دانلود رایگان


پیشینه تحقیق ومبانی نظری سیستم اطلاعات منابع انسانی - دانلود رایگان



دانلود رایگان

دانلود رایگان پیشینه تحقیق ومبانی نظری سیستم اطلاعات منابع انسانیپیشینه تحقیق ومبانی نظری سیستم اطلاعات منابع انسانی
دارای 51صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)


قسمتی از مبانی نظری وپیشینه پژوهش:


سیستم اطلاعات منابع انسانی
سیستم اطلاعات مدیریت
2-2-2- تکنولوژي پيشرفته اطلاعاتي
2-2-3- کاربرد تکنولوژي پيشرفته اطلاعاتي
2-2-3-1-مشارکت بيشتر در تصميم گيري
2-2-3-2-افزايش سرعت در تصميم گيري
2-2-3-3-افزايش سرعت در شناسائي مسائل
2-2-4- طرح ريزي سازمان
2-2-4-1-کاهش ارتقاع هرم سازمان
2-2-4-2-تمرکز يا عدم تمرکز بيشتر
2-2-4-3-بهبود هماهنگي
2-2-4-4-شرح دقيق تري از وظايف
2-2-4-5-افزايش کارکنان متخصص
2-2-5- مزایای به کارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت
2-2-5-1-مزاياي مستقيم
2-2-5-2-مزاياي غير مستقيم
2-2-6- تعریف سیستم اطلاعات منابع انسانی
تعریف 1)
2-2-7- اجزای اصلی سيستم اطلاعات منابع انساني
2-2-8-روند تکامل سيستم اطلاعات منابع انساني
2-2-9-مراحل اصلي تهيه سيستم اطلاعات منابع انساني
2-2-۱۰-ويژگي هاي سيستم اطلاعات منابع انساني
2-2-۱۱-ابعاد سيستم های اطلاعات منابع انساني
2-2-۱۱-1- تحلیل سازمانی
2-2-۱۱-2- بانک داده ها
2-2-۱۱-3- مدیریت اطلاعات
۲-۲-۱۱-۳-۱-اطلاعات موردنیاز جهت تجزیه وتحلیل منابع انسانی داخلی
۲-۲-۱۱-۳-۲-اطلاعات موردنیاز تجزیه وتحلیل محیطی
2-2-۱۱-4- نگاه سیستمی
2-2-12- نقش و اهمیت سیستم های اطلاعات مدیریت منابع انسانی در سازمان
۲-۲-۱۳-از دیگر مزایای سیستم های اطلاعات مدیریت منابع انسانی می توان به موارد زیر اشاره کرد
۲-۲-۱۳-۱-كمك به فرايند تصميم گيري
۲-۲-۱۳-۲-تسهيل و بهينه سازي نظارت وكنترل
۲-۲-۱۳-۳-تسهيل فرايند مديريت منابع انساني
۲-۲-۱۳-۴-وحدت رويه
۲-۲-۱۳-۵-صرفه جويي و بهره وري
۲-۲-۱۳-۶-تمركز زدايي
۲-۲-۱۴- مشكلات و موانع به كارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور
۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده در مورد متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی در داخل کشور
2-3-2- تحقیقات انجام شده در مورد متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی در خارج کشور
2-3-3- تحقیقات انجام شده در مورد متغیر سبک رهبری دانشی در داخل کشور :
2-3-4- تحقیقات انجام شده در مورد متغیر سبک رهبری دانشی در خارج کشور :
منابع فارسی
منابع انگلیسی

سیستم اطلاعات منابع انسانی
سیستم اطلاعات مدیریت
نگرش سيستمي به جهت جامعيت بالقوه ، به يکپارچگي و هماهنگي اطلاعات موجود در سازمان کشيده مي شود و عاليترين نمود نگرش سيستمي به سازمآن ها ، به استقرار سيستمهاي اطلاعات مديريت منجر مي شود . اين سيستمها که گرد آوري و سازماندهي داده ها و توليد اطلاعات و انتقال آن را به مديران به انجام مي رسانند ،همچون ناظري مقتدر در تمامي سطوح سازمآن ها حضور يافته و حيطه معرفتي مدير را توسعه داده و بينش وي را براي اتخاذ تصميمات صحيح مهيا مي سازد ( طالقاني ،1382: 2 ) .
به علت گستردگي و پيچيدگي موجود در سيستمها ، مديران اطلاعات و متخصصان اطلاعاتي به سيستمهاي اطلاعاتي يعني سيستمهايي که به کمک ابزار هاي رايانه اي و فن آوري اطلاعات به گرد آوري اطلاعات و پردازش سيستم ها مي پردازند روي آورده اند . البته سيستم هاي اطلاعاتي به آن نقطه نرسيده اند که بتوانند فکر کنند ، برنامه ريزي کنند و به چگونگي تغييرات واکنش دهند . هنوز چندين اتاق براي افراد که اين سيستم ها را اداره مي کنند وجود دارد . بايد توجه داشت که فقط يک اقليت کوچکي از اين افراد عملاً
سيستم هاي رايانه اي يا سيستم هاي فن آوري اطلاعات را طراحي مي کنند . تعدا ز يادي از اين افراد کاربر نهايي هستند مانند مديران ، کارکنان اداري و ديگران که از رايانه در زمينه هاي شغلي خود استفاده مي کنند ( کورتين و همکاران ، 1998: 23 ) .
انبوه اطلاعاتي که در پايگاههاي داده شرکتها ذخيره مي شود اکثراً آنقدر زياد هستند که براي مديران ، بي معني ( و غير قبل استفاده ) مي شوند . اين آثار ناشي از هرج و مرج در حجم انبوه اطلاعات ، نياز به يک سيستم اطلاعاتي براي رده بندي و تقسيم بندي آن براي استفاده هر چه بيشتر از آن را مبرا مي سازد .
سيستمهاي اطلاعاتي ريشه در تصاوير غار ها دارند و اعضاي يک قبيله با استفاده از اين سيستمهاي بسيار اوليه داد و ستد هاي خود را انجام مي دادند . وقتي ميزان دادوستدها اندك و تعداد افرادي كه بايكديگر ارتباط برقرار مي كنند انگشت شمار باشد ميتوان كارهارابا استفاده از اين سيستمها انجام داد ، اما چنانچه ميزان معاملات افزايش افزايش پيدا کند و افراد بيشتري نيز در اين فعاليتها در گير شوند سيستمهاي مورد استفاده بايد به مراتب پيشرفته تر باشد. ( بهان ، 1387 : 6 ) .
بايد توجه داشت که سيستم هاي اطلاعاتي با مديريت اطلاعات تفاوت دارند ، بطوريکه سيستم هاي اطلاعاتي در خدمت مديريت اطلاعات تحت عنوان سيستم هاي اطلاعات مديريت قرار گرفته و از آن استفاده مي کند . سيستمهاي اطلاعاتي به معني گرد آوري ، ذخيره ، پردازش ، پردازش اشاعه و استفاده از اطلاعات است اين مساله به نرم افزار و يا سخت افزار محدود نمي شود بلکه اهميت انسان و هدفهايش را در استفاده از فن آوري ، ارزشها و معيار هايي که در اين انتخاب به کار مي رود ، همچنين ارزيابي نهايي از اينکه اين ابزار وسيله ي براي رسيدن به هدفهايش بوده اند يا خير را در بر مي گيرد. در صورتي که هدف از مديريت اطلاعات ارتقاي کار آيي سازمان از طريق تقويت تواناييهاي آن براي برآوردن نياز هاي دروني و بروني آن در يک وضعيت فعال و پويا ، تثبيت شده است . امروزه مديران ارزش رقابتي و استراتژيکي سيستمهاي اطلاعاتي را به خوبي تشخيص مي دهند . در ميان سرمايه هاي يک سازمان اعم از نيروي انساني ، و براي تماس و اطلاع رساني از سيستم هاي کامپيوتري استفاده مي شود . اين سيستم اطلاعاتي موجب خواهد شد که تماس هاي بين مقامات بالا و پايين سازمان با کارايي بيشتري صورت گيرد . براي مثال ، رئيس شرکت معروف مايکرو سافت ، از طريق سيستم پست الکترونيکي شرکت ، به صورت منظم با کارکنان در تماس است ؛ او هر روز به تعداد زيادي از پيام ها پاسخ مي دهد . در شرکت زيراکس هر ماه از 40 هزار مشتري نظر خواهي مي شود ، اين داده ها جمع آوري و خلاصه مي شوند و نتيجه به مقامات بالاي سازمان داده مي شود( طالقاني ،1382: 2 ۷).
2-2-2- تکنولوژي پيشرفته اطلاعاتي
سازمآن ها عصر کامپيوتر را به سرعت پشت سر مي گذارند و وارد عصر اطلاعات ( دهه 1990 ) مي شوند ، يعني عصري که انقلاب ريز پرداز ها را به همراه دارد يک ريزپردازنده شامل يک ذره نيمه هادي است که مي تواند در چشم به هم زدن ده ها هزار عمليات حسابداري انجام دهد ، که تمام آن ها در فضايي کمتر از يک ناخن دست جاي مي گيرد . اين انقلاب توانست موجب پيدايش سيستم مکانيزه منسجم گردد . ريز پردازنده ها اين امکان را به وجود آورده اند که کامپيوتري هاي بسيار بزرگ که داراي سيستم متمرکز هستند به صورت کامپيوتر هاي شخصي در آيند که در نقاط مختلف و فاصله هاي دور از هم ( در سازمان ) پراکنده اند ، و هريک از آن ها توان بسيار محاسباتي بر خوردار است گذشته از اين ، يک کامپيوتر که در يک نقطه دور افتاده قرار گرفته است به يک شبکه سراسري کامپيوتر متصل مي شود که به صورت فزاينده اي قدرت ارتباط مديريت سازمان با جاهاي ديگر را بالا مي برد . افزايش توان گروه مديران باعث شده است که ريز پرداز ها بتوانند در تکنولوژي اداري سازمان نقش بزرگ تري ايفا نمايند . در واقع نقشي که اين ريز پرداز ها در سيستم مديريت دارند به اندازه نقشي است که سيستم مکانيزه منسجم در صحنه توليد دارد ( دفت ،ترجمه فارسی، 1380: 246 ) .




پیشینه تحقیق ومبانی نظری سیستم اطلاعات منابع انسانی


مبانی نظری سیستم اطلاعات منابع انسانی


پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی


پیشینه تحقیق ومبانی نظری


سیستم اطلاعات منابع انسانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پیشینه و مبانی نظری سیستم اطلاعات منابع انسانی | مرسی فایل ...

پیشینه و مبانی نظری سیستم اطلاعات منابع انسانی مرسی فایل | فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق , پرسشنامه , رساله و مطالعات معماری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی شرح مختصر: سیستم اطلاعات منابع انسانی سیستم اطلاعات مدیریت نگرش سيستمي به جهت جامعيت بالقوه ، به يکپارچگي و هماهنگي اطلاعات موجود در سازمان کشيده مي شود و عاليترين ...

پیشینه و مبانی نظری سیستم اطلاعات منابع انسانی

پیشینه و مبانی نظری سیستم اطلاعات منابع انسانیفرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق - , ( -- قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 50سیستم اطلاعات منابع انسانی سیستم اطلاعات مدیریت نگرش سيستمي به جهت جامعيت بالقوه ، به ...

مبانی و پیشینه نظری سیستم اطلاعات منابع انسانی

کالاهایی که در دو دهه پیش. پیشینه و مبانی نظری سیر تاریخی توسعه مفهوم و كاربرد سرمایه فكری ... پیشینه تحقیق ومبانی نظری سیستم اطلاعات منابع انسانی خرید ... مديريت منابع انساني در هزاره سوم ...

مبانی و پیشینه نظری سیستم اطلاعات منابع انسانی

کالاهایی که در دو دهه پیش. پیشینه و مبانی نظری سیر تاریخی توسعه مفهوم و كاربرد سرمایه فكری ... پیشینه تحقیق ومبانی نظری سیستم اطلاعات منابع انسانی خرید ... مديريت منابع انساني در هزاره سوم ...

سیستم اطلاعات منابع انسانی- مبانی و چارچوب نظری پیشینه ...

کد محصول: pmd79. تعداد صفحات : ۳۷ صفحه . فرمت فایل word. قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان. مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد سیستم اطلاعات منابع انسانی . بخشی از متن: نگرش سیستمی به جهت جامعیت بالقوه ، به ...

مبانی نظری سرمایه انسانی

نمایند. .... نیـــز بـــا مـــروری بـــر مبانـــی نظـــری و بـــا اشـــاره. بـــر هزینه بـــردار و زمان بـــر ... پیشینه تحقیق ومبانی نظری مدیریت منابع انسانی و عملکرد ... yahoo-file.ir › علوم انسانی ...

پیشینه و مبانی نظری سیستم اطلاعات منابع انسانی

پیشینه و مبانی نظری سیستم اطلاعات منابع انسانیفرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق - , ( -- قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 50سیستم اطلاعات منابع انسانی سیستم اطلاعات مدیریت نگرش سيستمي به جهت جامعيت بالقوه ، به ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی جهت مشاهده و دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع ...

پیشینه ومبانی نظری فن آوری اطلاعات وکاربردهای فراوان ان در ...

: پیشینه و مبانی نظری فن آوری اطلاعات و ارتباطات وکاربردهای فراوان آن در صنعت,پیشینه ومبانی نظری فن آوری اطلاعات وکاربردهای فراوان ان در صنعت,مبانی نظری فن آوری اطلاعات وکاربردهای فراوان ان در صنعت,پیشینه نظری فن آوری ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی شرح مختصر: سیستم اطلاعات منابع انسانی سیستم اطلاعات مدیریت نگرش سيستمي به جهت جامعيت بالقوه ، به يکپارچگي و هماهنگي اطلاعات موجود در سازمان کشيده مي شود و عاليترين ...

پیشینه و مبانی نظری سیستم اطلاعات منابع انسانی

پیشینه و مبانی نظری سیستم اطلاعات منابع انسانیفرمت فایل: ورد(word) _ قابل ویرایش و بخشی از متن تحقیق - , ( -- قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 50سیستم اطلاعات منابع انسانی سیستم اطلاعات مدیریت نگرش سيستمي به جهت جامعيت بالقوه ، به ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی | مقالات

مبانی نظری ; پیشینه تحقیق ;سیستم اطلاعات; منابع انسانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی دریافت فایل توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همرا با…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی | مقالات

مبانی نظری ; پیشینه تحقیق ;سیستم اطلاعات; منابع انسانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی دریافت فایل توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همرا با…

اصول سرپرستي (مدير موفق)

اندازه گيري مزيت نسبي در صنعت قطعه سازي خودرو كشور از طريق DRC

طرح توجیهی کارآفرینی تولید توری فلزی

پاورپوینت کلیات اقتصاد مقاومتی

بررسی سبک های سرپرستی

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

پاورپوینت برآورد نيروي انساني براساس نگرش سيستمي

پاورپوینت برآورد نيروي انساني براساس نگرش سيستمي

موضوع گزارش تخصصی : چگونگی ازبین بردن کژرفتاریهای اخلاقی در دانش آموزان

پاورپوینت كلیله و دمنه 1 (رشته زبان و ادبیات فارسی)