دانلود رایگان


مبانی نظری مدیریت تعارض و دیدگاه ها و مدل های مدیریت تعارض - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری مدیریت تعارض و دیدگاه ها و مدل های مدیریت تعارضمبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت تعارض و دیدگاه ها و مدل های مدیریت تعارض
دارای 86 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


2-1مقدمه ......................................................................................................................... 20
2-2 بخش اول : مدیریت تعارض ............................................................................................. 21
2-2-1 تعریف تعارض .................................................................................................... 21
2-2-2 ضرورت وجود تعارض ........................................................................................... 23
2-2-3 سیر تکاملی اندیشه تعارض ..................................................................................... 25
2-2-3-1 نظریه سنتی تعارض ................................................................................... 25
2-2-3-2 نظریه روابط انسانی .................................................................................... 25
2-2-3-3 نظریه تعاملی ............................................................................................ 25
2-2-4 مقایسه نگرش ها نسبت به تعارض ............................................................................... 27
2-2-5 ماهیت تعارض ........................................................................................................ 28
2-2-6 زیان های ناشی از تعارض ..........................................................................................29
2-2-6-1 هدر رفتن وقت و انرژی سازمان ...................................................................... 29
2-2-6-2 قضاوت نادرست ...........................................................................................30
2-2-6-3 اثرات زیان بار بر بازنده ................................................................................ 30
2-2-6-4 هماهنگی ضعیف .............................................................................................30
2-2-7 سطوح تعارض ........................................................................................................31
2-2-7-1 تعارض درون فردی ....................................................................................... 31
2-2-7-2 تعارض میان فردی ........................................................................................ 31
2-2-7-3 تعارض درون گروهی .................................................................................... 31
2-2-7-4 تعارض میان گروهی ...................................................................................... 32
2-2-7-5 تعارض میان سازمانی ..................................................................................... 33
2-2-8 منابع تعارض .......................................................................................................... 34
2-2-9 دلایل تعارض ........................................................................................................ 35
2-2-10 الگوی تعارض بین گروه ها در سازمان .......................................................................35
2-2-11 فرایند تعارض ..................................................................................................... 36
2-2-11-1 مرحله اول : مخالفت های بالقوه ................................................................... 37
2-2-11-1-1 ارتباطات ................................................................................. 38
2-2-11-1-2 ساختار ..................................................................................... 38
2-2-11-1-3 متغییرهای شخصی ..................................................................... 39
2-2-11-2 مرحله دوم : بروز تعارض ........................................................................... 40
2-2-11-3 مرحله سوم : نیت یا قصد ............................................................................. 41
2-2-11-4 مرحله چهارم : رفتار .................................................................................. 41
2-2-11-5 مرحله پنجم : ره آوردها (نتایج) .................................................................... 42
2-2-11-5-1 نتیجه های سازنده تعارض ............................................................. 43
2-2-11-5-2 نتیجه های ویرانگر تعارض............................................................. 43
2-2-11-5-3 وجه تمایز تعارض سازنده و ویرانگر ....................................... 44
2-2-11-5-4 ایجاد تعارض سازنده ................................................................... 45
2-2-12 فنون رفع تعارض ویرانگر ...................................................................................... 46
2-2-12-1 اهداف فراگیر ........................................................................................... 46
2-2-12-2 کاهش وابستگی دوطرفه بین واحدها ............................................................... 47
2-2-12-3 توسعه منابع .............................................................................................. 47
2-2-12-4 حل مسأله به صورت دوطرفه ....................................................................... 48
2-2- 12-5 سیستم های استیناف ................................................................................ 49
2-2-12-6 اختیار رسمی ............................................................................................ 50
2-2-12-7 افزایش روابط متقابل ................................................................................... 51
2-2-12-8 معیارها و سیستم های پاداش سازمانی .............................................................. 51
2-2-12-9 ادغام واحدهای متعارض .............................................................................. 52
2-2-13 فنون ایجاد تعارض سازنده ...................................................................................... 52
2-2-13-1 ارتباطات ................................................................................................ 52
2-2-13-2 عدم تجانس .............................................................................................. 53
2-2-13-3 رقابت ................................................................................................... 53
2-2-14 رابطه بین تعارض و سایر عوامل ............................................................................. 54
2-2-14-1 رابطه بین تعارض ، و خلاقیت و نوآوری .......................................................... 54
2-2-14-2 رابطه بین تعارض و عملکرد گروه ................................................................. 55
2-2-14-3 رابطه بین تعارض و علاقه اعضای گروه ......................................................... 56
2-2-14-4 رابطه بین تعارض و رضایت شغلی ................................................................. 56
2-2-14-5 رابطه بین تعارض و کیفیت تصمیمات .............................................................. 57
2-2-14-6 رابطه بین تعارض و اعضای ناهمگون ............................................................. 57
2-2-14-7 رابطه بین تعارض و شخصیت ........................................................................ 58
2-2-14-8 رابطه بین تعارض و فرهنگ ........................................................................ 59
2-2-14-9 رابطه بین تعارض و هوش هیجانی ................................................................ 62
2-2-14-10 رابطه بین تعارض و عدالت سازمانی ............................................................ 63
2-2-15 مدیریت تعارض .................................................................................................. 64
2-2-16 استراتژی های مدیریت تعارض ............................................................................... 66
2-3 بخش دوم : دیدگاه ها و مدل های مدیریت تعارض ................................................................. 72
2-3-1 دیدگاه برومند ......................................................................................................... 72
2-3-2 دیدگاه کنت توماس ................................................................................................. 73
2-3-3 دیدگاه پوتنام و ویلسون .......................................................................................... 76
2-3-4 دیدگاه ویکس ........................................................................................................ 77
2-3-5 دیدگاه براون ........................................................................................................ 80
2-4 بخش سوم : پیشینه پژوهش های انجام شده ........................................................................... 81
2-4-1 پیشینه پژوهش های داخلی ....................................................................................... 81
2-4-1-1 پایان نامه های کار شده ................................................................................ 81
2-4-1-2 مقالات نوشته شده ........................................................................................ 82
2-4-2 پیشینه پژوهش های خارجی .......................................................................................84
2-5 بخش چهارم : معرفی مختصری در رابطه با بانک ملت .......................................................... 86
2-5-1 تاریخچه بانک ملت ................................................................................................ 86
2-5-2 چشم انداز ، ماموریت ،استراتژی و اهداف بانک ملت .................................................... 87
2-5-2-1 چشم انداز و ماموریت بانک ملت ..................................................................... 87
2-5-2-2 استراتژی های بانک ملت .............................................................................. 87
2-5-2-3 اهداف بانک ملت ......................................................................................... 88
2-5-3 ساختار سازمانی بانک ملت ....................................................................................... 90
2-5-4 واحدهای بانک ملت ................................................................................................. 91
2-5-5 شرکت های وابسته بانک ملت ................................................................................... 91
2-5-6 معرفی خدمات بانک ملت ......................................................................................... 92
جمع بندی کلی .................................................................................................................... 93

(2-1) مقدمه
مدیران پیوسته باید درباره موارد زیر تصمیم بگیرند: چگونه از کارکنان نهایت استفاده را ببرند،بر میزان رضایت آنها از کار بیفزایند ، به تیم هویت بیشتری بدهند و سرانجام عملکرد سازمان را بهبود بخشند. یک مسأله این است که آیا باید تعارض (اختلاف افکندن) یا مشارکت و همکاری افراد را تقویت کنند. آیا باید هنگامی که با یکدیگر رقابت می کنند یا آنگاه که با هم همکاری می نمایند بیشتر تشویق وتأیید شوند؟(Daft, 2001,509)
در بسیاری از سازمان ها تعارض به صورت یک مسأله جدی وجود دارد. شاید در همه جا این پدیده دارای چنان قدرتی نباشد که موجب انحلال شرکت گردد ، ولی تردیدی نیست که می تواند بر عملکرد سازمان اثرات ناگوار بگذارد ، یا شرایطی پدید آورد که سازمان بسیاری از نیروهای کارآمد خود را از دست بدهد. ولی همان گونه که در این فصل مشاهده خواهید کرد، هر تعارض یا مخالفتی بد نیست. پدیده تعارض همانند سکه ای است که دو روی دارد ، روی مثبت و روی منفی .(Robbins, 2006,783)
در زندگی سازمانی تعارض با قدرت و سیاست در ارتباط می باشد. تعارض ممکن است بین افراد و پایین گروه ها به وجود آید واغلب اوقات با رفتار سیاسی آغاز می شود.تعارض بخصوص زمانی به وجودمی آید که اعضای یک گروه تصور کنند تلاش هایشان برای دستیابی به هدفهای مورد نظربه وسیله گروهی دیگر خنثی می شود . به عنوان مثال تعارض ممکن است برسر منابع مالی،تعداد محل سازمانی رسمی در داخل گروه یا تعداد کامپیوترهایی که قرار است خریداری شود به وجود آید . تعارض ممکن است از پیش بینی مشکل ها ناشی شود. به عنوان مثال،گروهی ممکن است نسبت به گروهی دیگر که فکرمی کند مانعهایی برسر راه تحقق هدف هایش ایجاد خواهد کرد،احساس دشمنی کند. (امیری، 1385، 51)
در فصل پیشین درباره واژه تعارض اشاره ای نمودیم. در این فصل یک بار دیگر به صورتی دقیق تر به ماهیت ،فرآیند و مدیریت تعارض می پردازیم. دوایر سازمانی هدف های مختلف و متفاوت دارند ، کارها و وظایف مختلفی را برعهده می گیرند و از نظر حیثیت واعتبار با هم متفاوتند ؛ اعضای هر دایره و هر گروه از نظر سن ، میزان تحصیلات ، سطح آموزش و تجربه با هم اختلاف دارند. بذر تعارض در زمین این اختلاف ها کاشته میشود . از این رو باید پدیده تعارض را کنترل کرد یا اینکه سازمان هرگز به هدفهای خود دست نخواهد یافت. مدیریت اثربخش تعارض به مدیران کمک می کند با تحولات جدید کنار بیایند و برای مقابله با تهدیدات و استفاده از فرصت ها راه حل های مناسب تری پیدا کنند . به هر جهت برخورد مدیران با تعارض ها و چگونگی کنترل آنها در بانک ها امر مهم بوده و مدیر بایستی دارای ویژگی های لازم جهت مدیریت صحیح تعارض ها باشد.
(ترابی پور،1389 ،46)

(2-2) بخش اول : مدیریت تعارض
(2-2-1) تعریف تعارض
از تعارض تعاریف زیادی به عمل آمده است. یک نمونه از این تعاریف ، تعارض را اینگونه تشریح میکند ' تعارض رفتاری است که به وسیله برخی از اعضای سازمان در جهت مخالفت با دیگر اعضا صورت می گیرد' ، یا ' تعارض فرآیندی است که موقعی به وجود می آید که یک طرف چنین درک می کند که طرف مقابل در پی مقابله با اوست یا اینکه می خواهد مانع رسیدن وی به هدف مورد نظرش بشود،یا تعارض وقتی شکل می گیرد که فعالیت های ناسازگار رخ دهند'.(Park ,2008,60)
تعارض به وسیله طرفین درگیر آن درک می شود ، زیرا تعارض یک موضوع ادراکی است.اگر کسی از تعارض آگاهی ندارد ، همه قبول دارند که در این حالت تعارضی وجود ندارد . البته تعارضات درک شده نیز ممکن است واقعی نباشند ، بسیاری از موقعیت ها که می توانند به عنوان موقعیت های تعارضی تشریح شوند ، اگر کارکنان آنها را تعارضی نیابند تعارضی ادارک نمی شود. از این رو شرط وجود یک تعارض این است که طرفین آن را درک کرده باشند. آنچه در این تعاریف مشترک می باشند ، مفاهیمی از قبیل : مخالفت ، کمیابی ومانع می باشد و فرضی که وجود دارد این است که برای ایجاد تعارض دو نفر یا تعداد بیشتری وجود دارند که منافع ناهمسو و ناسازگار دارند. منابع (خواه پول ، ارتقاء، وجهه، قدرت و یا هر چیزی دیگر) نامحدود نیستند و کمیاب بودن آنها ، رفتارهای مانع زا (انسدادی) ، برای دیگران را تشویق می کند. از این رو طرفین درگیر در یک تعارض با هم در تضاد قرار می گیرند . موقعی که یکی از طرفین در راه تحقق هدف دیگری مانع ایجاد میکند ، یک حالت تعارض وجود دارد.تفاوتهای بین تعاریف ارائه شده از تعارض ، برقصد یا نیت طرفین واین نکته که آیا تعارض صرفا' یک اصطلاحی است که مبین عملی بیرونی و ظاهری است ، متمرکز می باشند. (Posthuma,2011,108)مبانی نظری مدیریت تعارض و دیدگاه ها و مدل های مدیریت تعارض


مبانی نظری مدیریت تعارض


مبانی نظری دیدگاه ها و مدل های مدیریت تعارض


مبانی نظری


مدیریت تعارض


دیدگاه ها و مدل های مدیریت تعارض


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت تعارض – تعریف تعارض چیست؟ | متمم

پیشنهاد نگارشی درباره‌ی دیدگاهها; تماس با ما . تماس با پشتیبانی; Close  مطالعه با تمرکز بیشتر. مدیریت تعارض – تعریف تعارض چیست؟ تمرین و مشارکت در بحث مختص کاربر ویژه مدیریت تعارض ۱۷۸دیدگاه گروه متمم ۱۰:۳۳ ب.ظ. اهداف و ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض کار خانواده | مقالات

مبانی نظری; پیشینه تحقیق; تعارض کار خانواده مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض کار خانواده دریافت فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض (فصل دوم تحقیق)

مبانینظری وپیشینهتحقیقتعارض(فصلدومتحقیق),,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض (فصل دوم تحقیق ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض (فصل دوم تحقیق)

مبانینظری وپیشینهتحقیقتعارض(فصلدومتحقیق),,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض (فصل دوم تحقیق ...

پورتال سامان:: مدیریت تعارض ( تضاد ) “Conflict management”

مدیریت تعارض ( تضاد ) “Conflict management” . تعارض اختلاف در رسیدن به هدفهای سازمان است ، امروز نیروی‌ انسانی‌ به‌ عنوان‌ اصلیترین‌ دارایی‌ سازمانها و به‌ عنوان‌ مزیت‌رقابتی‌ آن مطرح‌ است‌ وجود همکاری‌ و همدلی‌ بین ...

مدیریت تعارض – تعریف تعارض چیست؟ | متمم

پیشنهاد نگارشی درباره‌ی دیدگاهها; تماس با ما . تماس با پشتیبانی; Close  مطالعه با تمرکز بیشتر. مدیریت تعارض – تعریف تعارض چیست؟ تمرین و مشارکت در بحث مختص کاربر ویژه مدیریت تعارض ۱۷۸دیدگاه گروه متمم ۱۰:۳۳ ب.ظ. اهداف و ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض (فصل دوم تحقیق)

مبانینظری وپیشینهتحقیقتعارض(فصلدومتحقیق),,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض (فصل دوم تحقیق ...

مقاله مدیریت تعارض و اولویت استراتژی دانشجویان در هنگام ...

مدیریت تعارض و اولویت استراتژی دانشجویان در هنگام تعارض با اساتید چکیده این پژوهش به بررسی استراتژیهای مدیریت تعارض دانشجو با استاد میپردازد. جامعه آماری این پژوهش توصیفی، شامل کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت تعارض و دیدگاه ها و مدل ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت تعارض و دیدگاه ها و مدل های مدیریت تعارض دارای 85 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش 1مقدمه . 20 2-2 بخش اول : مدیریت تعارض . 21 2-2-1 تعریف تعارض 21 2-2-2 ضرورت وجود تعارض . 23

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض (فصل دوم تحقیق)

مبانینظری وپیشینهتحقیقتعارض(فصلدومتحقیق),,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض (فصل دوم تحقیق ...

مدیریت-تعارض-و-مذاکره

مقالات/ مدیریت تعارض و مذاکره مهارت‌های مدیریتی مدیریت تعارض و مذاکره منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 1391-06-30 نویسنده: کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مترجم: دکتر حسن زارعی‌متین چکیده: مهارت‌های مدیریتی مدیریت ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض (فصل دوم تحقیق)

مبانینظری وپیشینهتحقیقتعارض(فصلدومتحقیق),,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض (فصل دوم تحقیق ...

پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت آن

دانلود پژوهش با موضوع ادراک تعارض و روش های مدیریت آن، در قالب doc و در 83 صفحه، قابل ویرایش.

مبانی نظری مدیریت تعارض و شخصيت - دانلود رایگان

تعارض فرايند مقاومت و مقابله است كه بين گروه­ها و افراد در سازمان­ها رخ مي­دهد. در واقع تعارض استفاده از قدرت در مشاجره و مقابله بر خلاف علائق را شامل مي­شود و زمان زيادي را براي پديدار شدن، بيشتر از رويدادي كه به طور ...

مبانی نظری مدیریت تعارض (فصل دوم تحقیق)

مبانی نظری مدیریت تعارض,مدیریت تعارض,پایان نامه مدیریت,تعریف مدیریت تعارض,دانلود مبانی نظری,مبانی نظری,ادبیات تحقیق,فصل دوم پایان نامه,انواع تعارضهای سازمانی,منابع تعارض,فرآیند تعارض,راهبرهای مدیریت تعارض,استراتژی ...

فایل مبانی نظری و پیشینه ویژگی های شخصیتی و مدیریت تعارض ...

موضوع مبانی نظری و پیشینه ویژگی های شخصیتی و مدیریت تعارض در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده و ...

مبانی نظری مدیریت تعارض (فصل دوم تحقیق)

مبانی نظری مدیریت تعارض,مدیریت تعارض,پایان نامه مدیریت,تعریف مدیریت تعارض,دانلود مبانی نظری,مبانی نظری,ادبیات تحقیق,فصل دوم پایان نامه,انواع تعارضهای سازمانی,منابع تعارض,فرآیند تعارض,راهبرهای مدیریت تعارض,استراتژی ...

پژوهش ادراک تعارض و روش های مدیریت آن

دانلود پژوهش با موضوع ادراک تعارض و روش های مدیریت آن، در قالب doc و در 83 صفحه، قابل ویرایش.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک تعارض و روش های مدیریت آن ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ادراک تعارض و روش های مدیریت آن دسته بندی مدیریت فرمت فایل docx حجم فایل ۵۴۱ کیلو بایت تعداد صفحات ۸۵ برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل جزئیات: توضیحات:

فایل مبانی نظری وپیشیه تحقیق مدیریت تعارض و تعارض سازمانی ...

موضوع مبانی نظری وپیشیه تحقیق مدیریت تعارض و تعارض سازمانی در وب سایت دیتاجو که یک پلتفرم تخصصی جستجوی هوشمند آنلاین برای انواع فایل های آموزشی و کاربردی در اینترنت می باشد، دارای مجموعه ای از لینک های فایل برای مشاهده ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض کار خانواده | مقالات

مبانی نظری; پیشینه تحقیق; تعارض کار خانواده مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض کار خانواده دریافت فایل توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی…

مبانی و پیشینه نظری مادران کودکان کم شنوا و نا شنوا

پرسشنامه ی اختلالات تنظیم هیجانی گراتس (2004)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زیست محیطی نواحی روستایی

پرسشنامه خودسنجی ترس های بالینی کودک

آموزش گیتار نت خوانی

تحقیق اعجاز علمي قرآن

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید پوشاک محافظ در برابر مواد شیمیایی

پاورپوینت نازل‌ها، الگو‌هاي پاشش و پمپ‌ها

زمین شناسی

مقابله با استرس