دانلود رایگان


رساله پردیس گفتگو با خویشتن - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رساله پردیس گفتگو با خویشتناین فایل به بررسی رساله پردیس گفتگو با خویشتن می پردازد
در فرمت word قابل ویرایش و در 219 صفحه می باشد.


بخشی از محتوای فایل ::
معماري همان قدر كه با جسم انسان در ارتباط است بر روح و روان انسان نيز تأثير گذار است و اين تأثير غیر قابل انكار است حتي مي توان گفت مهمترين تكليف معماران تامين بهداشت رواني محيط است به گونه اي كه در تمام فضاهايي كه خلق مي شود سعي بر اين است كه روح انسان تغذيه شود. اما اگر با جوامعي روبرو هستيم كه در آنها بهداشت رواني محيط حاكم نيست به ناچار به سراغ درمان مي رويم.به بيان ديگر ناچاراً از يك روش غير طبيعي (درمان) براي بازگشت به يك صورت طبيعي (پیشگیری و رعایت بهداشت) استفاده مي كنيم اگر اين اقدام غير متعارف جلوه مي كند دليلش همين است.
همان گونه كه عملكردهايي چون مكان هاي ورزشي و داروخانه ها خدمت به جسم است انسان ها در سطح شهر بسيارند،‌ ضرورت وجود مكاني كه صرفاً براي تغذيه روح انسان ها ايجاد شده باشد و به روان شهروندان آرامش بدهد احساس مي شود. چرا كه همان طور كه قبلاً ذكر شد آرامش جسماني تأمين نخواهد شد مگر زماني كه آرامش روح تضمين شده باشد.
با خلق مجموعه اي با عنوان «دپردیس گفتگوباخویشتن» سعي بر اين شده كه با تمام اين سوء ظن ها و برچسب ها مبارزه شود و با به وجود آوردن امكاناتي كه تمامي آن ها به صورت هدف دار ارائه مي شوند محيطي امن و آرام براي تمامي افرادي كه بر هر دليلي، چه براي دور شدن از محيط پرتنش زندگي خود، چه براي گردهم آيي هاي دوستانه و چه براي دست يابي به تجربه هاي جديدتر و با آرامش بخش تر و همین طور براي دست يابي به آموزش هاي بهينه رو به چنين مجموعه اي مي آورند، طراحي شده است.
هر چند كه اين مجموعه مفهوم يك مجتمع آموزشي - تفريحي دارد اما فرد در اين مجموعه با فعاليت هايي آشنا مي شود كه مي تواند همواره آن را حفظ كند، و تجربه كسب آرامش را در تمام دوران زندگي خود به كار ببندد
فهرست

1-بخش اول: پيش گفتار

1-1. فصل اول: آغاز كلام:
1-1-1: مقدمه و خلاصه رساله2
2-1-1: معرفي و توضيح پيرامون موضوع3

2-1. فصل دوم : ضرورت و علل توجيه طرح:
1-2-1 : ضرورت ايجاد دهكده سبز آرامش3
2-2-1 : ضرورت ايجاد پردیس گفتگوباخویشتن در ايران، تهران3

2- بخش دوم: محيط آرامبخش

1-2- فصل اول: آدمي در تقابل با زندگي شهري8
2-1-2. سلامت روان8
3-1-2. اهميت سلامت رواني10
4-1-2. همه گير شناسي بيماري هاي رواني در جهان11
5-1-2. همه گيرشناسي بيماري هاي رواني در جهان سوم11
6-1-2. آمار و ارقام بيماي هاي رواني در ايران11

2-2- فصل دوم: رابطه بين سلامت روان با سلامت جسم12
3-2- فصل سوم: عناصر مهم در محيط آرامبخش13
1-3-2. نور17
2-3-2. رنگ18
3-3-2. كيفيت صوتي19
4-3-2. بو20
5-3-2. فضا21
6-3-2. طبيعت آرام بخش21
7-3-2. ديوار ها22
8-3-2. گذر زمان22
9-3-2. خلوتگاه23
10-3-2. غيرقابل پيش بيني بودن23
11-3-2.سبكي ـ تهي بودگي23
12-3-2.آب23

4-2- فصل چهارم: فعاليت هاي درماني
1-4-2. مديتيشن31
1-1-4-2. مقدمه31
2-1-4-2. تأثيرات مفيد مديتيشن33
1-2-1-4-2. تأثيرات جسمى33
2-2-1-4-2. تأثيرات روحى 33
3-1-4-2. انواع متداول مديتيشن35
4-1-4-2. طبقه بندى مديتيشن36
1-4-1-4-2. مديتيشن تمرکزى36
2-4-1-4-2.مديتيشن تفکرى36
5-1-4-2. نكاتى در انتخاب روش مديتيشن36
6-1-4-2.تکنيک هاى مديتيشن37
7-1-4-2.يک مديتيشن ساده39
8-1-4-2.مديتيشن در هنگام پياده روى39
9-1-4-2.تکنيک هاى تفکرى مديتيشن40
10-1-4-2. مديتيشن غير رسمى40
11-1-4-2. مديتيشن رسمى – يوگا41
1-11-1-4-2.تاريخ پيدايش مکتب يوگا42
2-11-1-4-2.يوگى 44
3-11-1-4-2. مبانى آئين يوگا45
4-11-1-4-2.مراحل و روش هاى مختلف يوگا46
5-11-1-4-2.اصول یوگا48
6-11-1-4-2.تمرین عدد هشت50
7-11-1-4-2.تمرین ساعت50
8-11-1-4-2.تمرین سر شانه ها50
9-11-1-4-2.یوگا، سفر به درون52
10-11-1-4-2. یوگا و سلامت52
11-11-1-4-2.پرواز يوگي ها53
12-11-1-4-2. تكنيك پرواز جسم56
13-11-1-4-2.روان‌شناسي يوگا57
14-11-1-4-2.فلسفه يوگا58
15-11-1-4-2.کرامات يوگيان60
16-11-1-4-2. يوگا درمانى61
2-4-2. پرانا يا كي61
‌ 1-2-4-2.پراناي‌ خورشيد62
2-2-4-2.پراناي‌ هوا62
3-2-4-2.پراناي‌ زمين62
3-4-2. انرژی درمانی62
1-3-4-2. دو قانون‌ بنيادي‌ در انرژي درماني64
1-1-3-4-2. قانون‌ خود ـ بهبودي‌64
2-1-3-4-2. قانون‌ انرژي‌ حياتي‌64
2-3-4-2. انرژي‌ رواني‌ آسيب‌زا و ماهيت هاي‌ فكري65‌
3-3-4-2.انرژي درماني قادر به‌ انجام‌ چه‌ كارهايي‌ است65
4-3-4-2.تفسيري‌ بر نتايج‌ حاصل‌ از اسكن‌ هاله‌ دروني‌ در انرژي درماني65
5-3-4-2.تقويت انرژي هاي معنوي67
6-3-4-2.تكنيك هاي فعال سازي آدمك هاي ذهني70
7-3-4-2.تمرين‌هاي‌ بدني73
8-3-4-2.جارو كردن‌ در انرژي درماني74
9-3-4-2.درمان ناراحتي‌هاي‌ قلبي‌ با انرژي درماني75
10-3-4-2.فشار خون‌ و انرژي درماني76
11-3-4-2. روش‌ اسكن‌ كردن‌ هاله‌ بيروني‌ در انرژي درماني77
12-3-4-2. روش‌ اسكن‌ هاله‌ تندرستي‌ در انرژي درماني78
13-3-4-2. كالبد بيوپلاسميك‌ يا كالبد انرژي‌ در انرژي درماني78
14-3-4-2. لباس‌هاي‌ عايق‌كننده‌ در انرژي درماني79
15-3-4-2. ماهيت‌ انرژي درماني79
16-3-4-2. چاکرا79
1-16-3-4-2. تعداد چاكراهاي موجود80
2-16-3-4-2. چاكراها و شفابخشي85
3-16-3-4-2. چاكراها يا مراكز انرژي در انرژي درماني85
4-16-3-4-2. آزمايش كردن چاكراها86
5-16-3-4-2. تطهير و گشودن چاكراها87
6-16-3-4-2. جريان هاي انرژي چاكراها87
7-16-3-4-2. چاكراها و روابط88
8-16-3-4-2. چاكراهاي هفت بدن89
9-16-3-4-2. روابط انرژي و چاكراها91
10-16-3-4-2. مسدود كردن چاكرا91
11-16-3-4-2. انفجار چاكرا92
12-16-3-4-2. جريان هاي چاكرايي93
13-16-3-4-2. چاكرا و گلبرگ‌هاي آن94
14-16-3-4-2. كاركردن با چاكراها95
17-3-4-2. هاله95
1 -17-3-4-2. تقويت هاله96
2-17-3-4-2.تمرين اول ديدن هاله تمركز96
3-17-3-4-2.تمرين دوم ديدن هاله تمركز97
4-17-3-4-2.لازمه ديدن هاله ها97
5-17-3-4-2.هاله و رنگ ها99
6-17-3-4-2.هماهنگي هاله102
2-4-2. آب درماني103
1-2-4-2. آب و رفع خستگي103
2-2-4-2.موارد کاربرد آب درماني در ورزش104
3-2-4-2 .ممنوعيت استفاده از آب درماني105
3-4-2. ايروبيك 105
1-3-4-2. بدنسازي (كار با دستگاه106
2-3-4-2. فاكتورهاي سن106
3-3-4-2. ايروبيك در زنان106

3- بخش سوم: سبز108
1-3.تاریخچه بام سبز108
1-1-3.سود های محیطی108
2-1-3مزایای ایجاد بام سبز109
3-1-3.نگهداري بام سبز 111
4-1-3.آيا مي توان هر نوع باغي را بر روي هر بامي اجرا کرد؟ 111
5-1-3.آبیاری و سیستم های آبیاری بام سبز 112
6-1-3. مراحل اجراي بام سبز114
7-1-3.انواع عايق سبز115
8-1-3.جزئيات بام سبز116

4- بخش چهارم: نمونه هاي موردي
1-4. نمونه داخلي – كانون يوگا (ظفر) 120
1-1-4. كلاس هاي آموزشي121
2-1-4. دوره تغذیه صحیح123
3-1-4. فروشگاه اين مجموعه124
2-4. نمونه خارجي- درهند130
3-4. هتل كوجيماچي كايكان138

5- بخش پنجم: طراحي مجموعه
1-5.تحلیل بستر طرح143
1-1-5. محل سايت و اهميت انتخاب آن143
2-1-5. استان تهران143
3-1-5. زمين شناسي143
4-1-5. ناهمواري هاي استان تهران144
5-1-5. اقليم استان تهران145
6-1-5. عوارض طبیعی زمین146
7-1-5. عوارض طبیعی زمین - اقلیم147
8-1-5.تقسيمات سياسي استان تهران148
9-1-5.زندگي شهري148
10-1-5. موقعیت منطقه ای که زمین در آن قرار گرفته نسبت به شهر تهران148
11-1-5. موقعیت زمین نسبت به منطقه یک149
12-1-5. موقعیت زمین نسبت به محله149
1-12-1-5. آجودانیه149
13-1-5. بافت منطقه151
14-1-5. مختصات جغرافیایی151
15-1-5. دید و منظر 151
1-15-1-5. جهت دید از خارج به داخل زمین153
16-1-5. خط آسمان155
16-1-5. عوارض طبیعی زمین156
17-1-5.پوشش گیاهی156
18-1-5.کاربری های همجوار زمین157
1-18-1-5.کاربری های موجود در محله تا شعاع 100 متری158
19-1-5.شیب و مقطع زمین159
20-1-5. مسیر های حمل و نقل شهری160
21-1-5.دسترسی و شریان ها161
2-5. شناخت مراجعين به طرح162
3-5. شكل گيري راه آرامش162
4-5. برنامه و اصول حاکم بر طراحی163
1-4-5. چند عنصر بكار رفته در طرح163
2-4-5.درخت انجير معابد167
3-4-5.عدد 8168
4-4-5. باغ ژاپني169
5-5. مقدمات طراحي170
1-5-5. تصويري كلي از برنامه عملكرد دهكده170
2-5-5. انواع فعاليت ها و خدمات پردیس گفتگوباخویشتن170
3-5-5.جدول برنامه ريزي فيزيكي171
1-3-5-5. فضاها عمومي171
2-3-5-5. فضاهاي درماني 172
6-5. جايگيري فضاها در سايت173
7-5. نما176

6- بخش ششم:ضميمه
1-6- دياگرام دستي178
2-6- اسكيس از مجموعه178
3-6-ديتيل بام سبز180
منابع183رساله پردیس گفتگو با خویشتن


مطالعات پردیس گفتگو با خویشتن


طراحی معماری پردیس گفتگو با خویشتن


مقاله پردیس گفتگو با خویشتن


تحقیق پردیس گفتگو با خویشتن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالعات, طراحی, پارک, ترافیک, کودک | بلاگ

مطالعات،طراحی،پردیس گفتگو با خویشتن،مجموعه ای برای آرامش،پردیس آرامش: مطالعات طراحی پردیس گفتگو با خویشتن،رساله معماری: دانلود مطالعات معماری طراحی کانون فرهنگی تفریحی فراغتی کودکان

رساله حقوق ۴/ حق خودت بر خویشتن این است که خویشتن را به ...

به گزارش شفقنا، حضرت آیت الله العظمی سبحانی در اثر شرح رساله حقوق خود در مورد حق نفس به عنوان دومین حق موردنظر پیشوای چهارم شیعیان آورده است: از مجموع سخن امام استفاده مى شود که اداى حق خویشتن در گرو اداى حقوق جوارح است و ...

لیست تمام موضوعات مطالعات معماری - رساله معماری - عناوین ...

مطالعات پردیس گفتگو با خویشتن مجموعه ای برای آرامش 190 صفحه مطالعات پژوهشکده هواشناسی 170ص مطالعات پژوهشکده هواشناسی و آبشناسی 150ص – word

رساله موزه هنر های معاصر ( اتوکد – رندر – پاورپوینت ارائه ...

اگر به دنبال فایلی کامل راجع به موزه هنر های معاصر هستید که شامل تمامی موارد از جمله فایل اتوکد مربوط به موزه و فایل تری دی مکس و رندر ها و رساله همراه باشد این مقاله از وب سایت تخصصی معماری ۹۸ را دنبال کنید تا به این هدف ...

رساله حقوق ۴/ حق خودت بر خویشتن این است که خویشتن را به ...

به گزارش شفقنا، حضرت آیت الله العظمی سبحانی در اثر شرح رساله حقوق خود در مورد حق نفس به عنوان دومین حق موردنظر پیشوای چهارم شیعیان آورده است: از مجموع سخن امام استفاده مى شود که اداى حق خویشتن در گرو اداى حقوق جوارح است و ...

مطالعات،طراحی،پردیس گفتگو ,با خویشتن،مجموعه ای برای آرامش ...

مطالعات،طراحی،پردیس گفتگو ,با خویشتن،مجموعه ای برای آرامش،پردیس آرامش,مطالعات،طراحی،پردیس گفتگو با خویشتن،مجموعه ای برای آرامش،پردیس آرامش تاریخ ایجاد 0 را در سایت نقش برتر پارس بخوانید

بایگانی‌ها رساله طراحی پردیس گفتگو با خویشتن - بزرگترین ...

بایگانی برچسب: رساله طراحی پردیس گفتگو با خویشتن. آذر, ۱۳۹۷. ۳ آذر رساله طراحی پردیس گفتگو با خویشتن (مجموعه ای برای آرامش) ...

رساله طراحی پردیس گفتگو با خویشتن (مجموعه ای برای آرامش)

رساله طراحی پردیس گفتگو با خویشتن (مجموعه ای برای آرامش) دانلود رساله طراحی پردیس گفتگو با خویشتن مبانی نظری طراحی پردیس گفتگو با خویشتن

رساله مجموعه های اقامتی | آرچکت

تبدیل شدن به فروشنده . صفحه اصلی. درباره ما. تماس با ما. ثبت شکایت. آرچکت. آرچکت بزرگترین مرجع و فروشگاه معماری و عمران, پروژه معماری در خاورمیانه . مارکت آرچکت با ایجاد بستری برای فروش فایل های معماری و عمران این فرصت را ...

رساله موزه هنر های معاصر ( اتوکد – رندر – پاورپوینت ارائه ...

اگر به دنبال فایلی کامل راجع به موزه هنر های معاصر هستید که شامل تمامی موارد از جمله فایل اتوکد مربوط به موزه و فایل تری دی مکس و رندر ها و رساله همراه باشد این مقاله از وب سایت تخصصی معماری ۹۸ را دنبال کنید تا به این هدف ...

مطالعات،طراحی،پردیس گفتگو ,با خویشتن،مجموعه ای برای آرامش ...

مطالعات،طراحی،پردیس گفتگو ,با خویشتن،مجموعه ای برای آرامش،پردیس آرامش,مطالعات،طراحی،پردیس گفتگو با خویشتن،مجموعه ای برای آرامش،پردیس آرامش تاریخ ایجاد 0 را در سایت نقش برتر پارس بخوانید

مطالعات طراحی پردیس گفتگو با خویشتن | معماری 98

10.08.2017 · مطالعات طراجی پردیس گفتگو با خویشتن ارائه شده در این مقاله نمونه مطالعات کاملی در این زمینه می باشد , این رساله word که در ۱۸۵ صفحه تنظیم شده است را از فروشگاه معماری و عمران وب سایت تخصصی معماری ...

پروژه آماده معماری بیمارستان کامل ( اتوکد , رندر , رویت ...

رساله طراحی پردیس گفتگو با خویشتن ( 185 صفحه ) فروشنده : معماری 98. 9,000 تومان. فروشنده : معماری 98. رساله طراحی پردیس گفتگو با خویشتن ( 185 صفحه ) 9,000 تومان. پروژه کامل کتابخانه محله با تمام مدارک. نمره 5.00 از 5. 02. فروشنده : معماری 98 ...

رساله حقوق ۴/ حق خودت بر خویشتن این است که خویشتن را به ...

به گزارش شفقنا، حضرت آیت الله العظمی سبحانی در اثر شرح رساله حقوق خود در مورد حق نفس به عنوان دومین حق موردنظر پیشوای چهارم شیعیان آورده است: از مجموع سخن امام استفاده مى شود که اداى حق خویشتن در گرو اداى حقوق جوارح است و ...

کاملرین رساله طراحی تالار بورس ( 130 صفحه word ) | آرچکت

رساله طراحی تالار بورس را میتوان یکی از تحقیقات و طرح های مربوط به رساله معماری دانست که اساتید محترم برای تهیه و تنظیم بر عهده دانشجویان قرار می دهند , انها نیز برای تهیه رساله تالار بورس به جمع آوری اطلاعاتی در این ...

پروپوزال تاثیر فعالیت بدنی برکارکرد اجرایی وعملکرد حرکتی در کودکان 7 الی 12 ساله مبتلا به اختلال

پیشینه تحقیق ومبانی نظری ارزشیابی عملکرد کارکنان

بررسي مقايسه اي سلول هاي فلوتاسيون مورد استفاده در كارخانه هاي كانه آرايي(فلزي و غير فلزي)

موميايي ها

مبانی نظری وپیشینه پژوهش نوآوری

دانلود فایل

پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

پاورپوینت بررسی آثار شمارشگرهای معکوس چراغهای راهنمایی بر عملکرد رانندگان

طرح توجیهی تعمیر و تجهیز و نگهداشت پیشگیرانه یونیت های دندان پزشکی و ...

پاورپوینت بررسی آثار شمارشگرهای معکوس چراغهای راهنمایی بر عملکرد رانندگان