقسيم مي شدند. شهروندان، يعني روميان اصلي، که از حقوق ومزاياي بيشتري برخوردار بودند و رعايا، يعني اقوام و ملل ديگري که تحت تسلط حکومت روميان بودند (رضايي پور، 1385: 11). در يونان قديم، افراد ساکن در يونان دو درجه بودند، شهروندان درجه ي يک، که ساکنان اصلي يونان بوده اند و درجه ي دو، که بردگان و غيريوناني ها بودند.شهروند است. در فرهنگ هاي معين و عميد، اين اصطلاح تعريف نشده است. در فرهنگ لغت دهخدا شهروند اين گونه تعريف شده است:اهل يک شهر يا يک کشور و نيز آمده که «وند» موجود در اين واژه در گذشته نيز بوده و در واقع اين واژه «شهربند» بوده است، به معناي کسي که به شهري بند است.در اثر گذشت زمان، اين بند تبديل به «وند» شده است. «ي» موجود در شهروندي يعني هر چيز مربوط به شهروند. در فرهنگ معاصر گفته شده است که شهروند کسي است که اهل يک شهر يا کشور به شمار مي آيد و از حقوق متعلق به آن برخوردار مي شود. در يکي از فرهنگ هاي علوم سياسي، شهروند چنين تعريف شده است:«کسي که از حقوق مدني يا امتيازات مندرج در قانون اساسي يک کشور برخوردار است. واژه سيتي زن، که ريشه ي رومي دارد، در فارسي به شهروند، تبعه، همشهري، هم وطن، شارمند، شهرتاش، و انسان عضو اجتماع شده است. در زبان فرانسه کلمه شهروند از شهر مي آيد و (سيته) از واژه ي لاتيني سيويتاس مشتق است. سيويتاس در زبان لاتيني تقريبا معادل کلمه ي پلیس در زبان يوناني است که همان شهر است که تنها مجتمعي از ساکنين نيست، بلکه واحدي سياسي و مستقل به شمار مي آيد. شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمي شود در رم همانند آتن، کليه ساکنان، خصلت شهروندي را نداشتند. آن کسي شهروند به شمار مي رفت که شرايط لازم براي مشارکت در اداره امورعمومي شهررا دارا مي بود. در زبان فرانسه، غالباً، شهروند در نقطه ي مقابل رعيت به کار مي رود. به تدريج، دولت ـ کشور جاي دولت ـ شهر را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت ـ کشور وابسته شد(روبرپللو، 1370 :1). در ايران تا قبل از مشروطيت، به جاي اين واژه از کلمه ي رعيت و رعايا استفاده مي شد (رضايي پور، 1385 :9). سعدي گفته است:
اگرزمال رعيت ملک خورد سيبي برآورند غلامان او درخت از بيخ به طور سنتي در اکثر تعاريف، شهروند را معادل تبعه دانسته اند. شهروند شخصي است که عضو يک جامعه ي سياسي به نام دولت ـ ملت است. شهروند کسي است که از حقوق مدني ـ سياسي و امتيازات مندرج در قانون اساسي يک کشور برخورداراست. تابعيت بر جنبه ي بين المللي تأکيد دارد و شهروندي شمول حقوق داخلي را مورد تأکيد قرار مي دهد. ديدگاه فوق، انحصار شهروند به تبعه و نگاه ناسيوناليستي به تبعه، گر چه به نظر مي رسد که ديدگاه غالب است و طرفداراني در بين نظريه پردازان مثل ديويد ميلر دارد؛ در مقابل اين ديدگاه ناسيوناليستي ديدگاهي وسيع تر و فوق ناسيوناليستي از شهروند ارائه شده است. به نظر ديدگاه دوم و طرفداران آن مثل بايد مفهوم شهروندي از دولت و ملت جدا شود. موقعيت شهروندي بايد بر اساس اقامت اعطا شود نه بر اساس جذب فرهنگي و بومي سازي. اين امر باعث مشارکت گسترده ي افراد در جامعه مي شود. اقامت بايد تعيين کننده ي شهروندي باشد، نه مليت. اگر شهروندي را دولت محور تعريف کنيم مشکلات مربوط به اقليت هاي قومي و بسياري از حقوق اشخاص، حل نشده باقي مي ماند.مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم حقوق شهروندی


مبانی نظری مفهوم حقوق شهروندی


مبانی نظری ساختار حقوق شهروندی


مبانی نظری


پیشینه تحقیق


مفهوم حقوق شهروندی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی(فصل دوم تحقیق)

مبانی,نظری و,پیشینه,تحقیق,رفتار,شهروندی,سازمانی(فصل,تحقیق),,مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی(فصل دوم تحقیق),فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار شهروندی وتعهد سازمانی ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار شهروندی وتعهد سازمانی (فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد ،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق ) دارای 50 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی دسته: علوم انسانی بازدید: 2 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 52 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 رفتار شهروندی سازمانی قیمت فایل فقط 25,000 تومان مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی توضیحات: فصل دوم ...

ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندی و حقوق بشر، قرآن، نهج ...

ادبیات نظری تحقیق حقوق شهروندي و حقوق بشر، قرآن، نهج البلاغه مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

مبانی نظری حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی ...

مبانی نظری حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم تربیت(فصل دوم تحقیق)

مبانی,نظری و,پیشینه,تحقیق,مفهوم,تربیت(فصل,تحقیق),,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم تربیت(فصل دوم تحقیق),فروشگاه فایل های خوب دانشجویی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی

مبانی,نظری و,پیشینه,تحقیق,رفتار,شهروندی,سازمانی,,مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی,فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

برترین پکیج مبانی نظری و پیشینه تحقیق شعور جمعی و شهروندی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شعور جمعی و شهروندی;مبانی نظری و پیشینه تحقیق;شعور جمعی و شهروندی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;شعور جمعی;شهروندی معرفت و جوانب آن از دیر باز ذهن آدمی را به خود مشغول کرده است دقت…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود نظم بخشی رفتار (فصل دوم تحقیق)

مبانی,نظری و,پیشینه,تحقیق,بخشی رفتار,(فصل دوم,تحقیق),,مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود نظم بخشی رفتار (فصل دوم تحقیق),ژورنال فایل

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه فکری

مبانی نظری سرمایه فکری; سرمایه فکری یک مفهوم چند رشته ای است و فهم و درک آن در رشته های مرتبط با کسب و کار و تجارت متنوع است(هوانگ و لوثر ، ۲۰۰۷: ۳۸۶). در خصوص میزان شناخت ما از سرمایه های فکری ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی

ذخیره شده پیشینه تحقیق و مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی: حمایت و دفاع در مقابل تهدیدات خارجی، حفظ تعهد و پایبندی به سازمان حتی در شرایط نامطلوب را می توان به عنوان ... دانلود پیشینه تحقیق و ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه فکری

مبانی نظری سرمایه فکری; سرمایه فکری یک مفهوم چند رشته ای است و فهم و درک آن در رشته های مرتبط با کسب و کار و تجارت متنوع است(هوانگ و لوثر ، ۲۰۰۷: ۳۸۶). در خصوص میزان شناخت ما از سرمایه های فکری ...

مبانی نظری حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی ...

مبانی نظری حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ...

پیشینه و مبانی نظری تعریف شهروند،مفهوم شهروند،شهروند در اسلام مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

برترین پکیج مبانی نظری و پیشینه تحقیق شعور جمعی و شهروندی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شعور جمعی و شهروندی;مبانی نظری و پیشینه تحقیق;شعور جمعی و شهروندی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;شعور جمعی;شهروندی معرفت و جوانب آن از دیر باز ذهن آدمی را به خود مشغول کرده است دقت…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی

مبانی,نظری و,پیشینه,تحقیق,رفتار,شهروندی,سازمانی,,مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی,فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره رفتار شهروندی سازمانی ...

پیشینه تحقیق ; مبانی نظری;درباره رفتار ;شهروندی سازمانی پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره رفتار شهروندی سازمانی دریافت فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی

ذخیره شده پیشینه تحقیق و مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی: حمایت و دفاع در مقابل تهدیدات خارجی، حفظ تعهد و پایبندی به سازمان حتی در شرایط نامطلوب را می توان به عنوان ... دانلود پیشینه تحقیق و ...

مبانی نظری حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی ...

مبانی نظری حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه فکری

مبانی نظری سرمایه فکری; سرمایه فکری یک مفهوم چند رشته ای است و فهم و درک آن در رشته های مرتبط با کسب و کار و تجارت متنوع است(هوانگ و لوثر ، ۲۰۰۷: ۳۸۶). در خصوص میزان شناخت ما از سرمایه های فکری ...

برترین پکیج مبانی نظری و پیشینه تحقیق شعور جمعی و شهروندی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شعور جمعی و شهروندی;مبانی نظری و پیشینه تحقیق;شعور جمعی و شهروندی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;شعور جمعی;شهروندی معرفت و جوانب آن از دیر باز ذهن آدمی را به خود مشغول کرده است دقت…

پیشینه تحقیق ومبانی نظری مدیریت استراتژيک منابع انسانی

تحقیق فناوری و ساخت خانه هاي پیش ساخته

بررسی عقاید التون مایو

آداب و رسوم خراسان

نگاهی به تحقیقات صورت گرفته پیرامون آمادگی برای نوشتن

پاورپوینت مدرنیسم و پست مدرن

نظارت و راهنمایی آموزشی نهایی

آموزش تبلیغات الکترونیکی

پاورپوينت بيوتكنيك تكثيروپرورش ماهيان دريايي جنوب ايران

نظارت و راهنمایی آموزشی نهایی