دانلود رایگان


مبانی نظری آموزش، آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت، آموزش مدیران - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری آموزش، آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت، آموزش مدیرانمبانی نظری آموزش، آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت، آموزش مدیران
دارای 48 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
آموزش
- مروري اجمالي بر تاريخچه آموزش كاركنان
آموزش ضمن خدمت در مفهوم سنتی، که به معنای انتقال مجموعه‌ای از مهارت‌ها و فنون به شکل استاد - شاگردی است، دارای سابقه بسيار طولانی است. بررسی سوابق تاريخی در اين زمينه نشان می‌دهد که آموزش ضمن خدمت سنتی به مراتب از آموزش‌های رسمی و کلاسيک ديرينه‌تر می‌باشد. آنچه که موجبات توجه...............
..............
- در ايران
در کشور ايران نيز همانند بسياری از ممالک، آموزش ضمن خدمت به صورت استاد - شاگردی از گذشته وجود داشته است ولی آموزش ضمن خدمت نيروی انسانی به شيوه نوين و به صورت موسسه‌ای تا اواسط دهه 1310 مطرح نبوده است.
..............
- تعريف آموزش
سازمان ها، ساز و کار يا وسيله تحقق هدف هاي جامعه محسوب می شوند. سازمان ها در واقع به منزله تدابير و وسايلی هستند که براي رفع نيازهاي اساسی جامعه شکل گرفته و به فعاليت می پردازند. بررسی شکل گيري و تحول سازمان ها نشان می دهد که در گذشته به علت ساده بودن زندگی بشري و تکنولوژي محدود، ساختار و کارکردهاي سازمان ها ساده و ابتدايي بوده و افراد براي انجام فعاليتهاي آن نياز چندانی به دانش و معلومات حرفه اي نداشتند. تغيير و تحولاتی که بعدها در شکل زندگی اجتماعی به وجود آمد موجب وسعت و گستردگی در ابعاد گوناگون سازمان ها شد و در نتيجه اهداف، وظايف و مسئوليت هاي آن پيچيده تر و اداره امور آن نيز به مراتب دشوارتر شد . در چنين شرايطی ديگر افراد بدون داشتن دانش و مهارت ها ي لازم قادر به انجام وظايف و فعاليت‌هاي سازمان ها نبودند. پيامد چنين تغييرات و تحولات عظيم صنعتی، تکنولوژيکی، اقتصادي و ... در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ضرورت آموزش را در سازمان ها به امري حياتي مبدل كرد. (سام خانيان، 1384، ص 11-13)
................
- آموزش كاركنان
آموزش كاركنان كليه كوشش هايي است كه در جهت ارتقاي سطح دانش، آگاهي، مهارت هاي فني، حرفه اي و شغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان يك سازمان به عمل مي آيد و آنان را آماده انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي خود مي نمايد (ابطحي، 1373، ص17). تافلر، مهمترين فعاليت و راه رويارويي با تحولات............
................
-اصول آموزش كاركنان
آموزش ماهيتاً در بسترهاي متفاوت، كاركرد انتقال اطلاعات، دانش، معلومات و مهارت هاي خاصي را به فراگيران بر عهده دارد. ولي اين كاركرد، در شرايط متفاوت از سازوكارها و اصول متفاوتي پيروي مي كند. هرچه اين سازوكارها و اصول با شرايط و زمينه هاي مربوط هماهنگي بيشتري داشته باشند، آموزش را كاراتر و موفق تر خواهند نمود...........
................
...............
كاربردي بودن آموزش ها
هدف اصلي آموزش كاركنان برآوردن نيازهاي آموزشي فردي، شغلي و سازماني كاركنان است. انجام وظايف مشاغل بنابر ماهيت عملكردي و كاربردي آنها نيازمند آموزش هايي است تا افراد بتوانند مهارت ها، دانش و اطلاعات عملي و كاربردي لازم را براي انجام فعاليتهاي شغلي ارائه نمايند. لذا اينگونه آموزش ها بايد علاوه بر توجه به دانش نظري، بركاربرد دانش و اطلاعات در زمينه هاي شغلي متمركز باشند(صدري، 1383، ص31-33).
..................
- آموزش ضمن خدمت
آموزش ضمن خدمت عبارت است از كوشش نظام مند به منظور هماهنگ كردن آرزوها، علايق و نيازهاي آتي سازمان، در قالب كارهايي كه از افراد انتظار مي رود. با وجود اين، به هر نحوي كه بخواهيم آموزش ضمن خدمت را تعريف كنيم، جوهره اصلي آن در همه سازمان ها و نهادها عبارت است از افزايش كارايي كاركنان و ايجاد سازش با محيط و در نتيجه، افزايش خدمات. اما كاركنان در يك سازمان با توجه به ميزان گستردگي موسسه، عمدتا از لحاظ گروههاي مختلف اجتماعي و اقتصادي هستند و اين افراد از لحاظ جنس، سن، زمينه شهري يا روستايي، ميزان درآمد و حتي رفتار اخلاقي با هم متفاوتند. مطالعات نشان مي دهد كه استقبال از دوره هاي آموزشي در مواردي كه افراد داراي تحصيلات بالا باشند، به نحو چشمگيري افزايش مي يابد؛ در حالي كه اين امر در مورد مردان، افراد مسن تر و با سابقه ي بيشتر، پايين است(فتحي واجارگاه، 1383،ص174). با اين روشنگري، آموزش ضمن خدمت چيزي نيست جز تلاش هايي كه در جهت ارتقاي دانش و آگاهي و مهارت‌هاي فني، حرفه اي و شغلي و نيز استقرار رفتار مطلوب در كاركنان يك موسسه يا سازمان صورت مي گيرد و آنان را براي انجام بهينه وظايف و مسئوليتهاي شغلي آماده مي‌كند(چايچي،1381،ص14-13)............
.........................

- اهداف آموزش ضمن خدمت
کرل و کوزميت : شش هدف مهم آموزش را بدين ترتيب بيان مي کنند :
................
-مزاياي آموزش كاركنان
...........
- چالش ها و موانع استقرار نظام آموزش ضمن خدمت
- عوامل سيستمي و ساختاري
در ادامه به چالش ها و موانع سيستمي و ساختاري تاثيرگذار براستقرار نظام آموزش حين كار اشاره مي شود.
نگاه سنتي به فرآيند آموزش
..................
........................
- عوامل فرهنگي
- عدم وجود نگرش سيستمي: عدم وجود نگرش سيستمي در رويكرد آموزش و برخورد انحصاري با موضوع آموزش كه حاصل آن نفي سازمان يادگيرنده و مستندسازي و انتقال تجربه است.
..................
..................
- عوامل انساني
ضعف علمي برخي مربيان آموزش ضمن خدمت: مربي آموزش ضمن خدمت بايد مسلط ترين فرد
..................
................
- منافع حاصل از نظام آموزش و بهسازي
.................
- روش هاي آموزش
...............
آموزش در حين انجام وظيفه
.............
- آموزش و توسعه مديران
..................
اهداف‌ آموزشی برای مديران شامل موارد زير است :
• هدفهای اجتماعی
• هدفهای سازمانی
• هدفهای کارکنان .
هدفهای اجتماعی
اولين هدف که در ارتباط با آموزش مديران مطرح مي باشد اين است که چگونه مدير و سازمان را اثربخش‌تر............
................
هدفهای سازمانی
............
هدفهای کارکنان
.................
- برنامه هاي آموزشي
..............
-روشهاي آموزشي و توسعه مديريت و سرپرستي
هر سازماني بايد متناسب با هدف و مسايل داخلي و محيطي خود، دوره هاي آموزشي لازم را براي تعالي مديران و سرپرستان خود طراحي كند و منابع تامين بودجه آن را مشخص سازد. سازمانهايي كه معمولا برنامه هاي منظمي براي آموزش و توسعه مديريت و سرپرستي دارند، از فنون گوناگوني براساس فلسفه و نگرش خود به مساله توسعه منابع انساني، استفاده مي كنند. در نمودار (2-1) همانگونه كه ملاحظه مي گردد، نيازهاي چندي براي آموزش و توسعه مديريت و براي تامين نيازهاي آموزشي مذكور روشهايي توصيه شده است.(ابطحي، 1381، 138)
................
- مهارتهاي تصميم گيري
................
-مهارتهاي ارتباطي
............
- مدلهاي گوناگون از مراحل و فرايندهاي آموزش
...............
1- مدلهاي ساده وخطي
..................
2- مدل T.D.L.B
...............
3- مدل پارکر
...............
4- مدل مبتني بر تحول پذير بودن سازمان
.................
5- مدل رويكرد سيستمي به آموزش
..................
-برنامه هايي براي توسعه مديران
..................
روش مبتني بر تحقيق موردي
..................
مسابقه هاي مديريت
............
گردهمايي هاي خارج از سازمان
...............
فهرست منابع :مبانی نظری آموزش


آموزش کارکنان


آموزش ضمن خدمت


آموزش مدیران


مبانی نظری آموزش ضمن خدمت


آموزش مدیران


مبانی


نظری آموزش


آموزش کارکنان


آموزش ضمن خدمت


آموزش مدیران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش ضمن خدمت کارکنان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش ضمن خدمت کارکنان. جهت مشاهده و دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت کارکنان | مقالات

مبانی نظری ; پیشینه تحقیق; آموزش ضمن ;خدمت کارکنان مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت کارکنان دریافت فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت کارکنان - دبیر فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت کارکنان. دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت کارکنان می باشد که در قالب word – قابل ویرایش و در 48 صفحه تهیه و تنظیم شده است برای خرید ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش ضمن خدمت کارکنان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش ضمن خدمت کارکنان. جهت مشاهده و دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود مبانی نظری آموزش، آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت ...

مبانی نظری آموزش، آموزش کارکنان، آموزش ضمن خدمت، آموزش مدیران: قیمت پایه 20,900 تومان: مالیات 0 تومان: جمع فاکتور 20,900 تومان: نام (اختیاری)

آموزش کارکنان - asranovin.rozblog.com

استراتژی کسب و کار,آموزش کارکنان,پاورپوینت استراتژی های کسب و کار,دانلود پاورپوینت,استراتژی های کسب و کار,آموزش و توسعه کارکنان,راهبردهای کسب و کار,استراتژی تدافعی,مدیریت منابع انسانی استراتژیک,استراتژی تحلیل گر ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش ضمن خدمت کارکنان ...

مبانی نظری آموزش ضمن خدمت کارکنان ادبیات نظری آموزش ضمن خدمت چارچوب نظری آموزش ضمن خدمت … مقصود اصلي آموزش ضمن خدمت پر كردن خلاء مربوط به اطّلاعات شغلي كاركنان و ..توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل ...

دانلود مبانی نظری آموزش ضمن خدمت کارکنان :: دانلود فایل

مبانی نظری آموزش ضمن خدمت کارکنان جهت مشاهده و دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید دانلود مبانی نظری آموزش ضمن خدمت کارکنان مبانی نظری آموزش ضمن خدمت ادبیات نظری آموزش ...

مبانی نظری پیشینه اموزش کارکنان (فصل دو)

مبانی,نظری پیشینه,اموزش,کارکنان,(فصل دو),,مبانی نظری پیشینه اموزش کارکنان (فصل دو),فروشگاه دانلود فایل ،مقاله،پایان نامه و پروژه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع آموزش ضمن خدمت ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع آموزش ضمن خدمت کارکنان: هر نظام آموزشی در سازمان وظیفه دارد تا اطلاعات، مهارت ها و بینش لازم را به بهترین راه به کارکنان خود ارائه دهد تا آنها برای احراز مشاغل مورد نظر آمادگی ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های مدیران آموزشی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های مدیران آموزشی در 67 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc دانلودمبانی نظری، پاور پوینت لینک منبع و پست :مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های مدیران آموزشی

مبانی و پیشینه نظری عوامل موثر در موفقیت مدیران و آموزشی

مبانی و پیشینه نظری عوامل موثر در موفقیت مدیران و آموزشی دسته: روان شناسی بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 مبانی و پیشینه نظری عوامل موثر در موفقیت مدیران و آموزشی فصل دوم مقاله کارشناسی ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان

مبانی,نظری و,پیشینه,پژوهش,آموزش,کارکنان, مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

بودجه و قوانين مربوط به آن

نگاهی به ساختمان موزه حیات و محیط زیست York County، کارولینای جنوبی

پیشینه ومبانی نظری تحقیق تحریف های شناختی

اقتصادي اساسي دولتها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف

پاورپوینت تغذيه کودک از 6 تا 24 ماهگی

پاورپوینت شیمی عمومی

بررسی تحقیق حقوق مولف ، راديو و تلويزيون

بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم و افراد متبلا به بيماري ميگرن