دانلود رایگان


رساله طراحی شیرخوارگاه + نقشه ها + پوستر و رندرها - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله طراحی شیرخوارگاه + نقشه ها + پوستر و رندرهااین فایل معماری به بررسی رساله طراحی شیرخوارگاه می پردازد.
در فرمت word قابل ویرایش و در 116 صفحه + نقشه ها + پوستر و رندرها + ۲۹ اسلاید می باشد.

بخشی از محتوا ::
ذهن انسان همواره درگیر سؤالات گوناگون از یک طرف و تلاش برای پاسخ گویی به این سؤالات از طرف دیگر، بوده است. در پی یکی از مراحل زندگی ذهن من درگیر سؤالاتی بود که مقدمات ورود به مراحل بعدی را فراهم می کرد اینکه:
من به عنوان یک معمار چه جایگاهی در جامعه دارم؟
ارزش و اعتبار این جایگاه را چه عواملی تضمین خواهند کرد؟
من در جهت رفع این نیاز به یافتن توجیه و دلیلی محکم برای دفاع از علاقه و میل درونی و کششی که به معماری داشتم پرداختم. در مسیر یافتن پاسخی برای این سؤالات درگیر مسائلی شدم که مرا رو در رو با نیازها و مشکلات دیگران و سایر افراد جامعه قرار داد و گاهی این نیازها آنچنان در هم گره خورده بودند که حل آنها مستلزم حل و چاره جویی همزمان با یکدیگر بود. پاسخ جامعه در مورد جایگاه من در آن مستلزم پاسخ همزمان من به صورت حل مشکلات و مسائلی از جامعه بود که می توانستم در حوزه توانایی هایم انجام دهم
فهرست مطالب
فصل اول: دلایل و اهداف پروژه
۱-۱ : دلایل و اهمیت انتخاب موضوع۲
۲-۱ : بررسی آمار و وضعیت مراکز استانی۳
۳-۱ : اهداف پروژه۴
۱-۳-۱ : موسسه زدایی۵
۲-۳-۱ : رویکرد به معماری بومی و اقلیمی۵
۳-۳-۱ : توجه و به کارگیری پتانسیل های محلی۵
۴-۳-۱ : خلق محیطی کودکانه۵
۴-۱ : روشهای رسیدن به هدف۵
۵-۱ : شناخت و بررسی سایت۶
۱-۵-۱ : عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح۶
۲-۵-۱ : عوامل موثر در انتخاب سایت۶
۱-۲-۵-۱ : بافت اجتماعی۶
۲-۲-۵-۱ : بافت کالبدی۷
۶-۱ : معرفی رو شهای موجود جهانی۷
۱-۶-۱ : دهکده های SOS7
۲-۶-۱ :Residential care unite8
۳-۶-۱ : شبه خانواده های بزرگ۸
۴-۶-۱ : House parent8
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۱-۲ : تعریف واژه ها۱۰
۲-۲ : تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست ۱۱
۱-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان۱۱
۲-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران۱۱
۳-۲ : حکومت ها و پدیده بی سرپرستی۱۲
۱-۳-۲ : دوره صفویه۱۲
۲-۳-۲ : قاجاریه۱۲
۳-۳-۲ : عصر مشروطیت۱۳
۴-۲ : حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام۱۳
۵-۲ : چگونگی سرپرستی ایتام۱۳
۶-۲ : پدیده بی سرپرستی و عوامل آن ۱۴
۱-۶-۲ : عوامل طبیعی۱۴
۲-۶-۲ : عوامل غیر طبیعی۱۴
۷-۲ : مشکلات کودکان بی سرپرست۱۵
۱-۷-۲ : مشکلات هویتی- شخصیتی۱۵
۲-۷-۲ : مشکلات اجتماعی۱۶
۸- ۲ : مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی۱۶
۱-۸-۲ : سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی۱۶
۹-۲ : روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران۱۷
۱-۹-۲ : فرزند خواندگی۱۷
۲-۹-۲ : امین موقت۱۷
۳-۹-۲ : شبه خانواده۱۷
۴-۹-۲ : مراکز اقامتی، مراقبتی۱۷
۱۰-۲ : مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه۱۸
۱-۱۰-۲ : عملکرد خانه و پرورشگاه۱۸
۲-۱۰-۲ : ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه۱۸
۱۱-۲ : واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست۱۹
۱-۱۱-۲ : شیرخوارگاه۱۹
۲-۱۱-۲ : شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی۱۹
۳-۱۱-۲ : شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی۱۹
۱۲-۲ : خانواده و نقش های مختلف آن۱۹
۱۳-۲ : انواع خانواده۲۰
۱-۱۳-۲ : خانواده هسته ای۲۰
۲-۱۳-۲ : خانواده گسترده۲۰
۳-۱۳-۲: خانواده روستایی و عشایری۲۰
۱۴-۲ : کارکردهای خانواده: ۲۰
۱۵-۲ : مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست۲۲
فصل سوم:نمونه های موردی
۱-۳ : انواع روشهای مراقبتی:
۱-۱-۳ : روشهای مراقبتی رایج در دنیا۲۴
۱-۱-۱-۳ : خانواده های فاستر۲۴
۲-۱-۱-۳ : شبه خانواده۲۴
۳-۱-۱-۳ : فرزند خواندگی۲۴
۲-۳ : روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران: ۲۴
۱-۲-۳ : پرورشگاه های وابسته به شهرداری۲۴
۲-۲-۳: جمعیت خیریه فرح پهلوی۲۴
۳-۲-۳: انجمن های حمایت از کودکان۲۵
۳-۳ : تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب۲۵
۴-۳ : سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از۲۵
۵-۳ : بررسی نمونه های موجود در جهان ۲۵
۱-۵-۳ : دهکده SOS آکابا در اردن۲۶
۲-۵-۳ : پرورشگاه باتملی۲۷
۳-۵-۳ : امید دختران و پسران۲۷
۴-۵-۳ : خانه کودکان استون۲۷
۱-۴-۵-۳ : اقامتگاه ها۲۷
۲-۴-۵-۳ : خانه گروهی۲۷
۳-۴-۵-۳ : بخش خدمات درمانی۲۸
۵-۵-۳ : شیرخوارگاه ANGELE28
۶-۳ : نمونه های فعالی در ایران۲۸
۱-۶-۳ : شیرخوارگاه آمنه۲۸
۲-۱-۶-۳ : اداری۲۸
۳-۱-۶-۳ : قرنطینه۲۹
۴-۱-۶-۳ : بخش زرد۲۹
۵-۱-۶-۳ : زرد پایین۲۹
۶-۱-۶-۳ : زرد بالا۳۰
۷-۱-۶-۳ : آبی۳۰
۸-۱-۶-۳ : بخش قهوه ای۳۰
۷-۳ : شبانه روزی شهید قدوسی۳۰
۱-۷-۳ : بخش خوابگاهی۳۰
۸-۳ : شبانه روزی بوشهر۳۱
فصل چهارم: شنـــاخت کــودک
۱-۴ :مفهوم دوران کودکی۳۳
۱-۱-۴ : عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی ۳۳
۲-۴ : مراحل رشد در دوران کودکی ۳۳
۱-۲-۴: رشد جسمانی کودک۳۴
۲-۲-۴ : رشد روانی کودک۳۴
۳-۲-۴ : ساخت فکر کودک۳۴
۴-۲-۴ : مراحل تحول روانی کودک۳۵
۵-۲-۴ : همگون سازی یا جذب و تحلیل۳۶
۳-۴ : مرحله تفکر پیش علمی (مرحله ادراک مستقیم ۲-۷ سالگی) ۳۶
۴-۴ : شناخت مراحل رشد و خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا ۶ سال ( پیش‏دبستانی ۳۸
۱-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا ۲ ساله۳۸
۲-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۲ تا ۳ ساله۳۹
۳-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۳ تا ۴ ساله ۳۹
۴-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۴ تا ۵ ساله ۴۰
۵-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۵ تا ۶ ساله۴۰
۶-۴-۴ :مرحله عملیات عینی از ۷ تا ۱۱ سالگی۴۱
۵-۴ : شکل گیری شخصیت در کودکان۴۲
۱-۵-۴ : اجتماع کودکان۴۲
۲-۵-۴ :مراحل رشد در هنر و موسیقی ۴۳
فصل پنجم: آموزش کودکان
۱-۵ :تعلیم و تربیت۴۶
۱-۱-۵ : مفهوم تعلیم و تربیت۴۶
۲-۱-۵ : نگاهی به سیر تحولی تعلیم و تربیت۴۶
۳-۱-۵ : تعلیم و تربیت در اسلام۴۷
۴-۱-۵ : تعلیم و تربیت جدید۴۷
۵-۱-۵ : آموزش و تربیت کودک۴۸
۶-۱-۵ : نقش هنر در خودشناسی و بهداشت روانی کودکان ۴۹
۷-۱-۵ : هنر و نیازهای روانی کودک۵۰
۲-۵ : فعالیت های هنری کودکان و ویژگی های آن ها۵۱
۱-۲-۵ : ادبیات کودکان۵۱
۱-۱-۲-۵ : تعریف ادبیات کودکان ۵۱
۲-۱-۲-۵ : هدف ادبیات کودک۵۱
۳-۱-۲-۵ : تأثیر قصه در کودکان۵۲
۴-۱-۲-۵ : نقش آواز خوانی و ترانه محلی ۵۲
۵-۱-۲-۵ : نقاشی کودکان۵۳
۶-۱-۲-۵ : چرا کودکان نقاشی می کشند۵۳
۷-۱-۲-۵ : تفسیر نقاشی چیست۵۳
۸-۱-۲-۵ : نقاشی کودک و هنر۵۴
۹-۱-۲-۵ : زیبایی شناسی و تأثیرات روانی رنگ در نقاشی۵۴
فصل ششم: کودک و معماری
۱-۶ :کودکان چگونه فضایی را دوست دارند۵۶
۱-۱-۶ : فضاهای مطلوب و مناسب کودکان۵۷
۲-۱-۶ : فضاهای جذاب کودکان۵۸
۲-۶ : کیفیت فضاها۵۹
۳-۶ : قواعد و معیارها۶۱
۱-۳-۶ : ابعاد جسمانی کودکان۶۱
۲-۳-۶ : اصول مکان یابی و شرایط محیطی۶۱
۴-۶ : فضاها، ویژگی ها، نیازها، فضایی۶۳
۱-۴-۶ : ورودی۶۳
۲-۴-۶ : فضای انتظار۶۳
۳-۴-۶ : فضای اداری۶۳
۴-۴-۶ : فضای پذیرش۶۴
۵-۶ : بخش های کودکان۶۴
۱-۵-۶ : بخش شیرخوار۶۴
۲-۵-۶ : بخش نوپا۶۴
۳-۵-۶ : بخش نوباوه۶۵
۶-۶ : فضاهای بهداشتی۶۶
۷-۶ : فضاهای ارتباطی۶۶
۸-۶ : فضاهای خدماتی و تأسیساتی۶۶
۹-۶ : آشپزخانه۶۶
۱۰-۶ :انبار۶۶
۱۱-۶ :موتورخانه۶۷
۱-۱۱-۶ : شوفاژدیواری۶۷
۱۲-۶ : فضای بازی۶۷
۱۳-۶ : رنگ در فضای زندگی کودک۶۷
۱-۱۳-۶ : تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان۶۸
۱۴-۶ : روش های کنترل صدا۶۸
۱-۱۴-۶ : کنترل سر و صدای داخل ساختمان۶۹
۱۵-۶ : اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان۷۰
۱۶-۶ : استاندارد ابزارهای بازی۷۵
۱۷-۶ : نتیجه گیری۸۰

فصل هفتم : شناخت بستر طرح
۱-۷ : شناخت بستر طرح۸۲
۱-۱-۷ : ساختار فرهنگی۸۲
۲-۱-۷ : ویژگی های فرهنگی و هنری۸۲
۳-۱-۷ : زبان۸۲
۴-۱-۷ : فولکلور یا ادبیات شفاهی۸۳
۵-۱-۷ : آداب و رسوم روزمره اجتماعی۸۳
۶-۱-۷ : آداب پذیرایی۸۴
۷-۱-۷ : ویژگی های فردی۸۵
۲-۷ : اقلیم و هواشناسی۸۵
۱-۲-۷ : شناخت موقعیت طرح۸۵
۲-۲-۷ : وسعت شهرستان وتعداد بخشها وآبادی های شهرستان ۸۶
۳-۲-۷ : موقعیت جغرافیائی، سیاسی و ارتباطی شهر اردبیل۸۷
۳-۷ : ویژگی های زمین شناسی اردبیل ۸۸
۱-۳-۷ : پوشش گیاهی۸۸
۲-۳-۷ : منابع آبی و هیدرولوژی ۸۸
۴-۷ : جمعیت ۸۸
۱-۴-۷ : شمار جمعیت و خانوار ۸۸
۲-۴-۷ : نرخ رشد جمعیت در شهر و روستا و مقایسه آن با کل استان۸۹
۳-۴-۷ : سهم شهرستان اردبیل از جمعیت کل استان۸۹
۴-۴-۷ : تراکم جمعیت در کیلومترمربع۹۰
۵-۷ : ویژگی های اقلیمی شهراردبیل ۹۰
۱-۵-۷ : عوامل اقلیمی ۹۰
۲-۵-۷ : عرض جغرافیایی۹۱
۳-۵-۷ : ارتفاع از سطح دریا۹۱
۴-۵-۷ : دوری ونزدیکی به دریا۹۱
۵-۵-۷ : جریان های هوایی که برمنطقه اثر می گذارند ۹۱
۶-۷ : عناصر اقلیمی۹۱
۱-۶-۷ : دما۹۱
۲-۶-۷ : میانگین حداقل دمای هوا۹۱
۳-۶-۷ : میانگین حداکثرهای دما۹۲
۴-۶-۷ : میانگین روزانه دما ۹۳
۵-۶-۷ : حداقل مطلق دمای هوا ۹۳
۵-۶-۷ : حداکثر مطلق دمای هوا۹۴
۶-۶-۷ : تغییرات فصلی دمای هوا۹۴
۷-۶-۷ : بارندگی۹۵
۸-۶-۷ : حداکثر بارندگی روزانه۹۷
۹-۶-۷ : رطوبت نسبی۹۸
۱۰-۶-۷ : روزهای یخبندان۹۸
۱۱-۶-۷ : باد۹۹
۱۲-۶-۷ : وزش بادهای شدید۹۹
۷-۷ : طراحی اقلیمی ۱۰۱
۱-۷-۷ : دیوار جنوبی: (نقاله مربوط به دیوار جنوبی) (جدول انرژی دما) ۱۰۳
۲-۷-۷ : دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی۱۰۳
۳-۷-۷ : دیوارهای شمالی ۱۰۳
۴-۷-۷ : دیوار شرقی و غربی ۱۰۴
۸-۷ : جدول بیوکلیماتیک(زیست اقلیمی) ساختمانی اردبیل ۱۰۴
۱-۸-۷ : روش گیونی ۱۰۴
۲-۸-۷ : روش اصلاح شده(تجدید نظر شده ) گیونی و مایلن۱۰۵
۹-۷ : اصول طراحی اقلیمی۱۰۶
۱-۹-۷ : جهت گیری استقرار ساختمان۱۰۶
۲-۹-۷ : فرم ساختمان در رابطه با اقلیم ۱۰۷
۳-۹-۷ : تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم ۱۰۸
۱۰-۷ : تحلیل سایت ۱۰۸
فصل هشتم : برنامه فیزیکی
۱-۸ : فضاها۱۱۴
۱-۱-۸ : فضاهای خصوصی۱۱۴
فهرست مطالب صفحه
۲-۱-۸ : فضاهایعمومی۱۱۴
۳-۱-۸ : فضاهای روباز۱۱۴
۴-۱-۸ : فضاهای جنبی و خدماتی۱۱۴
جدول (۱) : وضعیت و تعداد مراکز و درصد کودکان بی سرپرست و بد سرپرست سرویس گرفته در سالهای ۸۶ و ۸۷۳
جدول(۲) : وضعیت و تعداد و درصد و علل و عوامل بی سرپرستی کودکان ارجاء شده به بهریستی استان در سالهای ۸۶ – ۸۷۴
جدول(۳) : نحوه ظهور توانایی خط خطی نوشتن و نقاشی کرد۴۴
جدول(۴) : قد کودکان ۰ تا ۶ سال – سانتیمتر۶۱
جدول(۵) : ضریب نسبت به قد ایستاده۶۱
جدول(۶) : دمای موثر مواقع راحت در مناطق مختلفداخلی – متر مربع۷۰
جدول(۸) : کاربرد گونه های مختلف گیاهان در زمین بازی۷۹
جدول(۹): تقسیمات سیاسی – اداری شهرستان اردبیل به تفکیک دهستان۸۷
جدول(۱۰): خانوار جمعیت بخش های شهرستان اردبیل در سال ۱۳۸۵۸۹
جدول(۱۱) : جمعیت کل استان و شهرستان اردبیل به تفکیک شهری و روستائی در سال ۱۳۸۵۹۰
جدول( ۱۲): تراکم جمعیت در استان و بخش های شهرستان اردبیل (۱۳۸۵) ۹۰
جدول(۱۳) : رژیم دمائی ایستگاه هواشناسی اردبیل۹۵
جدول (۱۴) : مجموع میانگین بارندگی ایستگاه اردبیل۹۶
جدول (۱۵) : توزیع فصلی بارندگی ایستگاه هواشناسی اردبیل۹۶
جدول( ۱۶ ): در صد توزیع فصلی بارندگی ایستگاه هواشناسی اردبیل۹۶
جدول( ۱۷ ) : پارامتر رطوبت نسبی ایستگاه اردبیل۹۸
جدول(۱۸) : آمار مربوط به گلباد ایستگاه اردبیل۹۹
جدول(۱۹) : سمت و سرعت شدیدترین باد ایستگاه هواشناسی اردبیل۱۰۰
جدول (۲۰): پارمترهای میانگین متوسط دما و رطوبت شهر اردبیل۱۰۴
فهرست شکل ها
شکل(۱): اندازه های استاندارد بدن کودک ۳تا ۵ ساله و ۵ تا ۷ ساله۴۱
شکل( ۲) : موقعیت استان و شهرستان اردبیل در کشور۸۶
شکل( ۳): نقشه پهنه بندی شهر ستان اردبیل به روش دمارتن۱۰۰
شکل(۴): انطباق نقاله و موقعیت خورشید – دیوار شمالی۱۰۱
شکل (۵): انطباق نقاله و موقعیت خورشید – غربی ۱۰۱
شکل(۶) :انطباق نقاله و موقعیت خورشید – شرقی۱۰۲
شکل (۷): انطباق نقاله و موقعیت خورشید – جنوبی۱۰۲
شکل(۸): نمودار مقدار انرژی خورشیدی تابیده بر سطوح قائم۱۰۳
شکل (۹) : جدول بیو کلیماتیک ساختمانی شهر اردبیل۱۰۶
شکل(۱۰) : جدول بیو کلیماتیک ساختمانی اصلاح شده شهر اردبیل۱۰۶
شکل( ۱۱): جهت استقرار ساختمان۱۰۷
شکل( ۱۲)نقشه کلی محله والی۱۰۸
شکل( ۱۳)نقشه کاربریهای اطراف سایت۱۰۹
شکل(۱۴)دید به بیمارستان امام خمینی۱۰۹
شکل (۱۵)دید به حوزه مقاومت بسیج۱۰۹
شکل(۱۶)دید به از سایت به مدرسه پشتی۱۰۹
شکل (۱۷)دید به مدرسه ابتدایی- غرب سایت۱۰۹
شکل(۱۸)دید به خیابان ۱۸ متری آزادگان۱۱۰
شکل(۱۹)دید به خیابان ۲۴ متری غربی۱۱۰
شکل(۲۰)دسترسی سایت به خیابان شهید یسری۱۱۰
شکل(۲۱) دید به کوچه پشتی سایت۱۱۰
شکل (۲۲)نقشه ترافیک اطراف سایت۱۱۱
شکل(۲۳)خیابان غربی سایت بیشتر آموزشگاه رانندگی استفاده می کنند۱۱۱
شکل( ۲۴)ترافیک روان جلوی سایت۱۱۱
شکل( ۲۵)تحلیل سایت۱۱۲
شکل (۲۶)فضا ها و مساحت ها۱۱۵
شکل (۲۷)فضا ها و مساحت ها۱۱۶
فهرست نمودارها
نمودار (۱): میانگین حداقل دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل۹۲
نمودار (۲): میانگین حداکثر دمای ۹۲
نمودار(۳ ): میانگین روزانه دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل۹۳
نمودار (۴): حداقل مطلق دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل۹۳
نمودار (۵): حداکثر مطلق دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل۹۴
نمودار (۶): پنج گانه دمائی ایستگاه سینوپتیک ۹۵
نمودار(۷) :مجموع بارندگی ماهانه ایستگاه ۹۶
نمودار (۸): درصد توزیع فصلی بارندگی ۹۷
نمودار(۹): حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته ۹۷
نمودار(۱۰) : تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک اردبیل۹۹

فهرست دیاگرام ها
دیاگرام(۱ ): دیاگرام ارتباط فضایی بخش اداری۱۱۵
د یاگرام (۲ ): دیاگرام ارتباط فضایی رختشویخانه۱۱۶
دیاگرام(۳ ): دیاگرام ارتباط فضایی واحد های مسکونی۱۱۷
د یاگرام (۴ ): دیاگرام ارتباط فضایی شیر خوارگاه۱۱۸
د یاگرام (۵ ): دیاگرام ارتباط فضایی بخش درمانی۱۱۹رساله طراحی شیرخوارگاه ۱۱۶ صفحه


نقشه ها


پوستر و رندرها


۲۹ اسلاید


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروپوزال مجتمع تجاری تفریحی

مجتمع تجاری تفریحی. در بخش های تجاری مجتمع محورهای سه گانه ای به موازات یکدیگر تعریف می شوند و عامل ارتباطی آنها به فضاهایی از معماری امروز تبدیل می شود,که تقسیم کننده و عامل ارتباط بصری میان طبقات می باشد.این فضا هم در ...

طراحی مسجد (پلان + 3d + پوستر + رندر) - بزرگترین سایت ...

پروژه ارائه شده در این پست از وب سایت تخصصی معماری کدیار که تحت عنوان پروژه طراحی مسجد شامل تمام فایل مدارک و مستندات معماری از قبیل نقشه ها, فایل سه بعدی و پوستر و رندرها از فضای داخلی و خارجی مجموعه با کیفیت عالی همراه ...

رساله و مطالعات معماری

رساله و مطالعات معماری . رساله معماری کتابخانه عمومی با رویکرد معماری پایدار ... منظور از طراحی کتابخانه با رویکرد معماری پایدار پیش و بیش از آن¬که در پی خلق پروژه ای موفق در زمینه معماری باشد، سعی در جلب توجه ویژه صاحب ن�

پروژه شیرخوارگاه

مطالعات طراحی شیرخوارگاه ۱۱۶ صفحه + نقشه ها + پوستر و رندرها + ۲۹ اسلاید اینجا شما نوشتین همه اینا هست ولی داخلش فقط نقشه هست پوستر و فایل ورد هیچ کدوم نیستن

آلاچیق 3 بعدی 7|دابلیو دابلیو

دسته بندی : آلاچیق 3 بعدی ..... فایل اسکچاپ کم حجم و بسیار زیبای آلاچیق ..... از این نمونه طرح آلاچیق می توانید در طرح ها و پروژه ها ی خود استفاده نمایید. ..... فایل شماره 10 آلاچیق 3 بعدی به صورت را

پروژه شیرخوارگاه

مطالعات طراحی شیرخوارگاه ۱۱۶ صفحه + نقشه ها + پوستر و رندرها + ۲۹ اسلاید اینجا شما نوشتین همه اینا هست ولی داخلش فقط نقشه هست پوستر و فایل ورد هیچ کدوم نیستن

پروژه شیرخوارگاه

مطالعات طراحی شیرخوارگاه ۱۱۶ صفحه + نقشه ها + پوستر و رندرها + ۲۹ اسلاید اینجا شما نوشتین همه اینا هست ولی داخلش فقط نقشه هست پوستر و فایل ورد هیچ کدوم نیستن

معماری www nbpars.ir 09128380245

این طرح بصورت سند pdf بوده و کیفیت بالائی دارد و به راحتی نقشه ها و متون قابل مطالعه هستند. + این طرح بصورت نسخه اصلی بوده و هیچگونه واترمارک,لینک و لوگو اضافی ندارد. کلمات کلیدی مرتبط:

مطالعات طراحی شیرخوارگاه 116 صفحه + نقشه ها + پوستر و ...

پایان نامه طراحی شیرخوارگاه ۱۱۶ صفحه + نقشه ها + پوستر و رندرها + ۲۹ اسلاید. من هم در شهر خانه ای دارم (مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست اردبیل) ‹‹ شیرخوار تا ۱۲ ساله ›› پیشگفتار

طراحی مسجد (پلان + 3d + پوستر + رندر) - بزرگترین سایت ...

پروژه ارائه شده در این پست از وب سایت تخصصی معماری کدیار که تحت عنوان پروژه طراحی مسجد شامل تمام فایل مدارک و مستندات معماری از قبیل نقشه ها, فایل سه بعدی و پوستر و رندرها از فضای داخلی و خارجی مجموعه با کیفیت عالی همراه ...

مطالعات طراحی شیرخوارگاه ۱۱۶ صفحه + نقشه ها + پوستر و ...

مطالعات طراحی شیرخوارگاه ۱۱۶ صفحه + نقشه ها + پوستر و رندرها + ۲۹ اسلاید من هم در شهر خانه ای دارم

مطالعات طراحی شیرخوارگاه 116 صفحه + نقشه ها + پوستر و ...

مطالعات طراحی شیرخوارگاه ۱۱۶ صفحه + نقشه ها + پوستر و رندرها + ۲۹ اسلاید. من هم در شهر خانه ای دارم (مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست اردبیل) ‹‹ شیرخوار تا ۱۲ ساله ›› پیشگفتار

پروپوزال مجتمع تجاری تفریحی

مجتمع تجاری تفریحی. در بخش های تجاری مجتمع محورهای سه گانه ای به موازات یکدیگر تعریف می شوند و عامل ارتباطی آنها به فضاهایی از معماری امروز تبدیل می شود,که تقسیم کننده و عامل ارتباط بصری میان طبقات می باشد.این فضا هم در ...

رساله معماری

مطالعات طراحی شیرخوارگاه ۱۱۶ صفحه + نقشه ها + پوستر و رندرها + ۲۹ اسلاید مطالعات طراحی مهد کودک – پارک کودک ۲۱۵ صفحه مطالعات طراحی دانشکده معماری ۱۰۵ صفحه + نقشه ها + رندرها + ۳۲ اسلاید – شماره دوم مطالعات طراحی رصد خانه و ...

مطالعات طراحی شیرخوارگاه ۱۱۶ صفحه + نقشه ها + پوستر و ...

مطالعات طراحی شیرخوارگاه ۱۱۶ صفحه + نقشه ها + پوستر و رندرها + ۲۹ اسلاید من هم در شهر خانه ای دارم

پروژه شیرخوارگاه

مطالعات طراحی شیرخوارگاه ۱۱۶ صفحه + نقشه ها + پوستر و رندرها + ۲۹ اسلاید اینجا شما نوشتین همه اینا هست ولی داخلش فقط نقشه هست پوستر و فایل ورد هیچ کدوم نیستن

توفیق و نمایشنامه نویسی

پاورپوینت روستای کندوان

مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک

رساله پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد تفریحی تاریخی اقتصادی

مبانی نظری اجاره، اجیر، مستأجر

بررسی روشهای بهبود کیفیت فشرده کننده jpeg برای انتقال تصویر در کانال نویزی

بررسی فسیل و انواع ان

بررسی سازه های فضایی بازشونده و جمع شونده

کتابچه بخش icu

ادبیات نظری تحقیق تصویر تن